Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo, stran 5390.

Na podlagi 38. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
1. člen
V Uredbi o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba določa tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi s trajnim prirejanjem klasičnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre) ter obseg dejavnosti prirejanja iger.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v tretji alinei pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– sistemski prostor.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vstop v poslovne prostore mora biti evidentiran.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Prireditelj sme prodajati srečke preko lastne maloprodajne mreže ali preko pooblaščenih prodajalcev.
Za prodajno mesto se po določbah te uredbe štejejo:
– prodajalne,
– kioski,
– premična prodajna mesta,
– stavnice oziroma drugi prostori, kjer se sprejemajo vplačila za igre.
Na prodajnih mestih iz prve in četrte alinee prejšnjega odstavka so lahko nameščeni tudi samopostrežni terminali.
Samopostrežni terminal je naprava, ki udeležencu pri igri omogoča neposredni nakup srečke in je povezana v informacijski sistem prireditelja.
Na prodajnem mestu morajo biti na vidnem mestu označene igre, katerih srečke se prodajajo.
Prireditelj mora na prodajnem mestu udeležencu pri igri omogočiti vpogled v pravila igre.
Na prodajnem mestu mora imeti prireditelj oglasno mesto, kjer mora objaviti:
– ponudbo dogodkov, iz katere udeleženec napoveduje izid v igri,
– sporočilo o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov,
– druga obvestila pomembna za udeležence.
Prodajno mesto mora biti opremljeno s tehničnimi napravami in pripomočki ter programsko opremo, ki jo zahteva celoten postopek prirejanja igre (v nadaljnjem besedilu: tehnološki postopek). Nepooblaščen dostop do opreme prodajnega mesta mora biti onemogočen.«.
4. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ne glede na prejšnji člen se lahko srečke posamezne igre prodajajo tudi preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, če je tako določeno v koncesijski pogodbi.
V skladu z zakonom, ki ureja prirejanje iger na srečo, se mora informacijski sistem, na katerem se prireja ta igra, povezati z informacijskim sistemom Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ), prireditelj pa mora za začetek take prodaje pridobiti dovoljenje nadzornega organa.
Kadar se prodaja srečk izvaja preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, se glede registracije in identifikacije igralcev, omejitev igranja ter odgovornega igranja uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »internim aktom« nadomesti z besedilom »tehnološkim postopkom«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dostop do trezorja je dovoljen samo pooblaščenim osebam.«.
Tretji odstavek se črta.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se v drugi alinei beseda »grajen« nadomesti z besedo »grajeno«.
7. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Sistemski prostor je poslovni prostor, v katerem se nahaja strojna in programska oprema prireditelja.
Sistemski prostor mora biti urejen v skladu z veljavnimi slovenskimi nacionalnimi standardi SIST s področja varovanja informacij. Standardi, uporabljeni v tem predpisu, so na voljo pri organu, pristojnem za standardizacijo.
Dostop do sistemskega prostora je dovoljen samo pooblaščenim osebam.«.
8. člen
V poglavju »II. PROSTORSKI IN TEHNIČNI POGOJI« se besedilo podnaslova »b) Igralne naprave in pripomočki ter programska oprema« nadomesti z besedilom »b) Igralne naprave in pripomočki ter informacijski sistem«.
9. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Igralne naprave pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo morajo izpolnjevati tehnične zahteve, ki so določene s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igralne naprave za izvajanje iger na srečo.«.
10. člen
Prvi in drugi odstavek 8. člena se črtata.
Tretji odstavek postane prvi odstavek.
V četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta zadnja vejica in besedilo »ki so določene v internem aktu«.
11. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Informacijski sistem prireditelja je računalniški sistem, v katerem se zbirajo podatki o igrah, ki so opredeljeni v posameznem tehnološkem postopku (npr. o vplačilih in izplačilih iz iger, o dobitkih, o igralcih in o igralnih računih). Informacijski sistem sestavljajo:
– strojna oprema, ki vključuje računalnike v mreži prireditelja, mrežno in telekomunikacijsko opremo, samopostrežne terminale in ostalo tehnično opremo (npr. optični čitalci ipd.),
– programska oprema, ki vključuje podatkovne zbirke in aplikacije za vplačila v igre in izplačila iz iger, ugotavljanje dobitkov, obdelavo iger, igralne račune in izdelavo poročil,
– strojna in programska oprema, nameščena pri prireditelju, za povezavo z informacijskim sistemom nadzornega organa in za dostop nadzornega organa.
Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka mora delovati v skladu s pravili in tehnološkim postopkom iger, pri katerih se uporablja. Prireditelj mora pri uporabi informacijskega sistema upoštevati določila slovenskih nacionalnih standardov SIST s področja varovanja informacij, zlasti glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja nepooblaščenih posegov in vdorov, ločevanja nezdružljivih funkcij, vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela ter hrambe dokumentacije.
Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in evidenco preverjanj ustreznosti delovanja informacijskega sistema iz prvega odstavka tega člena. Evidenca preverjanj mora vsebovati splošne podatke o tem, kdaj in kdo je preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma testov in njihove rezultate.
Prireditelj mora zagotoviti opravljanje letne neodvisne revizije informacijskega sistema iz prvega odstavka tega člena, ki obsega preverjanje:
– skladnosti delovanja strojne in programske opreme s slovenskimi nacionalnimi standardi SIST s področja varovanja informacij glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja nepooblaščenih posegov in vdorov, ločevanja nezdružljivih funkcij, vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela,
– hrambe dokumentacije, povezane z informacijskim sistemom,
– načrtovanja in organizacije na področju informatike,
– infrastrukture informacijskega sistema in njenega obvladovanja,
– zagotavljanja neprekinjenega poslovanja,
– pravilnosti delovanja informacijskih rešitev,
– zagotavljanja in izvajanja nadzora nad zunanjimi sodelavci,
– pregleda izrednih dogodkov in ukrepanj v primeru nepravilnosti in
– drugih postopkov, povezanih z informacijskim sistemom prireditelja, ki so določeni v koncesijski pogodbi.
Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shranjene na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam, ki so določene v internem aktu.«.
12. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tehnološki postopek mora biti podrobno opisan v posebnem aktu, ki ga sprejme prireditelj, potrdi pa nadzorni organ.«.
V drugem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
– »naročila za izdelavo, izdelave, zagotavljanja naključne razporeditve dobitkov na srečkah in prevzema srečk,«.
V šesti alinei se na koncu črta besedilo »ter dela trezorske komisije«.
V osmi alinei se besedi »programsko opremo« nadomestita z besedama »informacijskim sistemom«.
V dvanajsti alinei se pika nadomesti z vejico, za dvanajsto alineo pa se dodajo nove trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasijo:
»– dostopa do sistemskega prostora,
– prepoznavanja strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma in ravnanja prireditelja,
– zagotavljanja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,
– odpiranja in poslovanja z igralnim računom, pri čemer se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko posamezni postopki, ki se uporabljajo pri različnih igrah, opišejo v skupnem internem aktu. V internem aktu iz prvega odstavka tega člena mora biti navedeno, kateri skupni interni akti so sestavni deli tehnološkega postopka za posamezno igro.«.
13. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo «člani trezorske komisije,«.
Na koncu tretjega odstavka se črta besedilo »oziroma posredujejo pri prodaji srečk«.
14. člen
V 13. členu se črta besedilo »in trezorske komisije«.
15. člen
V drugem odstavku 15. člena se znesek »20 milijonov tolarjev« nadomesti z zneskom »100.000 eurov«.
16. člen
Na koncu drugega odstavka 16. člena se črta besedilo »iz 105. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95)«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Letna neodvisna revizija informacijskega sistema mora biti pri prireditelju, ki na dan uveljavitve te uredbe že prireja igre na srečo, opravljena v skladu z 9. členom uredbe najkasneje do konca leta 2010.
18. člen
Prireditelj mora tehnološki postopek pri igrah na srečo, ki jih na dan uveljavitve te uredbe že prireja, izdelati v skladu z 10. členom uredbe v roku enega leta po uveljavitvi te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-25/2009/4
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EVA 2009-1611-0015
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost