Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1899. Pravilnik o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju, stran 5533.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov športnih dvoran v Metliki in Podzemlju ter Prosvetnega doma na Suhorju (v nadaljevanju: dvorane).
2. člen
V dvoranah se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen
Dvorane se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti,
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev v okviru Športne zveze Metlika in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Metlika,
7. dvorane se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine Metlika (v nadaljevanju: občina) in upravitelja ter z njima sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina in upravitelj dvorane ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.
Občina in upravitelj prav tako ne odgovarjata za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi dvoran, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki dvoran morajo v času uporabe le-teh upoštevati veljavni hišni red dvorane.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE DVORAN V UPORABO
5. člen
Pri oddaji dvoran v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. obvezni športni programi šolske športne vzgoje,
2. športna društva, ki izvajajo letni program športa v občini in imajo z občino sklenjeno pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa, in sicer:
– programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine,
– programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine,
3. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo,
4. športna društva in klubi izven občine,
5. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina ali upravitelj kateremukoli porabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
6. člen
Predloge uporabnikov za uporabo dvoran zbere upravitelj, in sicer do konca meseca julija tekočega leta za obdobje od 1. septembra do 31. junija prihodnjega leta oziroma za obdobje šolskega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način najkasneje do 30. junija tekočega leta.
Na podlagi urnika, ki ga predloži šola za izvedbo obveznega športnega programa šolske športne vzgoje in na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvoran, določi razpored uporabe športne dvorane komisija za izbor izvajalcev letnih programov športa skupaj s predstavnikom upravitelja dvorane (v nadaljevanju: komisija). Komisija določi termine in jih posreduje uporabnikom oziroma skliče sestanek, kjer vodje skupin dobijo pisne napotke za uporabo športne dvorane. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.
7. člen
V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete dvoran oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, komisija upošteva prioriteto iz 5. člena pravilnika oziroma se upošteva rednost plačevanja najemnine.
8. člen
Program uporabe dvoran in urnik zasedenosti potrdi, na predlog komisije, župan pred začetkom uporabe dvoran.
Z uporabniki upravitelj sklene pogodbo o uporabi. Sestavni deli pogodbe so: ta pravilnik, cenik najema in hišni red dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
9. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravitelju. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
En izvod podpisane pogodbe o uporabi dvoran je upravitelj dolžan posredovati ustanovitelju najkasneje v roku 15 dni.
10. člen
Pogodba z uporabniki dvorane se lahko prekine, pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita upravitelj in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko upravitelj prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo,
2. če kršijo določila hišnega reda dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če ne plačajo računov za uporabo dvorane.
Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa občina zadrži sredstva dolžnika.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO DVORAN
11. člen
Cenik za uporabo dvorane potrdi župan na predlog komisije najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
Cenik je sestavni del tega pravilnika in pogodbe o uporabi dvorane.
12. člen
Predlog cenika uporabe pripravi upravitelj za čas uporabe ene ure. Neprofitna cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih, storitev,
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
– stroške zavarovanja,
– druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja:
– stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
13. člen
Do neprofitne cene uporabe dvoran so upravičeni izvajalci letnega programa športa. Za tekmovanja in druge prireditve se glede na zahtevnost posebnih pogojev določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni.
Cena za komercialne prireditve se oblikuje po tržnih zakonitostih.
14. člen
Nižjo ceno od neprofitne se lahko zaračunava za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, ki jih organizira občina.
15. člen
Uporabniki dvoran iz 7. točke 3. člena tega pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
16. člen
Prihodki od uporabe so prihodek upravitelja, namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov upravljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja dvoran.
Upravitelj je dolžan zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov iz naslova sklenjenih pogodb o uporabi.
IV. DRUGA DOLOČILA
17. člen
V hišnem redu, ki ga na predlog upravitelja potrdi župan, se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
18. člen
Nadzor nad uporabo dvoran zagotavlja pristojna strokovna služba občine in upravitelj dvorane.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja nadzor nad uporabo dvorane šola s svojim strokovnim kadrom.
19. člen
Upravitelj mora voditi posebno evidenco uporabe dvorane iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov občini posreduje upravitelj.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-2/2009
Metlika, dne 14. maja 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost