Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-B), stran 5740.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.
Št. 003-02-4/2009-4
Ljubljana, dne 29. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU (ZZasV-B)
1. člen
V Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US, 102/07 in 96/08 – odl. US) se tretji in četrti odstavek 3. člena črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »iz prve, druge, četrte in pete alineje 31. člena« nadomesti z besedilom »iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in sedme alineje 31. člena.«
3. člen
Tretji odstavek 36.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, za katerega je uveden postopek ali izrečen ukrep po 40. ali 41. členu tega zakona, ne more pridobiti nove licence pred pravnomočnostjo odločbe oziroma iztekom ukrepa pogojnega ali začasnega odvzema licence oziroma prepovedi.«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(začasni odvzem licence)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko zaradi razlogov varovanja javnega interesa, pri čemer upošteva okoliščine storitve in težo kršitev ter vpliv na varnost ljudi ali premoženja, imetniku licence z odločbo izreče začasni odvzem posamezne licence, če kljub izrečenim globam za prekrške zaradi kršitev določb 1., 4., 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona stori novo kršitev.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, imetniku licence z odločbo izreče začasni odvzem licence, če mu je z ukrepom inšpekcijskih služb izrečena začasna prepoved opravljanja dejavnosti in kljub izrečenemu ukrepu še naprej opravlja dejavnost.
(3) Začasni odvzem licence se lahko izreče v trajanju od enega do šest mesecev.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko ob upoštevanju razlogov iz prvega odstavka tega člena namesto začasnega odvzema licence izreče pogojni odvzem licence.
(5) S pogojnim odvzemom licence ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, odloči o začasnem odvzemu licence, ki pa ne bo izrečen, če imetnik licence v preizkusni dobi, ki jo določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ne stori nove kršitve določb 1., 4., 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona in mu je za to kršitev izrečena globa.
(6) Pogojni odvzem licence se ob upoštevanju razlogov iz prvega odstavka tega člena lahko izreče v trajanju od treh do dvanajst mesecev (preizkusna doba).
(7) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, prekliče pogojni odvzem licence, če imetnik licence v preizkusni dobi iz petega odstavka tega člena stori novo kršitev določb 1., 4., 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona in mu je za to kršitev izrečena globa.«.
5. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(odvzem licence)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko zaradi razlogov varovanja javnega interesa, pri čemer upošteva okoliščine storitve in težo kršitev ter vpliv na varnost ljudi ali premoženja, imetniku licence z odločbo izreče odvzem posamezne licence, če:
– je bil imetniku licence izrečen začasni odvzem licence in je bil na podlagi nove kršitve določb 1., 4., 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona kaznovan z globo;
– če zaradi nezakonitega dela imetnika licence obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu), če nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti z drugimi sredstvi, s katerimi bi bile manj prizadete pridobljene pravice;
– mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno odločbo;
– ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.
(2) Z odločbo o odvzemu licence zaradi razlogov iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko odvzamejo vse veljavne licence, podeljene po tem zakonu. Pri tem mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upoštevati okoliščine storitve in težo kršitev ter vpliv na varnost ljudi ali premoženja.
(3) Imetnik licence mora ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, vrniti izvirnik odločbe o podelitvi licence in certifikat v osmih dneh po prejemu odločbe o odvzemu licence.
(4) Z odločbo o odvzemu licence zaradi razlogov iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena se prepove ponovna podelitev licence za dobo štirih let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence.«.
6. člen
V prvem odstavku 59. členu se črta četrta alineja, dosedanja peta alineja pa postane četrta alineja.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za zavezance iz prvega odstavka tega člena in zavezance, ki morajo v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, zagotoviti varovanje javnih prireditev v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, vlada z uredbo določi način organiziranja službe varovanja in vsebino načrta varovanja.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »prvega« doda beseda »in četrtega«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 75. člena se na koncu 13. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. ne vrne izvirnika odločbe o podelitvi licence in certifikata (tretji odstavek 41. člena).«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(prehodni določbi za odvzem licence)
(1) Določbe 40. in 41. člena zakona se uporabijo, če je imetnik licence storil novo kršitev določb 1., 4., 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka 75. člena zakona po 10. novembru 2007.
(2) Postopki odvzema licence, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, ki še niso pravnomočno zaključeni, se dokončajo po zakonu, ki je za imetnika licence ugodnejši.
9. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-02/09-4/26
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EPA 237-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik