Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1898. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika, stran 5531.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 97/07 in 32/08), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) ter predloga Sveta Otroškega vrtca Metlika z 9. seje z dne 24. 2. 2009 je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Metlika (v nadaljevanju: občina) kot ustanoviteljica Otroškega vrtca Metlika (v nadaljevanju: vrtec) ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način delovanja komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Otroka, ki še ni dopolnil 11 mesecev, komisija uvrsti na čakalno listo in obvesti starše, kdaj bo lahko vključen (sprejet) v vrtec – šele po dopolnjenem 11. mesecu starosti.
Če je v vrtcu prosto mesto, na čakalni listi pa so otroci, ki še niso dopolnili 11 mesecev, vrtec lahko vključi na novo vpisane otroke, ki že dosegajo nominalno starost.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Sprejem otrok se opravi praviloma v maju za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest je mogoče otroka vključiti tudi med letom. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca v tajništvu in na spletni strani vrtca. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega pravilnika.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih. Starši ob vpisu prejmejo Publikacijo vrtca.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer: dva predstavnika vrtca, ki ju predlaga ravnatelj, dva predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev, in en predstavnik občine, ki ga imenuje župan.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko večkrat imenovani. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih oddelkih vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Na sejah je lahko navzoč ravnatelj, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).
Komisija s sklepom odloči, ali bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok. Sklep mora obrazložiti.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 15. junija za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do konca maja koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj piše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu, v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok v starostnih skupinah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posameznem programu ter starostnih skupinah,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca. Seznam sprejetih otrok po oddelkih se objavi na oglasni deski vrtca in spletni strani vrtca, en izvod pa se dostavi občini ustanoviteljici.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in jih sprejme v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
+----------------------------------------------+---------------+
|          Kriterij          | Število točk |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|1.   |Oba starša ali starš samohranilec ima |    20   |
|    |skupaj z otrokom stalno prebivališče |        |
|    |na območju Občine Metlika.      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|2.   |En starš ima skupaj z otrokom stalno |    10   |
|    |prebivališče na območju Občine    |        |
|    |Metlika.               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|3.   |Oba starša sta zaposlena oziroma eden |    10   |
|    |od staršev živi sam z otrokom in je  |        |
|    |zaposlen.               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|4.   |Otroci družin, katerih je zaposlen  |    10   |
|    |samo eden od staršev, drugi pa je   |        |
|    |aktivni iskalec zaposlitve.      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|5.   |Otrok je bil uvrščen v prednostni   |    10   |
|    |vrstni red v preteklem letu in v vrtec|        |
|    |ni bil sprejet            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|6.   |Otroci družin, ki imajo v ta vrtec že |    10   |
|    |vključenega enega ali več otrok    |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri odločitvi prednostnega vrstnega reda upošteva vrstni red oddane vloge za vpis otroka v vrtec.
V primeru, da so starši otroka bili (so) v tožbi zaradi neplačevanja obveznosti do vrtca za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.
11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec s sklepom.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije. Sklep podpiše predsednik komisije.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka, ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na Svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločiti v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
12. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
13. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka. Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
14. člen
Vrtec na svoji spletni strani redno objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
IZPIS OTROK
16. člen
Starši lahko izpišejo iz vrtca otroka kadarkoli med letom s 1. ali 15. dnem v mesecu, vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu najmanj 15 dni pred izpisom na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki je na razpolago na upravi vrtca v tajništvu in na spletni strani vrtca.
Izpis otroka iz vrtca je začasen ali dokončen.
Začasni izpisi so možni v času poletnih počitnic in v primeru bolezni otroka ob predložitvi zdravniškega potrdila.
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši enkrat letno na podlagi ustreznega zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času začasnega izpisa otroka starši prispevajo (50%) njihovega prispevka k oskrbnim stroškom, ki jim je določen z odločbo. To določilo velja le za starše otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-25/2009
Metlika, dne 14. maja 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti