Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1897. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 5530.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– ZOFVI-UPB5 in 36/08), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kuzma (Uradni list RS, št. 11/07, 32/97, 91/06 in 32/07) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. dopisni seji dne 18. maja 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec, vrstni red in izpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Kuzma.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci od dopolnjenega prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke, ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev starosti.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) na sedežu ali enoti vrtca osebno.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca in je sestavni del tega pravilnika.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in druge pogoje).
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more vključiti v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.
4. člen
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejetju komisija za sprejem otrok v vrtec.
Vloge se zbirajo in obravnavajo na sedežu vrtca.
Komisija najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere starši priložijo odločbo ali priporočilo o usmeritvi oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep o vpisu teh otrok.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin navedenih v prijavi za sprejem otroka, lahko komisija za sprejem preveri njihovo resničnost.
III. SESTAVA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o vrtcih s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj in
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Na seji komisije je prisoten ravnatelj vrtca oziroma od ravnatelja pooblaščeni predstavnik.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s posebno izjavo.
IV. DELO KOMISIJE
6. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. maja.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene v času dni vpisa v vrtec za naslednje šolsko leto.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu z določbami ZUP.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
7. člen
O poteku seje se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje:
– podatke o kraju, datumu in uri zasedanja komisije
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca
– ugotovitve o številu prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih skupinah
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in v posameznem programu ter starostnih skupinah
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posamezni enoti in posameznem programu ter starostnih skupinah sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------+----------------------------------------+-----------+
| Zap.  |Kriteriji                | Število |
|  št.  |                    |  točk  |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  1.  |Odložitev šolanja oziroma vstopa    |  40   |
|     |v osnovno šolo             |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  2.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu |  40   |
|     |vstopil v šolo             |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  3.  |Uvrščenost na čakalno listo v preteklem |  30   |
|     |šolskem letu in tekom šolskega leta   |      |
|     |otrok ni bil sprejet v vrtec      |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  4.  |Otrok, ki je v vrtec že vključen,    |  30   |
|     |vendar nima prebivališča družine na   |      |
|     |območju lokalne skupnosti        |      |
|     |ustanoviteljice vrtca          |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  5.  |Prebivališče družine na območju lokalne |  20   |
|     |skupnosti ustanoviteljice vrtca     |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  6.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma    |  20   |
|     |starša, če gre za enoroditeljsko    |      |
|     |družino                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  7.  |Družina ima v vrtec že vključenega   |  10   |
|     |enega ali več otrok           |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  8.  |Za vsakega otroka, ki je že vključen  |  10   |
|     |v vrtec                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|  9.  |Zaposlenost samo enega od staršev    |   5   |
+---------+----------------------------------------+-----------+
VI. ODLOČITVE KOMISIJE
9. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec s sklepom.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednja dodatna kriterija po tem zaporedju:
1. datum oddane prijave – prednost ima otrok, katerega prijava je bila prej oddana
2. starost otroka – prednost ima starejši otrok.
Na podlagi doseženega števila točk komisija odloči o številu sprejetih otrok.
Otroke, ki niso zbrali zadostnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu od najvišjega do najnižjega števila točk. Sklep o tem podpiše predsednik komisije.
Vrtec najkasneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda sklep o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki v vrtec niso sprejeti, se sklep dopolni z obrazložitvijo.
Zoper sklep lahko starši v osmih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda.
10. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije.
11. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v 15-ih dneh (po datumu vključitve v vrtec), oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V primeru, ko otroke v vrtec sprejme komisija, se kot začetek obligacijskega razmerja med vrtcem in starši šteje 1. september oziroma dan, ki ga starši navedejo v prošnji za vrtec.
12. člen
Vrtec na svojih spletnih staneh objavlja informacije o prostih mestih po posameznih enotah in programih.
13. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu. Za ponoven sprejem morajo vlagatelji oddati novo prijavo za sprejem v vrtec.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik objavi občina ustanoviteljica tudi na svojih spletni strani.
Z njim se seznani tudi Svet osnovne šole Kuzma na svoji seji.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec št. 38/04 z dne 4. marec 2004.
Št. 900-3/2009-1
Kuzma, dne 18. maja 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost