Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1894. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok – (SDUN), stran 5522.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/92) je župan Občine Grosuplje dne 19. maja 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok – (SDUN)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo SDUN
Ocena stanja
Odlok za ureditveni načrt za zadrževalnik Veliki potok je bil sprejet v letu 1991 (Uradni list RS, št. 8/91), prostorski akt je izdelal Urbanistični inštitut RS, Ljubljana pod številko UI – 1545. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok je bil sprejet v letu 2001 (Uradni list RS, št. 64/01), prostorski akt je izdelal Arhe, Ljubljana, pod številko 199/2000. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85/02. Z aktoma so se predvidele ureditve za suhi zadrževalnik visokih voda ob vodotoku Veliki potok.
V naravi še ni urejenega zadrževalnika. V času od sprejema zadnjega prostorskega akta je na zemljišču parc. št. 22/1 k.o. Polica porušena obstoječa kmetija, ki je bila z omenjenima aktoma ohranjena, oziroma predvidena za prestavitev na višje ležeči teren znotraj zadrževalnika, zemljišče kmetije pa je bilo prodano novemu lastniku. Na lokaciji nekdanje kmetije se je uredil nasip (nasuti plato), na katerega je umeščena dejavnost, ki v veljavnih prostorskih aktih in Ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki Potok nima podlage za opravljanje dejavnosti. Podjetje, katero želi opravljati dejavnost je podalo pobudo za spremembo ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok za namen izgradnje sortirnega centra (gradnja montažnih hal, boksov za odpadno železo, skladišča UNP, cisterne z D-2 oljem, skladišče jeklenk kisika ipd.), za katero ni bil sprejet Sklep o začetku priprave prostorskega akta.
Razlogi za pripravo SDUN
Razlogi za SDUN so sledeči:
– v naravi kmetija ne obstaja več in ni interesa niti potrebe za njeno nadomestno gradnjo,
– hidrološka študija ocenjuje, da je kapaciteta zadržanih poplavnih voda v predvidenem zadrževalniku premajhna,
– zaradi zmanjšane kapacitete v predvidenem zadrževalniku se posledično povečujejo protipoplavni ukrepi v območju urbanega jedra v naselju Grosuplje,
– s porušitvijo kmetije in odprodajo zemljišč novemu lastniku, ki nima interesa po kmetovanju, ni več potrebe po gradnji nadomestnih objektov kmetije znotraj načrtovanega zadrževalnika, s čimer se povečuje kapaciteta zadrževalnika,
– območje se nahaja v 3. varstvenem pasu predvidenega zajetja z vrtino severno od predvidenega zadrževalnika Veliki Potok,
– Občinski svet Občine Grosuplje je na svoji 25. seji dne 19. 1. 2005 sprejel sklep, da se na pobudo podjetja ne začne s postopkom sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za zadrževalnik Veliki potok za namen ureditve sortirnega centra, kar pomeni, da že zgrajene objekte ni možno legalizirati,
– nujna je sanacija degradiranega območja.
Zaradi navedenih razlogov je smotrno z novimi SDUN celotno območje znotraj predvidenega zadrževalnika nameniti le zadrževanju visokih poplavnih voda, brez kakršnekoli druge namenske rabe zemljišč oziroma gradnje objektov.
Predmet SDUN
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na opustitev gradnje nadomestne kmetije (stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje, veliki in mali skedenj, klet) in nasutega platoja za njeno postavitev, kar je bilo dovoljeno z veljavnim prostorskim aktom. Ker za to več ne obstajajo potrebe je potrebna sanacija degradiranega prostora in zaščita prostora izključno za namen zadrževanja poplavnih voda s prepovedjo gradnje kakršnihkoli stavb in drugih objektov.
2. člen
Območje SDUN
SDUN se nanašajo na del območja osnovnega zazidalnega načrta in zajema zemljišče parc. št. 22/1 k.o. Polica. Skupna površina SDZN je cca 2,7 ha.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDUN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, izraženih investicijskih namer Občine Grosuplje in upoštevajoč smernice za načrtovaje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz
1. Sklep o začetku priprave SDUN     – maj, 2009
2. Osnutek SDZN              – september, 2009
3. Pridobivanje smernic          – oktober, 2009
4. Dopolnjen osnutek           – november, 2009
5. Javna razgrnitev in javna obravnava  – december, 2009
6. Stališča do pripomb          – januar, 2010
7. Predlog SDUN              – februar, 2010
8. Pridobivanje mnenj           – marec, 2010
9. Predlog za sprejem           – april, 2010
10. Sprejem na OS             – april, 2010
11. Objava odloka v Uradnem listu RS   – april, 2010
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDUN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDUN sodelovati nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana – CPVO,
2) Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območja srednje Save, Einspilerjeva 6, Ljubljana – vode,
3) Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – varstvo narave,
4) Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana – zaščita in reševanje,
5) Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje – vodovod,
6) Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje – kanalizacija,
7) Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje – energetika,
8) Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana – elektro omrežje,
9) Telekom Slovenije, RE TK omrežje zahod, Cigaletova 15, Ljubljana – telefonsko omrežje,
10) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana – varstvo narave,
11) Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, Grosuplje – upravljanja z občinskimi cestami.
Kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen
Obveznosti financiranja SDUN
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, ki sredstva za financiranje zagotovi v proračunu Občine Grosuplje.
7. člen
Začetek veljavnosti
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-15/96
Grosuplje, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost