Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje, stran 5517.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na 21. redni seji dne 19. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 137/04) v prilogi 1; Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrepolje.
2. člen
Vsebina pod 4.1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK, 4.1.2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK se spremeni in dopolni tako, da se določila pod 4.1.2.1.4. in 4.1.2.1.5. glasijo:
4.1.2.1.4. Program tekmovanj OŠ na nivoju Občine Dobrepolje
Vrednostni elementi:
sodniki – dejanski strošek (5 točk/na tekmo),
materialni stroški – dejanski strošek (3 točke/na tekmo),
prehrana – 3 točke/posameznik/tekmovanje/dan,
prevozi – najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja (0,5 točke /na kilometer).
4.1.2.1.5. Program tekmovanj OŠ nad nivojem občine Dobrepolje
Vrednostni elementi:
sodniki – dejanski strošek (5 točk/na tekmo),
materialni stroški – dejanski strošek (3 točke/na tekmo)
prehrana – 3 točke/posameznik/tekmovanje/dan,
prevozi – najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja (0,5 točke/na kilometer).
Temeljno določilo: V igrah z žogo pripada 1 spremljevalec na ekipo, v individualnih športih 1 spremljevalec na 10 tekmovalcev. Sofinancira se program tekmovanj OŠ, katere za tekoče leto sprejme študijska skupina profesorjev in učiteljev športne vzgoje in je potrjen od vodstev OŠ.
3. člen
Vsebina pod 4.1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, 4.1.3.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE se spremeni in dopolni tako, da se določilo pod 4.1.3.2. glasi:
4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Splošna določila: Velja kot pri 4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športne šole
Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo mladinske športne šole, pod pogoji:
– vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje,
– da je športna panoga na dani stopnji uvrščena v Prioriteto športnih panog.
Stopnje športnih šol.
– IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke),
– V. stopnja (starejši mladinci, mladinke).
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.),
– objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.),
– športnikom mladinskega razreda se doda 300 točk.
4. člen
Vsebina pod 5.10. DELOVANJE DRUŠTEV, se spremeni in dopolni tako, da se določilo pod 5.10.1. glasi:
5.10.1. Delovanje društev
Splošna določila:
Da se prizna vadbena skupina za sofinanciranje pri delovanju društev v različnih segmentih športa ali koriščenju brezplačnih objektov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– izpolnjen mora biti temeljni pogoj o številu tednov (36) oziroma število ur vadbe letno (80 ur pedagoških = 60 običajnih ur). Vadba se lahko izvaja v odprtih in zaprtih objektih,
– minimalni denarni prispevek v posamezni vadbeni skupini, ki ga vsako leto določi občinski svet za program, kjer so udeleženci iz OŠ, SŠ, študentje in ostali. Kolikor določi društvo nižji denarni prispevek se opravi matematična korekcija vpisanih članov s plačanim denarnim prispevkom.
– Pri delovanju društev se za društveni prostor upošteva lahko samo društvena pisarna (maks. velikost znaša lahko 30 m2). Kolikor občina pokriva vzdrževanje športnega objekta se društveni prostor ne upošteva,
– na seznamu v trenerskem dnevniku za pridobitev pokritega objekta mora biti vpisanih minimalno število članov s plačano vadnino v različnih športnih panogah:
+--------------------------------------------------------------+
|Vadba v telovadnici OŠ Dobrepolje               |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Panoga         |   Število  | Povprečje letno  |
|            |  vpisanih  |   prisotnih   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Aerobika        |    20    |     15     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Splošna vadba starejši-e|    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Košarka         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Mali nogomet      |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Odbojka         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Rokomet         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Namizni tenis      |    12    |     10     |
+------------------------+----------------+--------------------+

+------------------------+----------------+--------------------+
|Vadba v manjši dvorani |   Število  | Povprečje letno  |
|            |  vpisanih  |   prisotnih   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Panoga         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Aerobika        |    12    |     10     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Splošna vadba starejši-e|    10    |     5     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Strelstvo        |    10    |     6     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Namizni tenis      |    10    |     8     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Šah           |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
 
 
+--------------------------------------------------------------+
|Vadba v naravnem okolju                    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Panoga         |   Število  | Povprečje letno  |
|            |  vpisanih  |   prisotnih   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Mali nogomet      |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Odbojka         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Košarka         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Rokomet         |    15    |     12     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Tenis          |    10    |     6     |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Balinanje        |    12    |     8     |
+------------------------+----------------+--------------------+
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
|   Vsako društvo dobi za osnovno delovanje  | 200 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
| Vsak aktivni član društva s plačano članarino |  5 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
|   Vsaka organizirana vadbena skupina v   | 200 točk  |
|     netekmovalni dejavnosti (ND)     |       |
+------------------------------------------------+-------------+
| Vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni| 500 točk  |
|         dejavnosti (TD)        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|     Vsak m2 društvenega prostora     |  10 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
 
 
+------------------------------------------------+-------------+
|   Ligaško tekmovanje ekip – regijski nivo  | 200 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
|  Ligaško tekmovanje ekip – medobčinski nivo  | 100 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
|   Ligaško tekmovanje ekip – občinski nivo  |  50 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
|       Udeležba na turnirjih       |  20 točk  |
+------------------------------------------------+-------------+
5. člen
Vsebina pod 7. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
7. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Splošna določila:
Športni objekti izven Občine Dobrepolje se ne priznajo za sofinanciranje.
Kolikor lokalna skupnost pokriva stroške vzdrževanja javnih športnih objektov izvajalci niso upravičeni do nadomestila za športne objekte.
Pri objektih se upošteva samo tekmovalna ali vadbena površina. Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov so upravičeni samo tisti izvajalci Nacionalnega programa športa, ki imajo športni objekt v lastništvu in sami skrbijo za njegovo upravljanje in vzdrževanje.
Kolikor izvajalci uporabljajo za izvajanje Nacionalnega programa športa objekte, ki nimajo značaja javnih športnih objektov (gasilski domovi, kulturni domovi in drugi objekti v javni lasti) se izvajalcem upošteva višino izkazanih stroškov (najemnine, obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja in druge stroške, če ti niso upoštevani v najemnini) glede na velikost objektov (m2), števila vadbenih skupin in števila ur uporabe teh športnih objektov.
6. člen
Vsebina TABELE pod št. 3. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
TABELE:
3. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT
Tabela 3:
+-------------------------------------+--------------+---------+
|VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA      | STROKOVNI  | OBJEKT |
|                   |  KADER   |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Interesna športna vzgoja predšolskih |   15   |  20  |
|otrok                |       |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Interesna športna vzgoja       |   15   |  20  |
|šoloobveznih otrok          |       |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Športna vzgoja otrok usmerjenih v  |   15   |  20  |
|kakovostni in vrhunski šport     |       |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Interesna športna vzgoja mladine   |   15   |  20  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Športna vzgoja mladine, usmerjene v |   15   |  20  |
|kakovostni in vrhunski šport     |       |     |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Športna rekreacija          |   15   |  20  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Kakovostni šport odraslih      |   15–0   |  20  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
|Šport invalidov           |   15   |  20  |
+-------------------------------------+--------------+---------+
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-1/98
Videm, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost