Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov, stran 5778.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov
1. člen
V Uredbi o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08) se četrti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se v napravi za sosežig ali sežigalnici začasno skladiščijo zavrnjene pošiljke odpadkov iz 9. člena te uredbe, je treba zagotoviti, da se odpadki iz teh pošiljk ne mešajo z drugimi odpadki, ki se skladiščijo v napravi za sosežig ali sežigalnici.«.
2. člen
Enajsti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) V postopkih iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo tudi druge preizkusne metode, če so rezultati validacij teh metod enaki rezultatom validacij metod iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Deveti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Odvzem reprezentativnih vzorcev in kontrolna kemična analiza odpadkov morata biti izvedena s preizkusnimi metodami, določenimi v desetem in enajstem odstavku prejšnjega člena, izvesti pa ju mora oseba, ki ima akreditacijo za izvajanje kemične analize odpadkov po teh metodah za najmanj enega izmed organskih in enega izmed anorganskih parametrov onesnaženosti.«.
4. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik in
2. ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo odpadkov po postopkih preizkušanja iz desetega ali enajstega odstavka 7. člena te uredbe, ki so za posamezno vrsto nevarnih odpadkov potrebni glede na vrsto in vsebnost nevarnih snovi.«.
V drugem stavku četrtega odstavka se za besedilom »iz katerih je razviden obseg akreditacije« črta vejica in besedilo »v primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega člena pa tudi kopije pogodb o sodelovanju z drugimi osebami in njihove akreditacijske listine«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Standard, uporabljen v drugem odstavku tega člena, je na voljo pri organu, pristojnem za standardizacijo.«.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ne zagotovi, da se v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe odpadki iz zavrnjenih pošiljk odpadkov ne mešajo z drugimi odpadki, če se začasno skladiščijo v napravi za sosežig ali sežigalnici,«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Osebe, ki so pridobile pooblastilo za izdelavo ocen nevarnih odpadkov pred uveljavitvijo te uredbe, lahko izdelujejo ocene nevarnih odpadkov na podlagi tega pooblastila do izteka njegove veljavnosti, vendar ne več kot tri leta po uveljavitvi te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2009/4
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EVA 2009-2511-0033
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
   PRILOGA:
»PRILOGA 1 Vzorčenje odpadkov v okviru kemične analize odpadkov

   Vzorčenje trdnih in tekočih odpadkov v okviru kemične
analize odpadkov se izvaja po metodah iz:
   – standarda SIST EN 14899,
   – standarda SIST EN 15002,
   – tehničnih poročil SIST-TP CEN/TR 15310 – 1, SIST-TP CEN/TR
15310 – 2, SIST-TP CEN/TR 15310 – 3, SIST-TP CEN/TR 15310 – 4
ter SIST-TP CEN/TR 15310 – 5.
   Standardi, uporabljeni v tej prilogi, so na voljo pri
organu, pristojnem za standardizacijo.«.

AAA Zlata odličnost