Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1903. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu, stran 5536.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek ter 58/03 – ZZK-1) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. maja 2009 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen odloka)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi sklepa Mestnega sveta.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1316, 1467/1, 1468/1, 1469/1, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1475, 1476 in 1477, vse k.o. Nova Gorica.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. parcelacija zemljišč in promet z njimi;
2. urejanje trajnih nasadov;
3. izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni dokončno, oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu.
(3) Začasni ukrepi, navedeni v 1. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena ne veljajo za investitorja občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu.
(4) Če na posamezni zemljiški parceli iz 4. člena odloka prenehajo razlogi iz 2. člena odloka, župan lahko na tej parceli ukine začasne ukrepe iz 5. člena odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 14. maja 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost