Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1999. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2009, stran 5819.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bovec za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      8.071.488,67
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.857.103,00
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     2.920.218,00
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      2.311.020,00
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE           314.750,00
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    294.448,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   936.885,00
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    591.245,00
   PREMOŽENJA
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE            1.000,00
   712 DENARNE KAZNI               5.490,00
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  112.250,00
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         226.900,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      581.282,28
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  269.023,00
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     312.259,28
   NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
73  PREJETE DONACIJE (730+731)          20.000,00
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     20.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            3.613,103,39
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     2.322.782,64
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
   741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  1.479.508,64
   SRED. PRORAČ. EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        8.249.259,23
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    1.466.678,49
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    384.120,00
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    61.722,00
   VARNOST
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       999.336,49
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          15.000,00
   409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE        6.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     1.533.352,00
   410 SUBVENCIJE                32.000,00
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        496.090,00
   GOSPODINJSTVOM
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   129.360,00
   USTANOVAM
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      875.902,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        4.851.185,74
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   4.851.185,74
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)     398.043,00
   431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM,   305.743,00
   KI NISO PR. POR.
   432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   92.300,00
   UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ) (I. –  –177.770,56
   II.) (prih.-odhod.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    5.000,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0,00
   752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      5.000,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     7.550,00
   DELEŽEV (440+441)
   441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       1.500,00
   442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA     1.550,00
   PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.     1.950,00
   KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                0
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)             23.826,00
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         23.826,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA      –199.646,56
   RAČUNIH)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)       –23.826,00
XI. NETO FINANCIRANJE              177.770,56
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET.    199.646,56
   LETA
------------------------------------------------------------
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec 2009 so:
– I. Splošni del proračun 2009
– II. Posebni del proračun 2009
– III. Načrt razvojnih programov
– Plan nabave nepremičnin v letu 2009
– Prodaja nepremičnin 2009.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemat obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.500 EUR. Oblikuje se kot račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2000 EUR odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pismenem soglasju ministrstva pristojnega za finance.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2009-5
Bovec, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.