Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1867. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, stran 5491.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L št. 204 z dne 31. 7. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 689/2008/ES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 689/2008/ES.
II. PRISTOJNI ORGAN IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI
3. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 689/2008/ES in te uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
4. člen
Urad zaradi izvajanja Uredbe 689/2008/ES opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami v skladu s 5. členom Uredbe 689/2008/ES;
2. preverja obvestila o izvozu in jih posreduje Evropski komisiji v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 689/2008/ES;
3. zbere, obdela in posreduje Evropski komisiji informacije o izvozu in uvozu v preteklem koledarskem letu v skladu z 9. členom Uredbe 689/2008/ES;
4. skupaj z drugimi državami članicami in Evropsko komisijo sodeluje pri obveščanju o kemikalijah, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena v skladu z 10. členom Uredbe 689/2008/ES;
5. sodeluje pri sprejemanju uvozne odločitve Evropske skupnosti v skladu z 12. členom Uredbe 689/2008/ES;
6. posreduje odgovore vsem, ki jih to zadeva v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 689/2008/ES;
7. izvede postopek izrecnega soglasja v skladu s 13. členom Uredbe 689/2008/ES;
8. posreduje informacije o tranzitu v skladu s 15. členom Uredbe 689/2008/ES;
9. zagotavlja podatke o kemikalijah v skladu z 19. členom Uredbe 689/2008/ES;
10. skupaj z Evropsko komisijo zagotavlja strokovno pomoč v skladu z 20. členom Uredbe 689/2008/ES;
11. posreduje Evropski komisiji informacije o izvajanju Uredbe 689/2008/ES v skladu z 21. členom Uredbe 689/2008/ES.
III. NADZOR
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 689/2008/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije.
6. člen
Inšpektor, pristojen za kemikalije, lahko poleg pooblastil po splošnih predpisih in predpisih o kemikalijah ustavi ali prepove izvoz kemikalije, če:
1. izvoznik uradu ne posreduje obvestila o izvozu v skladu s 7. in 14. členom Uredbe 689/2008/ES,
2. izvoznik oziroma uvoznik ne posreduje podatkov v skladu z 9. členom Uredbe 689/2008/ES,
3. izvoznik poskuša izvoziti kemikalijo ali izdelek iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 689/2008/ES,
4. izvoznik pri prevozu ne posreduje informacij v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 689/2008/ES,
5. izvoznik izvaža kemikalije v nasprotju z zahtevami 16. člena Uredbe 689/2008/ES.
7. člen
(1) Nadzor nad izvozom nevarnih kemikalij, ki so predmet Uredbe 689/2008/ES, opravljajo carinski organi v skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe 689/2008/ES in to uredbo, pri čemer opravljajo naslednje naloge:
– preverjajo, ali je izvoznik pri izvozu nevarnih kemikalij, ki so predmet Uredbe 689/2008/ES, v polje 44 izvozne deklaracije navedel referenčno identifikacijsko številko,
– preverjajo ustreznost navedene referenčne številke iz prejšnje alinee in s tem dopustnost izvoza,
– pri običajnih nadzorih preverjajo, ali nevarne kemikalije iz Uredbe 689/2008/ES ustrezajo podatkom, navedenim v izvozni deklaraciji in spremljajočih dokumentih.
(2) Carinski organi na podlagi 21. člena Uredbe 689/2008/ES uradu na njegovo zahtevo posredujejo informacije o izvajanju nadzora nad izvozom nevarnih kemikalij, ki so predmet Uredbe 689/2008/ES.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(1) Z globo od 2.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. uradu ne posreduje obvestila o izvozu v skladu s 7. členom Uredbe 689/2008/ES;
2. izvozi ali poskuša izvoziti kemikalijo ali izdelek iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 689/2008/ES.
(2) Z globo od 800 do 32.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
9. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. uradu ne posreduje obvestila o izvozu v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 689/2008/ES;
2. uradu ne posreduje podatkov v skladu z 9. členom Uredbe 689/2008/ES;
3. pri prevozu ne posreduje informacij v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 689/2008/ES;
4. izvaža kemikalije brez spremljajočega varnostnega lista ali ne pošlje varnostnega lista vsakemu uvozniku v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 689/2008/ES.
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2009/6
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EVA 2008-2711-0142
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost