Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-B), stran 5741.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-11
Ljubljana, dne 29. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-B)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 1. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L št. 260 z dne 30. 9. 2008, str. 13),«.
Tretja in četrta alinea se črtata.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta zakon se uporablja za prevoz nevarnega blaga:
– v cestnem prometu,
– v železniškem prometu,
– po morju in celinskih vodah in
– v zračnem prometu.
(2) Ta zakon se ne uporablja za prevoz nevarnega blaga:
– z vozili, ki pripadajo oboroženim silam ali so te zanj odgovorne,
– ki je v celoti izveden znotraj zaprtega območja.«.
3. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za prevoz nevarnega blaga v pomorskem prometu se uporabljajo:
– mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC) (Uradni list SFRJ – MP, št. 3/87) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 15/92),
– mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS),1974 (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/81) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 15/92) in
– mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 1973 (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/85) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 15/92), skupaj z veljavnimi protokoli in spremembami teh konvencij ter obveznimi kodeksi.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Država članica Evropske unije se v cestnem prometu šteje kot pogodbenica ADR iz prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se v 2. točki besedila »cisterne« in vejica za njo črtata.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. tovorek je končni izdelek pakiranja, ki ga sestavljata embalaža in njena vsebina, pripravljena za prevoz;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. vozilo je vsako prevozno sredstvo po predpisih iz 3. člena tega zakona, in sicer:
– motorno vozilo, ki je vozilo, namenjeno uporabi na cesti, z vsaj štirimi kolesi in največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 25 km/h, ter njegovi priklopniki, razen tirnih vozil, delovnih strojev ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih hitrost pri prevozu nevarnega blaga ne presega 40 km/h,
– vagon, ki je tirno vozilo brez lastnega pogona, ki vozi po svojih kolesih na železniških tirih in se uporablja za prevoz blaga,
– ladja, ki je plovilo, usposobljeno za plovbo po celinskih plovnih poteh ali po morju, ter
– zrakoplov;«.
5. člen
V 12. členu se v sedmi alinei besedi »varnostne ukrepe« nadomestita z besedilom »ukrepe varovanja in varnosti«.
6. člen
Naslov 25. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: »(posebno dovoljenje in omejitve zaradi varnosti pri prevozu)«.
V prvem odstavku 25. člena se za besedama »nevarnega blaga« doda besedilo »na ozemlju Republike Slovenije«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko zaradi varnosti pri prevozu z odredbo določi začasne strožje zahteve v zvezi z notranjim prevozom nevarnega blaga, razen zahtev glede izdelave vozil, ki ga izvajajo vozila, registrirana ali dana v uporabo na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko ob soglasju Komisije Evropske unije z odredbo določi začasne ukrepe, če se ob nesreči ali nezgodi na ozemlju Republike Slovenije ugotovi, da predpisi iz 3. člena tega zakona ne zadoščajo za omejitev tveganja pri prevozu, in če obstaja nujna potreba po ukrepanju.«.
7. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(strokovno usposabljanje voznikov)
Strokovno usposabljanje voznikov se opravlja po programu in zahtevah, ki so določene v predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Strokovnost predavateljev se dokazuje z izpolnjevanjem pogojev za članstvo v izpitni komisiji za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije »operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga«. Preverjanje in potrjevanje strokovne usposobljenosti voznikov poteka po določbah predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.«.
8. člen
V 49. členu se besedi »v plovbi« črtata, beseda »brodovi« se nadomesti z besedo »ladjo«, beseda »brodu« pa z besedo »ladji«.
9. člen
V prvem odstavku 54. člena se besedilo »od 300.000 do 8,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba« nadomesti z besedilom »1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V 34. točki se besedi »nasprotju s« nadomestita z besedama »nasprotju z«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, če kršitev pomeni tveganje za poškodbe oseb ali škodo v okolju, ki zahteva ustrezne ukrepe, kot na primer odpravo pomanjkljivosti na kraju nadzora oziroma najkasneje do začetka naslednjega prevoza.
(3) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, če kršitev pomeni visoko stopnjo tveganja za smrt, hude poškodbe oseb ali škodo v okolju, ki zahteva takojšnje in ustrezne ukrepe, kot je na primer izločitev vozila iz prometa.«.
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Z globo 200 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 800 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.«.
10. člen
V 55. členu se besedilo »Z globo 40.000 tolarjev se za prekršek takoj na kraju« nadomesti z besedilom »(1) Z globo 200 eurov se za prekršek«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. s potniškimi ladjami za prevoz po morju prevaža nevarno blago v nasprotju z 48. členom tega zakona,«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik, če kršitev pomeni tveganje za poškodbe oseb ali škodo v okolju, ki zahteva ustrezne ukrepe, kot na primer odpravo pomanjkljivosti na kraju nadzora oziroma najkasneje do začetka naslednjega prevoza.
(3) Z globo 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, če kršitev pomeni visoko stopnjo tveganja za smrt, hude poškodbe oseb ali škodo v okolju, ki zahteva takojšnje in ustrezne ukrepe, kot je na primer izločitev vozila iz prometa.«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-01/09-4/15
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EPA 250-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti