Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1997. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic, stran 5803.

Na podlagi 21.b člena ter na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07, 69/08 in 19/09; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika zavarovalnice;
b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža;
c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za zavarovalni nadzor.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih zakonov ali predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA
2. člen
(Ugled bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti ugled ter ustrezno strokovno usposobljenost za upravljanje zavarovalnice in izkušnje z vodenjem poslov primerljivih tistim, ki jih opravlja zavarovalnica, v kateri bo pridobil kvalificirani delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima bodoči kvalificirani imetnik primerne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov zavarovalnice, zlasti če:
a) ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj triletne izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja zavarovalnica;
b) so člani njegovega poslovodstva ustrezno strokovno usposobljeni ter imajo lastnosti in najmanj triletne izkušnje potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica, oziroma drugih primerljivih poslov; in
c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik in, če je to primerno, dejavnosti ostalih družb v skupini dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje zavarovalnice.
(3) Skupina je opredeljena, kot je to navedeno v 63. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08 – v nadaljevanju: ZGD-1).
(4) Šteje se, da bodoči kvalificirani imetnik, oziroma član njegovega poslovodstva nima ugleda, če se ne dokaže drugače, zlasti če:
a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, izdaje državne tajnosti ali povzročitve splošne nevarnosti in obsodba še ni bila izbrisana iz evidence.
b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo zavarovalništvo, bančništvo in trg drugih finančnih instrumentov, ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnosti zavarovalnice, v kateri bo pridobil kvalificirani delež.
c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, prisilne likvidacije, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih.
(5) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice, oziroma primerljive tretje države, njen član poslovodstva ali njen kvalificirani imetnik, se šteje, če se ne dokaže drugače, da je zahteva iz prvega odstavka tega člena v celoti izpolnjena, če iz predloženega mnenja pristojnega organa izhaja, da ima bodoči kvalificirani imetnik ugled in primerne sposobnosti za upravljanje zavarovalnice ter izkušnje z vodenjem tovrstnih poslov.
(6) Primerljiva tretja država iz predhodnega odstavka, je država, kot jo opredeljuje Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09 – v nadaljevanju: ZBan-1) v drugem odstavku 18. člena in, ki ureja sistem, pravila ter postopke nadzora nad finančnimi družbami v enakem obsegu in na primerljiv način, kakor to predpisujejo Prva Direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 228 z dne 16. avgusta 1973, str. 3); Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L 345 z dne 19. decembra 2002, str. 1–51), Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145 z dne 30. aprila 2004, str. 1–44), Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (UL L 323 z dne 9. decembra 2005, str. 1–50) in Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), kakor so bile spremenjene.
3. člen
(Ugled in izkušnje oseh, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati ali vplivati na poslovanje zavarovalnice)
(1) Osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v nadzorni svet zavarovalnice, v poslovodstvo zavarovalnice ali na mesto člana višjega vodstva zavarovalnice, morajo imeti ugled ter ustrezne sposobnosti za upravljanje zavarovalnice in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja zavarovalnica.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 2. člena tega sklepa.
4. člen
(Finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika, zlasti v zvezi z vrstami poslov, ki jih opravlja ali načrtuje zavarovalnica)
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti trden, tako da ne bo ogroženo poslovanje zavarovalnice, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:
a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno,
b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika omogoča nakup kvalificiranega deleža in izvedbo poslovnega načrta zavarovalnice za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v zavarovalnici, način financiranja nakupa in dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija za zavarovalni nadzor ocenjuje zlasti:
a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
c) njegovo sposobnost pridobivanja finančnih sredstev v prihodnje,
d) njegov sistem upravljanja,
e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,
g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
5. člen
(Vpliv na sposobnost zavarovalnice ravnati v skladu s pravili o obvladovanju tveganj ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZZavar)
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost zavarovalnice izpolnjevati pravila o obvladovanju tveganj ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZZavar.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija za zavarovalni nadzor presoja, ali obstaja verjetnost, da:
a) zavarovalnica ne bo sposobna izpolnjevati pravila o obvladovanju tveganj oziroma zahtev in omejitev, kot so določena z določbami 5. poglavja ZZavar, tako na posamični podlagi kot na konsolidirani podlagi na ravni zavarovalniške skupine ali podskupine,
b) organizacijski ustroj, postopki in sistemi v skupini, katere del bo postala zavarovalnica, če bodoči kvalificiran imetnik pridobi kvalificiran delež lahko ogrozijo sposobnost zavarovalnice izpolnjevati pravila o obvladovanju tveganj ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZZavar,
c) bo v zavarovalnici onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi.
6. člen
(Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija za zavarovalni nadzor presoja, ali obstajajo razlogi za sum:
a) da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljevanju: ZPPDFT) ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno drugem odstavku 2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus tega dejanja, ali
b) da bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, in
b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija za zavarovalni nadzor ocenjuje:
a) izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
b) način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici,
c) osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu denarja z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici, in
d) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
(5) Enakovredna tretja država iz drugega odstavka tega člena je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v ZPPDFT in je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT.
7. člen
(Načelo sorazmernosti)
Agencija za zavarovalni nadzor pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 2. do 6. člena tega sklepa upošteva:
a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),
b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika,
c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
d) vpliv na upravljanje zavarovalnice, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
f) morebitna druga dejstva in okoliščine.
8. člen
(Smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)
Določbe 2. do 7. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA
9. člen
(Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti ustrezno dokumentacijo in informacije predpisane v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu s šestim odstavkom 329.a člena ZZavar zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
10. člen
(Smiselna uporaba določb glede dokumentacije)
(1) Določbe 9. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma, oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic zavarovalnice ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic.
4. OBVEŠČANJE AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR
11. člen
(Pošiljanje obvestil)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katerega velja dovoljenje, mora najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidene spremembe deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo za zavarovalni nadzor nemudoma, najpozneje pa v roku petih delovnih dni, obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Zavarovalni holding in mešani zavarovalni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj zavarovalnici nadrejene družbe, mora Agencijo za zavarovalni nadzor obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov poslovodstva.
12. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika o nameri odtujitve delnic (Uradni list RS, št. 118/00).
13. člen
(Uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. maja 2009
EVA 2009-1611-0103
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.