Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe, stran 5509.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 13. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01) se Prostorski ureditveni pogoji za območje Bežigrad - Bukovžlak (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št. 65/87 in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe, Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03 in 32/09) spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je za območje Bežigrad - Bukovžlak, izdelalo projektivno podjetje Vizura – Vitez d.o.o., proj. št. 50/2007.
2. člen
2. člen odloka (Uradni list SRS, št. 10/89) se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 10/89) se spremenijo in dopolnijo tako, da se doda novo ureditveno območje 10aa. Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na parcelo 298 k.o. Bukovžlak.«
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se za sedmo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– za gradnjo enostanovanjske hiše na parceli 298 k.o. Bukovžlak
– na celotnem območju PUP (Uradni list SRS, št. 10/89) in na območju predlaganih sprememb in dopolnitev so mogoče gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter pomožnih cestnih, komunalnih in energetskih objektov v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), oziroma na podlagi veljavnih predpisov.«
4. člen
V 6. členu odloka se za poglavjem »Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje« dodajo nove alineje, ki predpisujejo urbanistične in arhitektonske pogoje za gradnjo objekta na ureditvenem območju 10aa:
»Ureditveno območje 10aa:
– ureditveno območje 10aa zajema parcelo 298 k.o. Bukovžlak;
– namembnost objekta je enostanovanjska hiša, mogoča je sprememba namembnosti dela objekta za intelektualno dejavnost ali drugo poslovno dejavnost, ki ne poslabšuje pogojev bivanja v soseski;
– obvezno je upoštevanje gradbene meje GM (GM je črta, ki je predlagani objekt ne sme presegati);
– lego objekta je mogoče zamikati v okviru regulacijske linije RL (RL je črta, v kateri se lahko giblje oziroma zamika objekt); enostavni in nezahtevni objekti za lastne potrebe so lahko locirani na zemljiški parceli, ki pripada stavbi v okviru faktorja pozidanosti, ki ne sme presegati 0,4 površine parcele;
– tlorisni gabarit predlagane enostanovanjske hiše je dimenzij 13.00 x 11.00 m z možnim odstopanjem ± 10%, višinski gabarit objekta je P+M (pritličje in mansarda), možna je tudi podkletitev objekta; kota pritličja objekta je 259.50, kota slemena pa 9.00 m;
– smer slemena objekta mora biti V–Z, naklon strehe od 35–45, oblikovanje objekta mora upoštevati značilnosti pretežno ruralnega prostora, mogoča je tudi sodobnejša zasnova objekta ob upoštevanju značilnosti tipologije naselja Bukovžlak;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s sosednjimi objekti, oziroma tipologijo naselja. Enaki pogoji oblikovanja veljajo tudi za enostavne in nezahtevne objekte;
– okolica objekta mora biti ozelenjena in hortikulturno zasajena;
– ograje so dopustne v obliki žive meje in utrjene z žično mrežo ali v leseni izvedbi do višine 160 m;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacije zemeljskih plazov), niso dovoljeni, mogoče so izravnave zemljišč in utrditve brežin;«
Za poglavjem »Pogoji komunalnega urejanja« se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
»Dovozi in dostopi ter parkiranje
Dovozna cesta do načrtovanega ureditvenega območja 10aa je v prvi fazi predvidena po parcelah 294/2, 297, 301/1 in 301/2 k.o. Bukovžlak, ki predstavljajo privatna zemljišča in niso v lasti investitorja. Za uporabo le teh si mora investitor urediti ustrezno pravico uporabe.
Po realizaciji avtocestnega priključka Celje – vzhod, bo mogoča navezava nanj v skladu s pogoji prostorskega akta.
Vodovod
Obravnavano območje se oskrbuje z vodo iz obstoječega javnega vodovoda Ø 80 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja.
Kanalizacija
Na obravnavanem območju je delno zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode iz predvidene enostanovanjske hiše se priključujejo na obstoječi fekalni kanal A v jašku 20, ki se dalje navezuje na odvodni kanal ob Bežigrajski cesti.
Meteorne vode iz zunanjih in urbanih površin ob predvideni enostanovanjski hiši se zberejo in speljejo v pretočni zbiralnik in dalje v obstoječi meteorni jarek.
Električno omrežje
Elektrika za napajanje predvidene enostanovanjske hiše je na razpolago na NN omrežju Bežigrad, ki se napaja iz TP Bežigrajska.
Telefonsko omrežje
Predlagane objekte je mogoče priključiti na obstoječe TK omrežje, ki poteka v neposredni bližini.
Ogrevanje
Na obravnavanem območju ni izgrajenega plivovodnega omrežja, do izgradnje le-tega se bo načrtovani objekt ogreval iz lastne plinske cisterne ali na lahko kurilno olje.
Odpadki
Za odpadke mora imeti objekt urejeno zbirno mesto za zabojnik za mešane komunalne odpadke.«
5. člen
7. člen odloka, ki se nanaša na varovanje okolja, se dopolni z naslednjimi odstavki, ki glasijo:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-206/2008-2 z dne 6. 6. 2008) izhaja, da območje ni poplavno ogroženo in da se obravnavana lokacija ne nahaja na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.
Iz Geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov (GEO SVET, 28. 12. 2007 in GEO SVET št. 77-9/08) izhaja, da je konfiguracija terena kot tudi geološka zgradba stabilna in primerna za predvideno pozidavo. Pri eventualni podkletitvi objekta je potrebno ob dnu temeljev izvesti horizontalno drenažo, izpust drenaže se mora predvideti v meteorni jarek.
Ureditveno območje obravnavanega PUP se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Bukovžlak leži izven mesta Celje in predstavlja primestno naselje mešanega značaja (stanovanjski objekti in objekti kmetijskih in poslovnih dejavnosti) z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča enostanovanjskega objekta dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda Ø 80 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja. Obstoječe vodovodno omrežje ne zagotavlja požarne vode, protipožarna varnost bo zagotovljena iz bodočega rekonstruiranega vodovoda in najbližje gasilske enote na Teharjah, ki je oddaljena cca 2 km (Gasilsko društvo Teharje).
Odmiki med načrtovanim objektom in obstoječimi objekti morajo biti takšni, da zagotavljajo požarno varnost, omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in delovne površine za intervencijska vozila in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovani objekt je potrebno izdelati zasnovo požarne varnosti.
Pri umeščenju objekta v prostor mora biti upoštevan 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07).
Varstvo pred hrupom:
Območje sprememb in dopolnitev PUP sodi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 15/05) v III. stopnjo varstva pred hrupom. Eventualne poslovne dejavnosti v enostanovanjski hiši morajo pri svoji dejavnosti upoštevati navedeno uredbo kakor tudi drugo okoljsko zakonodajo in zagotavljati, da emisije v okolje ne bodo prekoračene.
Varstvo narave:
Načrtovano ureditveno območje ne leži v območju varstva naravne dediščine in varstva kulture.
Nepozidane površine ob objektih je potrebno ozeleniti in hortikulturno zasaditi. Eventualne oporne zidove je potrebno ozeleniti s popenjalkami.
Varstvo voda:
Na obravnavanem območju je delno zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode iz predvidene enostanovanjske hiše se priključujejo na obstoječi fekalni kanal A v jašku 20, ki se dalje navezuje na odvodni kanal ob Bežigrajski cesti.
Meteorne vode iz zunanjih in urbanih površin ob predvideni enostanovanjski hiši se zberejo in speljejo v pretočni zbiralnik in dalje v obstoječi meteorni jarek.
Tlakovane površine ob objektu se izvedejo na način, da je mogoče pronicanje površinskih meteornih vod v podtalje.«
6. člen
8. člen odloka se dopolni z novima alinejama, ki glasita:
»– parcelacija, oziroma določitev velikosti funkcionalnih zemljišč – gradbenih parcel je pogojena z lastništvom zemljišč pobudnika prostorskega akta;
– ureditveno območje prostorskega akta je mogoče izvajati etapno glede na potrebe po izgradnji takšnega dela komunalne, prometne in energetske infrastrukture, ki bo zagotavljala funkcioniranje načrtovanega objekta;«
7. člen
»Tolerance:
Dopustna odstopanja gabaritov enostanovanjske hiše so mogoča v okviru +- 10% predlaganih dimenzij, klet ni obvezna, odvisna je od naklona terena, dostopov, dovozov; lego objekta je mogoče zamikati v okviru regulacijske linije; glede na morebitne kasnejše potrebe po dodatnih stanovanjskih površinah je znotraj regulacijske linije mogoča gradnja prizidka za stanovanjsko ali eventualno poslovno dejavnost v okviru faktorja pozidanosti, ki ne sme presegati 0,4 površine parcele.«
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, Oddelku za okolje in prostor.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2008
Celje, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost