Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, stran 5537.

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. maja 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/04) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– R90.010   Umetniško uprizarjanje
– R90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
– R90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– J59.140   Kinematografska dejavnost
– L68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
– J58.190   Drugo založništvo
– R91.020   Dejavnost muzejev
– R91.012   Dejavnost arhivov
– G47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
– N82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
– N77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
        zakup
– N77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup«
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.«
3. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.«
Spremeni se besedilo četrtega odstavka tako, da se glasi:
»Predstavnika strokovnjakov ali uporabnikov (zainteresirana javnost) imenuje župan na predlog Zveze kulturnih društev Nova Gorica izmed strokovnjakov s področja dela zavoda ali abonentov programa Kulturnega doma.«
4. člen
Za 20. členom se dodajo novi 20.a do 20.f člen, ki se glasijo:
»20.a člen
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
20.b člen
Postopek volitev predstavnika v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana oziroma njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki ne morejo kandidirati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja, objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
20.c člen
Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda lahko predlagata najmanj dva delavca z aktivno volilno pravico in/ali reprezentativni sindikat. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
20.d člen
Volitve morajo biti tako organizirane, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
20.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
20.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o poteku volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«
5. člen
V 21. členu se doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.«
Dosedanja štirinajsta alinea postane petnajsta alinea.
6. člen
V 25. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Postopek odpoklica predstavnika delavcev vodi volilna komisija, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«
7. člen
Črtata se 42. in 44. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
9. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb in dopolnitev tega odloka v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-4/2004
Nova Gorica, dne 14. maja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost