Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1895. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, stran 5523.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr), 100., 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99) sta Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 22. 4. 2009 in Občinski svet Občine Komenda na 24. seji dne 7. 5. 2009 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Kamnik in Občina Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) s tem odlokom ustanavljata javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občini Kamnik in Komendo.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občinska sveta občin Kamnik in Komenda po ključu, ki izhaja iz delitvene bilance, v razmerju 85,67% za Občino Kamnik in 14,33% za Občino Komenda.
Po ključu iz predhodnega odstavka tega člena se razdelijo obveznosti in upravljavske pravice ustanoviteljic iz naslova ustanovitve javnega zavoda.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovita skupni organ, ki daje soglasja zavodu in ureja druga razmerja med zavodom in ustanoviteljicami.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: ZD Kamnik.
Sedež zavoda je: Novi trg 26, 1240 Kamnik.
S statutom zavoda se lahko določita tudi znak in grafična podoba imena zavoda.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju obeh ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz prve oziroma druge alineje predhodnega člena.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim upravlja in razpolaga. Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.
2. Štampiljka zavoda
5. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju štampiljko pravokotne oblike, velikosti 5 cm x 1,5 cm. V sredini štampiljke je izpisano ime zavoda, in sicer: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamik.
6. člen
Število posameznih štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
7. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
Zavod izvaja zdravstveno dejavnost v notranjih organizacijskih enotah:
– služba splošne medicine z družinsko medicino,
– služba zobozdravstvenega varstva,
– služba zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine in
– splošna strokovna služba.
Strokovne enote znotraj organizacijskih enot iz drugega odstavka 7. člena zavod opredeli v statutu.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev posamezne občine je potrebno soglasje občine, na območju katere se dejavnost organizira.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev območja obeh občin, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca, je potrebno soglasje obeh občin.
Za ukinitev dejavnosti je potrebno soglasje obeh občin.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
– organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– organizira zdravstveno vzgojno dejavnost,
– nujno medicinsko pomoč, z reševalno službo,
– splošno in družinsko medicino,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno varstvo in nego na domu,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
– medicino dela,
– fizioterapijo in rehabilitacijo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Kamnik in Komenda v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s Standardno klasifikacijsko dejavnostjo naslednja:
– N 85.1 Zdravstvo,
– N 85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost,
– N 85.12 Izven bolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost,
– N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost.
Za potrebe izvajanja dejavnosti zavod izvaja tudi:
– N 74.12 Računovodska in knjigovodska dejavnost,
– N 70.20 Dajanje nepremičnin v najem.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druga delovne telesa, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
1. Svet zavoda
a) Sestava sveta zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov storitev zavoda.
Svet zavoda šteje 9 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– 5 predstavnikov občin ustanoviteljic.
11. člen
Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Način in postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev zavoda se v skladu z zakonom določi s statutom oziroma drugim splošnim aktom zavoda.
Predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljice, in sicer:
– 3 predstavnike Občina Kamnik,
– 2 predstavnika Občina Komenda.
Mandat članov sveta traja štiri (4) leta. Ista oseba je po izteku dobe imenovanja lahko ponovno imenovana.
b) Naloge sveta zavoda
12. člen
Svet zavoda ima poleg nalog, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
– sprejema statut ter druge splošne akte, za katere je tako določeno s statutom zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema letne programe dela in finančne načrte zavoda skupaj s kadrovskim načrtom zavoda,
– odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,
– sprejema letna poročila in obdobne računovodske izkaze,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljicami imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– razpisuje volitve v svet zavoda ter voli oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemu dolgoročnih kreditov za investicije,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev zavoda,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– iz utemeljenih razlogov lahko zahteva revizijo poslovanja zavoda,
– predlaga razširitev in spremembo dejavnosti zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama spremembe ali širitev dejavnosti,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev v soglasju z ustanoviteljicama,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– predlaga ustanoviteljicam spremembe in širitve dejavnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo statut in drugi splošni akti zavoda.
Svet zavoda je kolegijski organ in odloča na sejah. Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov sveta zavoda, Veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov sveta zavoda.
Statut sprejema svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
2. Direktor zavoda
13. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda.
Direktor zavoda opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja zavoda pridobiti pisno soglasje ustanoviteljic.
Če ustanoviteljice ne odrečejo soglasja v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila zanj, se šteje, da so soglasja bila podana.
Svet zavoda po pridobitvi soglasja imenuje direktorja zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda imenuje direktorja zavoda za dobo 4 (štirih) let. Ista oseba je lahko po izteku dobe imenovanja ponovno imenovana za direktorja zavoda.
Način in postopek razpisa delovnega mesta, imenovanja ter razrešitve direktorja zavoda se podrobneje uredi s statutom zavoda.
14. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
S statutom zavoda se določi vrsta dokazil, ki jih morajo kandidati priložiti ob kandidaturi za prosto delovno mesto direktorja zavoda, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih pogojev iz prvega odstavka tega člena.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
15. člen
Naloge direktorja zavoda so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program dela zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– imenuje vodje organizacijskih enot zavoda,
– v skladu z zakonom in drugimi predpisi odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij in sklepa pogodbe o zaposlitvi, civilnopravne pogodbe o delu (podjemne pogodbe) in avtorske pogodbe,
– je odgovoren za usklajeno sodelovanje med javnim zavodom in zdravniki, ki so s koncesijsko pogodbo vključeni v javno zdravstveno mrežo,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
16. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda, če direktorju zavoda predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja zavoda ni imenovan.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta.
c) Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavljajo ga vodje organizacijskih enot zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta je vezan na položaj vodje organizacijske enote zavoda.
Strokovni svet daje direktorju zavoda in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje strokovnih problemov s področij:
– strokovnega dela zavoda,
– strokovnih vprašanj,
– strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,
– organizacije strokovnega dela zavoda in razvoja strokovnega dela.
Podrobnejše določbe o strokovnem svetu se opredelijo v statutu zavoda.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
18. člen
Ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje Občina Kamnik s tem odlokom v upravljanje zavodu naslednje nepremičnine:
Stavbo Zdravstvenega doma Kamnik, Novi trg 26, Kamnik, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ki vključujejo zemljišča 1082/7, 1082/8, 1084/1, 1086/2 in 1082/2, vse k.o, Kamnik.
Nepremično premoženje opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, je lastnina Občine Kamnik. Zavod ga je dolžan uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, na območju katere nepremičnina leži.
S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, zavod upravlja in gospodari samostojno v okviru zakonskih določil in določil tega odloka ter o tem poroča ustanoviteljicam.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz najemnin ordinacij,
– z dotacijami, darili,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– iz drugih virov.
Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja sredstev.
Prihodke od najemnin je zavod dolžan uporabiti za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
20. člen
Zavod prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno.
21. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa, oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljici o rezultatih poslovanja ter dajati ustanoviteljicama druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda. Zavod primanjkljaj sredstev krije tudi s prihodki iz dejavnosti, ki ni javna služba in za ta namen oblikuje rezervacije.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
23. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nadalje nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanoviteljic lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
24. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanoviteljici le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin, ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
25. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
26. člen
Če zavod v medletnem in letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
27. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastna realizacija), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke iz prvega odstavka tega člena se ne more razporejati za investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne dasta soglasje ustanoviteljici.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
28. člen
Ustanoviteljici med drugim izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice in dolžnosti:
– dajeta soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
– dajeta soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– dajeta soglasje za nagrajevanje delovne uspešnosti,
– dajeta soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, ki niso namenjeni za opravljanje in razvoj dejavnosti,
– imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršujeta občinska sveta ustanoviteljic oziroma skupni organ ustanoviteljic, ki ga za namene izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ustanovita ustanoviteljici.
Vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti, razen sprejema odloka o ustanovitvi zavoda ter njegove spremembe in dopolnitve, izvršuje skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin Kamnik in Komenda (v nadaljevanju: skupni organ).
Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic.
29. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam nuditi, ter obdobno, najkasneje do 1. 4. za preteklo leto, pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic.
Zavod je dolžan zlasti:
– poročati ustanoviteljicam o poslovanju in o svojih razvojnih načrtih,
– sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje njihovega razvoja,
– predložiti letni finančni načrt ustanoviteljicam.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljic.
31. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
32. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
33. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicama oddal v najem ali v zakup koncesionarju, v skladu s pogodbo.
34. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema poslovnih prostorov in opreme, ki ju ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Zavod mora v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, urediti svojo notranjo organizacijo in delo s statutom in v skladu s tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
S statutom se podrobneje uredi poslovanje zavoda, zlasti: organizacijo zavoda, organe zavoda, način odločanja in druga vprašanja pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
XII. SKUPNI ORGAN
36. člen
Skupni organ sestavljata župana ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan Občine Kamnik.
37. člen
Naloge skupnega organa:
– izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnost zavoda.
38. člen
Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Občine Kamnik.
39. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče in vodi župan Občine Kamnik. Pobudo za sklic lahko da vsaka ustanoviteljica.
40. člen
Župana sprejemata odločitve na sejah, s konsenzom.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita občinska sveta Občine Kamnik in Občine Komenda z navadno večino opredeljenih navzočih svetnikov.
Župana na seji lahko nadomešča podžupan.
Skupni organ mora sprejeti odločitev v 60 dneh po podani zahtevi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uporabe tega odloka.
42. člen
Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uporabe tega odloka.
43. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut in druge splošne akte najkasneje v šestih mesecih od dneva uporabe tega odloka. Do sprejetja novega statuta, se smiselno uporabljajo določbe obstoječega statuta, ki niso v nasprotju z določili tega odloka.
44. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 102/00).
45. člen
Ta odlok sta dolžna v enakem besedilu sprejeti občinska sveta obeh občin ustanoviteljic. Objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnem glasilu Občine Komenda. Veljati začne v osmih dneh po objavi, uporabljati pa se začne naslednji dan po zadnji uradni objavi.
Št. 007-3/08-4/3
Kamnik, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 007-0011/2008-2
Komenda, dne 7. maja 2009
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost