Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zg. Hudinja (Pasadena) – OPPN, stran 5511.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 13. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zg. Hudinja (Pasadena) – OPPN
1. člen
Mestni svet Mestne občine Celje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zg. Hudinja (Pasadena) – OPPN. Sestavni del odloka je projekt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zg. Hudinja – OPPN, ki ga je pod številko 080/08 izdelal IUP d.o.o., Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, Uradni list RS, št. 48/90, 25/98 in 86/01).
2. člen
Ureditveno območje obsega zemljišče v delu naselja Zg. Hudinja severno od krožišča na Severni vezni cesti in zahodno od Dobojske ulice.
Območje OPPN (sprememb in dopolnitev ZN) je zemljišče s parcelno številko 495/5 k. o. Zg. Hudinja. Ureditveno območje meri 2.021 m2.
3. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list RS, št. 78/01) se v 3. členu v 1.c podčlenu opusti besedilo četrte alinee prvega odstavka in nadomesti z novim, ki glasi:
»– objekt 4:
V mejah parcele št. 459/5, k. o. Zg. Hudinja so predvidene naslednje ureditve:
– gradnja poslovno-stanovanjskega objekta;
– postavitev servisnega paviljona in nadstrešnice za smeti;
– ureditev dovoznega priključka;
– ureditev dovozne klančine v kletni etaži;
– ureditev dovoznih površin in parkirišča;
– ureditev ploščadi z ambientalno fontano;
– ureditev zelenih površin;
– dograditev komunalne, energetske infrastrukture in omrežja zvez.
Predlog zazidave:
– predvidena je gradnja poslovno-stanovanjskega objekta v mejah gradbene linije, ki je določena na podlagi idejne zasnove objekta;
– določen je odmik gradbene linije od meje gradbene parcele;
– členitev fasad je mogoča do gradbene linije objekta nad nivojem terena;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objekta, višinske kote so informativne, točne višine bodo določene s PGD;
– v poslovni del objekta morajo biti urejeni dovozi in dostopi za invalide in starejše ljudi;
– predvdiena je armiranobetonska nosilna konstrukcija;
– strešna konstrukcija objekta bo usklajena s funkcijo objekta, z minimalnim naklonom in previsnim nadstreškom na južni strani;
– fasade bodo obdelane sodobno; fasadni obod objekta tvorijo horizontalno, etažno zamaknjeni okenski pasovi v kombinaciji s poglobljenimi loggiami; predvidena je uporaba materialov: omet, beton, steklo in sodobne obloge, poenotena uporaba materialov, barvna lestvica fasad v svetlih barvah;
– parkirna mesta za zaposlene in stanovalce bodo urejena v mejah gradbene parcele;
– obvezna je zasaditev drevja ob prometnicah kot je razvidno iz grafičnih prilog;
– pri izvajanju del je za predvdien objekt potrebno upoštevati geotehnične pogoje za gradnjo (Geološko-geomehansko poročilo GEO SVET, št. 37-5/08).
Gabariti in pogoji za oblikovanje:
Tlorisni gabariti:
– podolgovata zasnova objekta nepravilne oblike tlorisnih dimenzij 45,00 m x 18,80 m (na severu) in 11,80 m (na jugu);
– stavbni volumen ne sme presegati maksimalne višine in zahtevanih odmikov, opredeljenih v grafičnih prilogah.
Odmiki:
Odmiki predvidene gradnje se na zahodni parcelni meji odmikajo z ozelenitvenim pasom širine od 1,45 m do 2,2 m, medtem ko je pilotna stena 1 in edine kleti od parcelne meje odmaknjena minimalno 0,5 m in maksimalno 1,2 m. Na severnem in južnem delu se pilotna stena naslanja ob bok parcelne meje, na vzhodni strani pa se odmika vzporedno s potekom cestišča v povprečju 1,6 m.
Odmiki nadzemnega dela osnovnega objekta v pritličju:
– od severne parcelne meje: min. 5,6 m;
– od zahodne parcelne meje: min. 7,0 m do maks. 10,7 m;
– od južne parcelne meje: min. 11,0 m do maks. 13,0 m;
– od vzhodne parcelne meje: min. 12,0 m do maks. 14,2 m.
Odmiki nadzemnega dela osnovnega objekta na višini stavbnega venca:
– od severne parcelne meje: min. 4,0 m;
– od zahodne parcelne meje: min. 6,8 m do maks. 10.5 m;
– od južne parcelne meje: min. 4,0 m do maks. 4,7 m;
– od vzhodne parcelne meje: min. 10,9 m do maks. 13,1 m.
Etažnost:
– K + P + 3;
– okvirni višinski gabarit 15,40 m nad nivojem terena; višina celotnega objekta vključno s kletjo je cca 19,00 m.
Streha:
– streha bo asimetrična dvokapnica z minimalnim naklonom in smerjo slemena vzhod-zahod.«
4. člen
V 3. členu odloka se v 1.c podčlenu v šestem odstavku (Komunalna ureditev) pri drugi alinei (Kanalizacija) doda besedilo:
»Zadrževanje meteornih vod pred iztokom v meteorno kanalizacijo je predvideno v cevnem zadrževalniku ali zadrževalnem bazenu.«
5. člen
V 3. členu odloka se na koncu 1.c podčlena doda nov odstavek, ki glasi:
»Zaradi izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta (4) bo treba prestaviti del javne gospodarske infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev.«
6. člen
V 3. členu odloka se na koncu 1.č podčlena doda novo besedilo, ki glasi:
»Za poslovno-stanovanjski objet (4) so dopustna naslednja odstopanja:
Tolerance za parcelacijo:
Prostorski izvedbeni načrt povzema obstoječo parcelacijo. Kot toleranca je dovoljena sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Tolerance za gabarite objektov:
Kot toleranca je dovoljena sprememba tlorisnih gabaritov kletne etaže na manjše dimenzije.
Dopustna je toleranca tlorisnih dimenzij etaž nad nivojem terena 10% od dimenzij in višinskih gabaritov za 1.00 m, določenih v prostorskem načrtu.«
7. člen
Na koncu 3. člena odloka se doda nov podčlen 1.f, ki glasi:
»1.f člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom:
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zg. Hudinja – OPPN upoštevajo določila 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) in 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) tako, da predvideva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi je zagotovljeno naslednje:
– Ureditveno območje ni poplavno, erozivno in plazovito ogroženo.
– Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS.
– Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
– Za dopolnilno zaščito prebivalcev in obiskovalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebna ojačitev prve plošče.
– Dostopi in dovozi omogočajo dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
– Odmiki med objekti (min. 10,50 m) in odmiki od parcelne meje (min. 5,00 m) ter protipožarne ločitve, ki jih je treba načrtovati, preprečujejo širjenje požara.
– Oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti, ki je v skladu s smernicami upravljavca priključeno na javno vodovodno omrežje in je v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov in Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah.
– Investitorji objektov, za katere je skladno s pravilnikom občine izdelana študija požarne varnosti pri pripravi projektne dokumentacije PGD, so dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo in na Upravni enoti, Oddelku za okolje in prostor.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00010/2008
Celje, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost