Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1906. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu, stran 5538.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. maja 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Univerza v Novi Gorici za svojo nemoteno rast na območju mesta Nova Gorica potrebuje zadostne in primerne razvojne površine. Vse potrebne prostorske parametre ponujajo površine na južnem robu mesta, med potokom Koren in Streliško potjo. Upoštevati je potrebno tudi interese Stanovanjskega sklada MONG, skladno z rešitvijo javnega natečaja za pozidavo pod Rafutsko cesto. Za trajnostno urejanje razmer na območju je smotrno prostorski razvoj načrtovati celovito in usklajeno, zato je primerno in potrebno za razvoj programov na območju pripraviti OPPN.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN omejuje na zahodu in jugu Streliška pot, na severu struga potoka Koren, na vzhodu pa cestna povezava med Streliško potjo in Gortanovo ulico. Na tak način OPPN zajema zemljiške parcele številka 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1316, 1467/1, 1468/1, 1469/1, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1475, 1476 in 1477, vse k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 86425 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo pridobljene z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem. Na natečaju izbrana najboljša rešitev bo obvezna podlaga za izdelavo OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+------------------------------------------+-------------------+
|priprava osnutka načrta          |90 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP     |40 dni       |
|o potrebnosti CPVO            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|dopolnjen osnutek načrta         |60 dni       |
|                     |(s CPVO 120 dni)  |
+------------------------------------------+-------------------+
|javna razgrnitev in obravnava       |40 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|priprava predloga načrta         |60 dni       |
+------------------------------------------+-------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP     |40 dni       |
|o sprejemljivosti vplivov na okolje    |(s CPVO 60 dni)  |
+------------------------------------------+-------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu     |30 dni       |
|v sprejem z odlokom            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 14. maja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost