Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1C), stran 5735.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-13
Ljubljana, dne 29. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTNIH LISTINAH (ZPLD-1C)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 44/08) se naslov II. poglavja spremeni tako, da se glasi: »II. VRSTE POTNIH LISTIN IN PRISTOJNI ORGANI ZA NJIHOVO IZDAJO«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)«.
3. člen
7. člen se črta.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 12. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Obrazce potnih listin in obrazce vlog za izdajo potnih listin izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev in potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi, se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.«.
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državljanu, ki v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za izdajo potnega lista, izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Po poteku veljavnosti potnega lista iz prejšnjega odstavka se državljanu izda potni list z veljavnostjo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, če v času veljavnosti potnega lista iz prejšnjega odstavka ni izgubil, pogrešil ali mu je bil potni list odtujen.
Ob vsaki naslednji izgubi, pogrešitvi ali odtujitvi potnega lista se novi potni list ponovno izda po tretjem odstavku tega člena.
Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, kot to določa 23. člen zakona, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja« nadomesti z besedilom »Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka se ne uporabljajo«.
6. člen
19. člen se črta.
7. člen
V drugem odstavku 20. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. se spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potne listine;«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti pristojnemu organu ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slovenije. V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, v osmih dneh po nastopu razloga iz 2. točke.«.
9. člen
V 22. členu se črta četrti odstavek.
10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za izdajo potne listine se vloži na predpisanem obrazcu.
V vlogi za izdajo potne listine je treba navesti resnične podatke.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
1. registrsko številko;
2. priimek in ime;
3. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
4. rojstni kraj;
5. stalno prebivališče;
6. državljanstvo;
7. datum in kraj vložitve vloge;
8. priimek in ime, EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena, ter stalno prebivališče in podpis zakonitega zastopnika;
9. tip in vrsto potne listine;
10. vročitvi potne listine;
11. podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
Vlogi za izdajo potne listine, razen za izdajo potnega lista za vrnitev, mora državljan priložiti staro potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografije v digitalni obliki se eno leto hranijo na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente in se lahko na vlogo državljana uporabijo tudi za izdajo njegove druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
Za izdajo potne listine, razen potnega lista za vrnitev in potne listine, ki se izdaja po mednarodni pogodbi, se lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdane druge javne listine državljana s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, in kaže pravo podobo državljana.
Način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo.
Ob vlogi za izdajo potnega lista, diplomatskega potnega lista in službenega potnega lista se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč.
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena še podatek o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba opravlja.
Potni list vsebuje naslednje podatke:
1. tip potnega lista in kodo države;
2. serijsko številko potnega lista;
3. fotografijo državljana;
4. priimek in ime;
5. državljanstvo;
6. rojstni datum;
7. EMŠO;
8. rojstni kraj;
9. spol;
10. stalno prebivališče;
11. datum izdaje in datum veljavnosti potnega lista;
12. pristojni organ in
13. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati;
14. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot biometrični podatek.
Diplomatski in službeni potni list vsebujeta podatke iz prve do devete in enajste do štirinajste točke prejšnjega odstavka ter diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo imetnik opravlja.
Potni list za vrnitev vsebuje podatke iz druge do šeste, osme in devete ter enajste in trinajste točke desetega odstavka tega člena, registrsko številko in podpis uradne osebe, ki je izdala potni list za vrnitev.«.
11. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti organu, pristojnemu za izdajo potne listine. V naznanitvi navede podatke iz 2., 3., 5. in 8. točke tretjega odstavka 23. člena tega zakona, vrsto potne listine in okoliščine pogrešitve potne listine.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve na način, določen v prejšnjem odstavku.«.
12. člen
V prvem odstavku 26. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, terorizma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj, novačenja in usposabljanja za terorizem, novačenja vojaških najemnikov in oseb, mlajših od osemnajst let, za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali za kazniva dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, če to zahteva policija.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »o pravnomočnem sklepu o preiskavi oziroma o pravnomočni obtožnici, vloženi brez preiskave, za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka in«.
V tretjem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
13. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista, mora pristojno sodišče, ministrstvo, pristojno za obrambo, ali policija takoj obvestiti upravno enoto, na območju katere ima državljan stalno prebivališče, ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če državljan nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
V drugem odstavku se besedi »upravni organ« nadomestita z besedami »ministrstvo, pristojno za obrambo«.
14. člen
V 29. členu se črtata besedi »razveljavljena« in »upravni«.
15. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– iz 4. do 13. točke osmega odstavka 23. člena tega zakona;
– diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo oseba opravlja, v primeru izdaje diplomatskega oziroma službenega potnega lista;
– fotografijo imetnika v digitalni obliki, ki je ni mogoče prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov;
– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in prstu prstnega odtisa;
– tip in vrsto potne listine;
– serijsko in registrsko številko potne listine;
– o vročitvi potne listine;
– o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah;
– iz 26. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z besedo »osme«, v drugi alineji pa pred besedo »številka« doda beseda »serijska«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci iz drugega odstavka hranita oziroma hrani do vročitve potne listine.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta beseda »tudi«.
16. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Če državljan vloži vlogo za izdajo potne listine izven sedeža diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v državi, kjer kriptiran elektronski prenos osebnih podatkov ni dovoljen ali ni mogoč, se osebni podatki državljana iz 2. in 3. točke tretjega odstavka 23. člena in osmega odstavka 23. člena tega zakona hranijo in prenašajo na ustrezno varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega elektronskega prenosa v evidenco potnih listin, vendar največ 15 dni od njihove pridobitve.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi, če državljan vloži vlogo za izdajo potne listine na diplomatsko konzularnem predstavništvu, vendar le v času, ko kriptiran elektronski prenos osebnih podatkov v evidenco potnih listin ni mogoč.
V času hranjenja na elektronskem mediju iz prvega odstavka tega člena morajo biti osebni podatki državljana varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Po prenosu osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena v evidenco potnih listin se osebni podatki na elektronskem mediju uničijo.«.
17. člen
Za prvim odstavkom 31. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Osebne podatke na elektronskem mediju iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko uporabljajo le pooblaščeni uslužbenci diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot biometrični podatek, in prstni odtisi oziroma prstni odtis, shranjen kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti potne listine in istovetnosti imetnika potne listine pri prehajanju državne meje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
18. člen
V prvem odstavku 32. člena se v drugem stavku za besedilom »drugega odstavka 21. člena,« doda besedilo »drugega odstavka 23. člena,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve, in policija izvršujeta pristojnost iz prejšnjega odstavka kot prekrškovna organa.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
19. člen
V 33. členu se besedilo »od 90.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 830 eurov«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ki v vlogi za izdajo potne listine in naznanitvi pogrešitve potne listine navede neresnične podatke (drugi odstavek 23. člena in tretji odstavek 24. člena).«.
20. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »od 30.000 do 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 125 do 400 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 90.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.250 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 30.000 do 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 125 do 400 eurov«.
21. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
Za prekrške iz 33. in 34. člena tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
Dosedanji 34.a člen postane 34.b člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše oziroma uskladi:
1. obrazce iz 12. in 23. člena zakona;
2. način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki iz šestega odstavka 23. člena zakona;
3. način odvzema prstnih odtisov iz osmega odstavka 23. člena zakona;
4. način vodenja evidence iz 30. člena zakona;
5. postopek in način izdelave, izdaje in naznanitve pogrešitve potne listine ter posredovanja, hrambe, uporabe in uničenja podatkov iz 23. člena zakona, ki jih uporablja organizacija ali podjetje iz tretjega odstavka 12. člena in 12.a člena zakona;
6. ceno obrazcev potnih listin, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
23. člen
Potne listine, izdane po dosedanjih določbah zakona in na obrazcih, določenih s Pravilnikom o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06), se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. Imetnik take potne listine lahko pred potekom njene veljavnosti zaprosi za njeno zamenjavo s potno listino, izdano v skladu s tem zakonom.
24. člen
Do uskladitve oziroma izdaje novih predpisov se pravilnik iz prejšnjega člena uporablja, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
25. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na prstne odtise, se začnejo uporabljati 28. junija 2009.
26. člen
Peti odstavek 23. člena zakona se začne uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za uporabo fotografij v digitalni obliki iz evidenc drugih javnih listin, vendar najpozneje 28. junija 2010.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/09-3/15
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EPA 291-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost