Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2008, stran 5512.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 21. redni seji dne 19. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci leto 2008 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2008 v naslednji višini:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v €
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI              3,750.003,00
II.  SKUPAJ ODHODKI              3.918,796,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)       168.793,00
   /PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                     0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   0
IX.  POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       –168.793,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –168.793,00
   IX.=-III
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
                         53.966,00.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2008 so sestavni deli tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na podračunu Občine Črenšovci v višini 53.966,00 € se prenese v proračun Občine Črenšovci za leto 2009, kot sredstva na računih.
5. člen
V letu 2008 sta krajevni skupnosti Črenšovci in Bistrica realizirali naslednje lastne prihodke in odhodke:
– lastni prihodki v višini             7.343,30 €
– lastni odhodki v višini             17.771,71 €
– presežek/primanjkljaj sredstev        – 10.428,41 €.
v krajevnih skupnostih
Primanjkljaj sredstev posamezne krajevne skupnosti se pokriva s presežkov sredstev po posamezni krajevni skupnosti iz preteklega leta.
Skupno stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti se v višini 406,45 € prenaša v leto 2009.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-124/21-09
Črenšovci, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost