Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje, stran 5504.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 87/97, 10/99, 91/01, 33/03, 108/03 in 82/04) ter na podlagi 17. in 76. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. seji dne 13. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
1. člen
V 4. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61-2578/06, 138-5942/06 in 32-1760/07 – popravek) se v tretjem odstavku za točko b) doda nova točka c), ki glasi:
»c) površine zemljišč na katerih so postavljeni nepremični objekti in naprave oglaševanja iz 1., 2. in 3. točke 4. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56-2356/08).«
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Pri določanju površin za odprte poslovne površine in za notranje poslovne površine, ki so po CC-SI klasifikaciji uvrščene s šifro vrste rabe 1242003 (pokrita parkirišča) se v območju 1. A iz 7. člena tega odloka pomnožijo s faktorjem 0,75.
Za določanje površin zemljišč iz c) točke tretjega odstavka tega člena se upošteva seštevek vseh površin ploskev posameznega nepremičnega objekta in naprave oglaševanja. Za nepremične objekte in naprave oglaševanja opremljene s svetlobnimi in zvočnimi efekti, se površine pomnožijo s faktorjem 2.«
2. člen
V 7. členu se za četrto alinejo prvega odstavka (besedilom, ki opredeljuje I. območje) doda besedilo:
»I. A. območje
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča:
– na območjih ob mestnih vpadnicah,
– na območjih ob avtocestah namenjenim poslovnim, servisnim in storitvenim dejavnostim,
– na območjih z močno razvito prometno in komunalno infrastrukturo,
– ki imajo izjemno ugodnost lokacije za možnost pridobivanja dohodkov.
I. B. območje
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča:
– na območjih ob mestnih vpadnicah,
– na območjih z močno razvito prometno in komunalno infrastrukturo,
– ki imajo ugodnost lokacije možnost pridobivanja dohodkov.«
3. člen
V 10. členu se črta tabela, ki opredeljuje opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe in jo nadomesti sledeča tabela:
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Vrsta         |  vse  |B, E2| C1, | E1, |G v vseh|
|opremljenosti/dejavnost|dejavnosti|razen| C2 | D, F |območjih|
|            | v 1. A in|v 1.A|razen| razen|    |
|            | 1. B obm.| in |v 1.A| v 1.A|    |
|            |     | 1.B | in | in |    |
|            |     | obm.| 1.B | 1.B |    |
|            |     |   | obm.| obm. |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Opremljenost s     |  15  | 12,5| 11 | 10 |  8  |
|kanalizacijo      |     |   |   |   |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Opremljenost z     |  15  | 12,5| 11 | 10 |  8  |
|vodovodom       |     |   |   |   |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Opremljenost s     |  15  | 12,5| 11 | 10 |  8  |
|plinovodom       |     |   |   |   |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Opremljenost s     |  15  | 12,5| 11 | 10 |  8  |
|toplovodom       |     |   |   |   |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
|Opremljenost z     |  15  | 12,5| 11 | 10 |  -  |
|ind. tirno       |     |   |   |   |    |
|mrežo         |     |   |   |   |    |
+-----------------------+----------+-----+-----+------+--------+
4. člen
V 11. členu za besedilom »Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:« se črta celotna skupina A in nadomesti z novo skupino, ki glasi:
»A. zemljišča namenjena oglaševanju z nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja.«
V istem členu se črta tabela, ki opredeljuje »Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča« in jo nadomesti sledeča tabela:
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|DEJAVNOST/OBMOČJE|  I | I.A | I.B | II | III | IV | SMJ |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|A        | 562,5|562,5|562,5| 562,5|562,5|562,5|562,5 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|B        | 250 |562,5| 280 | 175 | 175 |112,5| 275 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|C1        | 130 |562,5|250,0| 101,5|101,5| 45 | 56,5 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|C2        | 130 |562,5|250,0| 101,5|101,5| 45 | 32,5 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|D        | 160 |562,5| 250 | 80 | 90 | 100 | 160 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|E1        | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|E2        | 62,5 | 62,5| 62,5| 62,5 |62,5 | 62,5| 62,5 |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|F        |  5 | 5 | 5 |  5 | 5 | 5 | 5  |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
|G        | 10 | 10 | 10 |  3 | 8 | 3 | 7  |
+-----------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
V istem členu se črta tabela, ki opredeljuje »Točkovanje lege in dejavnosti glede komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe« in jo nadomesti sledeča tabela:
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|DEJAVNOST/OBMOČJE | I | I.A| I.B | II | III | IV | SMJ |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|A         | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|B         | 50 | 75 | 60 | 43,75| 42,5 |33,75 | 50 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|C1        | 45 | 75 | 60 | 39,5 | 38,5 | 30,5 | 45 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|C2        | 45 | 75 | 60 | 39,5 | 38,5 | 30,5 | 43 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|D         | 40 | 75 | 60 | 35 | 34 | 27 | 40 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|E1        | 40 | 40 | 40 | 35 | 34 | 27 | 40 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|E2        | 40 | 40 | 40 | 35 | 34 | 27 | 40 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|F         | 40 | 40 | 40 | 35 | 34 | 27 | 40 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
|G         | 36 | 36 | 36 | 31 | 30 | 23 | 36 |
+------------------+----+----+-----+------+------+------+------+
5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku pred piko doda sledečo besedilo: »ali drug pravni akt, ki izkazuje pravico uporabe stavbnega zemljišča«.
6. člen
V 20. členu se doda nov odstavek s sledečim besedilom:
»V primeru, ko pristojni upravni organ Mestne občine Celje ugotovi obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prejel napovedi zavezanca ali so podatki o stavbnem zemljišču iz napovedi nepravilni, prične postopek ugotavljanja pravilnih podatkov po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ter nato te podatke posreduje pristojnemu davčnemu organu, da opravi odmero nadomestila. Davčni organ v roku 30 dni opravi postopek odmere nadomestila na podlagi pridobljenih podatkov.«
7. člen
V 24. členu se besedilo 200.000,00 SIT nadomesti z besedilom 850,00 EUR, besedilo 150.000,00 SIT z besedilom 650,00 EUR in besedilo 60.000,00 SIT z besedilom 250,00 EUR.
8. člen
Priloga iz 8. člena odloka se spremeni z novimi območji I.A in I.B ter razširjenim 2. območjem in je na vpogled na spletnem portalu Mestne občine Celje, poleg krajev, ki so določeni v 8. členu.
Priloga iz 11. člena odloka se spremeni tako, da se med šifro O in Q po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2002 doda nova dejavnost »R/93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov«.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določila odloka, ki se nanašajo na stavbna zemljišča iz območja I. A se začno uporabljati s prvim dnem meseca po uveljavitvi tega odloka, vsa preostala določila, pa se začno uporabljati s 1. 1. 2010.
Št. 426-9-JT/2008
Celje, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost