Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

2000. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Brežice, stran 5820.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 14. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 18. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se določijo objekti in območja, kjer se lahko izvaja dejavnost sobodajalstva tudi v drugih prostorih, ne samo v lastnem, najetem stanovanju ali počitniški hiši, na območju Občine Brežice.
S tem odlokom se ureja tudi postopek za izdajo soglasja pristojnega organa občine k opravljanju dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih.
2. člen
Sobodajalstvo v nestanovanjskih objektih se v Občini Brežice lahko opravlja znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska, in sicer na območju, ki leži v Občini Brežice ter znotraj vinorodnega podokoliša Bizeljsko. Za določitev območij se upošteva priloga 1 Pravilnika o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list RS, št. 69/03).
V primeru, da ta odlok določenih pogojev za izvajanje dejavnosti posebej ne ureja, se uporabljajo določila Zakona o gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
3. člen
Sobodajalec po tem odloku je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši.
Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in kmetje, se lahko opravlja v stanovanjskih prostorih na kmetijah, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v Zakonu o gostinstvu in drugih predpisih.
S soglasjem pristojnega organa občine pa lahko, ne glede na določbo v drugega odstavka tega člena, tudi v drugih prostorih.
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) gostom nudi do 15 ležišč in je vpisan v Poslovni register Slovenije. Vpis se opravi pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za registracijo in poslovanje zidanic v turistični ponudbi, je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se zidanica nahaja na vinogradniškem območju kot je navedeno v prvem odstavku 2. člena tega odloka,
– da ima objekt uporabno dovoljenje,
– da je sobodajalec lastnik objekta ali ga ima v najemu,
– mora izpolnjevati pogoje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in zagotavljati varnost živil.
Opravljanje gostinske dejavnosti v navedenih objektih se dopusti ob izpolnjevanju določil Zakona o gostinstvu.
Kot določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti lahko vinogradnik prodaja lastno vino v skladu z določili Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
4. člen
Oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva na območjih določenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, si mora pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
K vlogi za soglasje je potrebno priložiti naslednje:
– veljavno potrdilo o registraciji (AJPES),
– navedba parcelne številke in številka gradbenega dovoljenja za objekt, kjer se bo izvajalo sobodajalstvo,
– izjavo lastnika o izpolnjevanju pogojev Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter terminski plan izvajanja dejavnosti sobodajalstva (kot je registrirano).
Kolikor sobodajalec ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena ni upravičen do opravljanja dejavnosti sobodajalstva.
5. člen
Za plačilo turistične takse se upoštevajo določila Odloka o turistični taksi v Občini Brežice.
6. člen
Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske zadeve (v nadaljevanju: pristojni organ).
Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
7. člen
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če opravlja dejavnost v nasprotju z določbo 4. člena tega odloka.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
8. člen
Sobodajalci lahko dostop do objektov, v katerih opravljajo dejavnost, označijo na svoje stroške ob upoštevanju Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2008
Brežice, dne 18. maja 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.