Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1868. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, stran 5492.

Na podlagi 4. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM) in v zvezi z 4. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06 in 21/07) je Vlada Republike Slovenije na 26. seji dne 14. 5. 2009 sprejela naslednji
S K L E P
o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
1. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: komisija) opravlja naslednje naloge:
– pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
– predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program);
– spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
– spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij in zagotavlja usklajenost mednarodnega sodelovanja na področju prepovedanih drog;
– obravnava poročila o stanju in aktivnostih na področju prepovedanih drog in predlaga ustrezne ukrepe pristojnim ministrstvom.
2. člen
Vlada v komisijo imenuje po enega predstavnika:
– ministrstva, pristojnega za zdravje,
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
– ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport,
– ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
– ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za obrambo,
– ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.
3. člen
Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje lahko komisija povabi k sodelovanju neodvisne strokovnjake s področja prepovedanih drog.
4. člen
Sejo komisije sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik.
Komisija sprejme odločitev, če je zanjo glasovala večina članov komisije.
5. člen
Administrativna dela za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge (Uradni list RS, št. 56/98 in 68/99).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-8/2009/5
Ljubljana, dne 16. maja 2009
EVA 2009-2711-0021
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik