Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1888. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje, stran 5513.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, ZLS-UPB2, št. 94/07, 76/08, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl US RS, 72/05, 100/08 – odl. US RS), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/08) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 19. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost in se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrepolje.
VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Dobrepolje se sofinancira kulturne programe in projekte po postopku javnega razpisa in javnega poziva v skladu s pogoji in merili, ki so sestavni del tega pravilnika.
Kulturni programi in projekti se sofinancirajo po postopku javnega razpisa, razen v primeru sofinanciranja nakupa in vzdrževanja opreme (obleka, kostumi, glasbila ipd.) in objektov, ki se izvedejo po postopku javnega poziva.
3. člen
Izvajalci programov in projektov na področju kulture, ki so upravičeni do sredstev občinskega proračuna, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Dobrepolje,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva.
Kolikor je izvajalec iz prejšnjega odstavka posameznik, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima stalno prebivališče v Občini Dobrepolje,
– da ima zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost in je registriran v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo.
4. člen
Upravičenci sofinanciranih programov in projektov v ljubiteljski kulturi v občini so:
– društva ali sekcije, registrirane za izvajanje programov na področju kulture,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje kulturne dejavnosti,
– posamezniki (v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika),
– Zveza kulturnih društev Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: ZKD Dobrepolje).
5. člen
Temeljni pogoji za izvajanje ljubiteljske kulture so:
– redno delo skupine,
– stalno pripravljen program za takojšno izvedbo,
– urejeno članstvo,
– sodelovanje na prireditvah v občini in izven nje,
– nadgradnja oziroma skrb za kulturno dediščino.
6. člen
Sredstva za ljubiteljsko kulturno dejavnost se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrepolje v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Končno razmerje med sredstvi, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva določi župan, pri čemer sredstva dodeljena na podlagi javnega poziva ne smejo presegati 20 odstotkov vseh sredstev namenjenih sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture.
7. člen
Postopek javnega poziva in javnega razpisa ter dodeljevanje finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– sklep o začetku postopka,
– imenovanje strokovne komisije,
– priprava meril za javni poziv,
– priprava javnega poziva oziroma javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega poziva oziroma razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in
– obravnava poročil o izvedbi ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije sprejme župan.
POSTOPEK JAVNEGA POZIVA
8. člen
V sklepu o začetku postopka javnega poziva se določi rok za izvedbo javnega poziva, strokovno komisijo in višino sredstev, ki je odvisna od vsakoletno razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Strokovna komisija določi minimalni odstotek lastnega deleža financiranja in maksimalni znesek iz proračunskih sredstev ter pripravi zaključno poročilo o razdelitvi sredstev.
Vlagatelj vloži vlogo za sofinanciranje nakupa in vzdrževanja posamezne opreme (obleka, kostumi, glasbila) le na vsakih 8 let.
9. člen
Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisne prošnje na dopolnitev vloge.
Kolikor vlagatelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Sredstva na podlagi javnega poziva se vlagateljem dodeljujejo po vrstnem redu prispelih vlog vse do porabe razpoložljivih sredstev. Preostale vloge se zavrne.
Sklepe o dodelitvi sredstev oziroma zavrnitvi vlog na podlagi odločitve strokovne komisije pripravi in pošlje vlagateljem občinska uprava.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka, se v roku 8 dni od vročitve sklepa, lahko vloži pritožba, o kateri odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
Javni poziv mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnjujejo zahteve,
– predmet sofinanciranja,
– pogoje sofinanciranja,
– okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– skrajni razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 1 leta,
– način dostave vlog (datum, ura),
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi s pozivom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva.
Razpisna dokumentacija mora biti od dneva objave javnega poziva na razpolago morebitnim vlagateljem na občinski upravi in na spletni strani Občine Dobrepolje.
Pravilno izpolnjene vloge na javni poziv se vložijo v pisni obliki na naslov občine osebno ali pošljejo s priporočeno pošto.
POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
11. člen
Sredstva, ki so potrebna za delovanje kulturnih društev in sekcij registriranih za izvajanje programov na področju kulture ter ZKD Dobrepolje so izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
12. člen
V sklepu o začetku postopka javnega razpisa se določi rok za izvedbo javnega razpisa, strokovna komisija in višina sredstev, ki je odvisna od vsakoletno razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Strokovna komisija na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilnika, programe ovrednoti s točkami in o tem poda poročilo. Občinska uprava na podlagi poročila določi vrednost točke za posamezen kulturni program oziroma projekt ter o tem izda sklep. Sklep o doseženi višini točk in vrednosti točke posreduje izvajalcem.
Zoper sklep o višini doseženih točk, se v roku 8 dni od vročitve sklepa lahko vloži pritožba, o kateri odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
13. člen
Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisne prošnje za dopolnitev vloge.
Kolikor vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se ta s sklepom zavrže.
14. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis, pri katerem bodo sredstva razdeljena na podlagi točk, ki se dodelijo po merilih opredeljenih v tem pravilniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– višina sredstev,
– kriterije za ocenjevanje projektov in programov,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
– način dostave vlog (datum, ura),
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti od dneva objave javnega razpisa, na razpolago morebitnim vlagateljem na občinski upravi in na spletni strani Občine Dobrepolje.
Pravilno izpolnjene vloge na javni razpis se vložijo v pisni obliki na naslov občine osebno ali pošljejo s priporočeno pošto.
15. člen
Sofinanciranje se razdeli na štiri vrednostne dele:
1. Stalni del v višini 200 EUR, za obstoj društva brez programa v načrtovanem letu (stroški provizij za vodenje transakcijskega računa, priprava in oddaja bilanc in podatkov na davčno upravo).
2. Stimulativni del: glede na društveno dejavnost (št. članov, leta delovanja).
3. Promocijski del: podpora pri izdaji knjige, TV spota, zgoščenke.
4. Variabilni del: glede na oddani programsko projektni plan.
Točkovanje se opredeli s točko, ki se v razpredelnicah v nadaljevanju izpiše z oznako T.
16. člen
Stimulativni del:
Točkovanja za društveno dejavnost
+----------------+---------+----------+----------+-------------+
|Št. članov/št. T|     |     |     |       |
+----------------+---------+----------+----------+-------------+
|  3–10 članov | 11–20 |  21–30 |  31–40 | 40 in več |
|        | članov | članov | članov |  članov  |
+----------------+---------+----------+----------+-------------+
|    3 T   |  6 T  |  9 T  |  12 T  |   15 T  |
+----------------+---------+----------+----------+-------------+
Točkovanja za jubilejna leta delovanja
+---------------+---+----+----+---+----+----+---+----+----+----+
|Leta      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|delovanja/št. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|T       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------------+---+----+----+---+----+----+---+----+----+----+
|10 let     |20 | 30 | 40 |50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110 |
|        |let| let|let |let| let|let |let|let |let |let |
+---------------+---+----+----+---+----+----+---+----+----+----+
|10 T      |20 | 30 | 40 |50 | 60 | 70 |80 | 90 |100 |110 |
|        | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
+---------------+---+----+----+---+----+----+---+----+----+----+
Točkovanja za izobraževanje
+---------------+-----------+-------------+-----------+------------+
|Št. članov/št. |      |       |      |      |
|T       |      |       |      |      |
+---------------+-----------+-------------+-----------+------------+
| do 10 članov |  11–20  |21–30 članov |  31–40  |41–50 in več|
|        |  članov |       | članov  |  članov  |
+---------------+-----------+-------------+-----------+------------+
|   20 T   |  40 T  |  60 T   |  80 T  |  100 T  |
+---------------+-----------+-------------+-----------+------------+
17. člen
Promocijski del
Promocijski material mora biti izdan v seriji s pridobljenimi pravicami institucij npr. NUK, SAZAS, AAS ...
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|          |  Knjižna  |Zgoščenka/DVD|TV spot/dok. |
|          | publikacija |       | posnetek  |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Pevski zbor    |     80 T|    120 T |    120 T|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Mala vokalna    |     80 T|    120 T |     90 T|
|skupina      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Instrumentalna   |     80 T|    140 T |    180 T|
|skupina – nad 30  |       |       |       |
|članov       |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Instrumentalna   |     80 T|    130 T |    160 T|
|skupina od 10–30  |       |       |       |
|članov       |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Instrumentalna   |     80 T|    70 T |     90 T|
|skupina – pod 10  |       |       |       |
|članov       |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Literarna,     |     80 T|    70 T |    120 T|
|izobraževalna   |       |       |       |
|skupina      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Likovna skupina  |     100 T|    70 T |     90 T|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Gledališka skupina |     80 T|    130 T |    120 T|
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Folklorna, plesna |     80 T|    130 T |    100 T|
|skupina      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
18. člen
Variabilni del: programsko projektni del
Pri izbiri programov in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednje opredelitve in kriteriji:
1. kulturni projekt je posamični zaključeni kulturni dogodek izvajalca/cev ljubiteljske kulture (npr. koncert, likovna razstava, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki je namenjen širši javnosti. Je inovativen, celovit, zaokrožen z jasnim in utemeljenim konceptom ter z realno ovrednoteno in uravnoteženo (z zagotovljenimi lastnimi sredstvi in shemo financiranja). V njem sodeluje vsaj 50% članov skupine ali društva, ki projekt prijavlja;
2. letni koncert je samostojna kulturna prireditev v dolžini okoli dve uri trajajočega programa in lastno izvedbo najmanj 12 pesmi oziroma 10 skladb, od tega je najmanj 50% novega programa;
Izvedba se dokazuje s programskim listom in/ali avdio-video posnetkom;
3. gostovanje v tujini je sodelovanje oziroma samostojen eno-urni nastop izven meja Slovenije;
4. samostojni nastop je prikaz kulturnega delovanja in lastno izvedbo najmanj 10 pesmi oziroma 8 skladb;
5. repriza je ponovitev prireditve z enako vsebino in načinom izvedbe na isti ali na drugi lokaciji;
6. posamezna vaja, ki traja dve šolski uri je ovrednotena za vse skupine po nominalni vrednosti na vajo:
– za instrumentalne skupine nad 30 članov: bruto 41,00 EUR,
– za instrumentalne skupine od 10 do 30 članov: bruto 37,50 EUR,
– za instrumentalne skupine pod 10 članov: ni honorarjev,
– za pevske skupine: bruto 22,00 EUR,
– za folklorne skupine: bruto 22,00 EUR,
– za gledališke skupine: bruto 22,00 EUR,
– za literarno-izobraževalne skupine: bruto 19,00 EUR;
7. materialni stroški so manjši nakupi (nakupi notnega gradiva, vzdrževanje in nakup kostumov, rekvizitov, foto in administrativni materiali, tehnična oprema, popravila instrumentov ... itd.) za delovanje društva oziroma sekcije.
Pevske skupine nad 12 članov
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |prizna se maks. 60 vaj na sezono  |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Letni koncert      |           |120 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja v tujini   |           |70 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Samostojni nastop    |           |40 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           |25 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Male vokalne skupine do 12 članov, ljudski pevci in/ali godci
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |prizna se maks. 60 vaj na sezono  |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Letni koncert vokalne  |           |80 T     |
|skupine         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Koncert ljudskih godcev |           |80 T     |
|in pevcev        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja v tujini   |           |50 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Samostojni nastop    |           |30 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           |15 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Instrumentalne skupine nad 30 članov
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |prizna se maks. 90 vaj na sezono  |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Letni koncert      |           |180 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Dan GODBE        |           |700 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja v tujini   |           |110 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Samostojni nastop    |           |70 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           | 40 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Instrumentalne skupine od 10 do 30 članov
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |prizna se maks. 70 vaj na sezono  |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Letni koncert      |           |160 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja v tujini   |           |90 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Samostojni nastop    |           |70 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           |30 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Instrumentalne skupine do 10 članov
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |prizna se 0 vaj na sezono      |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Letni koncert      |           |80 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja v tujini   |           |80 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Samostojni nastop    |           |50 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           |30 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanja na      |           |15 T     |
|prireditvah       |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Gledališke in lutkovne skupine
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj*         |prizna se maks. 60 vaj na sezono  |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Premiera celovečerne   |           |180 T     |
|predstave        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Repriza celovečerne   |           |50 T     |
|predstave        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstava do 1 ure|           |60 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstavitev –  |           |30 T     |
|skeč           |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja        |           |120 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Predstava na prostem   |           |400 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
  * Ena vaja traja 3–4 šolske ure.
Literarne, izobraževalne skupine
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj*         |za srečanje oziroma dogodek** se  |
|             |prizna maks. 30 vaj na sezono    |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Premiera celovečernega  |           |30 T     |
|dogodka         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Repriza celovečernega  |           |20 T     |
|dogodka         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstavitev –  |           |15 T     |
|recital, razstava    |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Sodelovanje       |           |10 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
  ** Dogodek: potopisni večer, literarni večer, večer poezije,
»beremo skupaj« …
Likovne, foto, filmske in video produkcijske skupine
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |za srečanja se prizna maks. 30 vaj |
|             |na sezono              |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Organizacija likovne,  |           |180 T     |
|fotografske, kiparske  |           |       |
|razstave         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|EXTEMPORE        |           |400 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja        |           |50 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstavitev –  |           |70 T     |
|avdio /video/www     |           |       |
|inštalacija do 15 min  |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
Folklorne, plesne skupine
+-------------------------+------------------------------------+
|Št. vaj         |za folklorno skupino se prizna   |
|             |maks. 60 vaj na sezono za plesno  |
|             |skupino se prizna maks. 40 vaj na  |
|             |sezono               |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Premiera celovečerne   |           |120 T     |
|predstave        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Repriza celovečerne   |           |50 T     |
|predstave        |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstavitev –  |           |40 T     |
|venček plesov do 15 min |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Krajša predstavitev – 1 |           |20 T     |
|ples           |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja folklorne   |           |70 T     |
|skupine         |           |       |
+-------------------------+---------------------+--------------+
|Gostovanja plesne skupine|           |50 T     |
+-------------------------+---------------------+--------------+
POGODBA O SOFINANCIRANJU
19. člen
Z izvajalci izbranimi na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva, se podpiše pogodba o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca z vsemi podatki društva,
– namen, za katerega so mu dodeljena sredstva,
– terminski plan za izvedbo aktivnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– določen rok in način izplačila sredstev,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– zahteva o poročanju o namenski porabi.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve sredstev.
SPREMLJANJE NAMENSKE UPORABE SREDSTEV
IN IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA
20. člen
Občina Dobrepolje spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje projektov:
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– na podlagi zahtevanih dokazil, ki jih mora predložiti izvajalec (pri gostovanju pisno povabilo, vabilo oziroma plakat o dogodku),
– preko letnih poročil o poteku zastavljenih projektov in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom projekta (v primeru nabave in vzdrževanja opreme in objektov se poročilu priloži fotografijo opreme in kopije računov),
– s spremljanjem prireditev,
– s kontrolo in primerjavo programov letnih koncertov.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve sredstev. Vrnjena sredstva se na predlog razpisne strokovne komisije razdelijo med ostale izvajalce ljubiteljske kulture. Sklep o dodelitvi teh sredstev potrdi župan.
FINANCIRANJE ZKD DOBREPOLJE S STRANI OBČINE DOBREPOLJE
21. člen
ZKD Dobrepolje je oblikovana z namenom bogatitve kulturnega življenja ter ohranjanja kulturne dediščine v Občini Dobrepolje. Nalogo spodbujanja kulturne ustvarjalnosti opravlja s povezovanjem kulturnih društev, koordiniranjem in izvedbo prireditev v Občini Dobrepolje in v širšem prostoru ter s sofinanciranjem strokovnega izobraževanja članov kulturnih društev.
22. člen
Vrednotenje dejavnosti ZKD Dobrepolje:
– 400 T za redno dejavnost koordiniranja dejavnosti kulturnih društev,
– 300 T za sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturne prireditve (Slovenski kulturni praznik),
– 300 T za sofinanciranje izobraževanja članov kulturnih društev in podelitev nagrad ob jubilejih in izjemnih dosežkih društev.
KONČNA DOLOČBA
23. člen
Pravilnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/07, preneha veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2009.
Št. 610-1/07
Videm, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost