Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-B), stran 4660.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2009.
Št. 003-02-4/2009-3
Ljubljana, dne 29. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP-B)
1. člen
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 6. člena za besedo »Sloveniji« črta vejica, besedilo »ki niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje« pa nadomesti z besedilom »ter niso zaposlene«.
2. člen
V prvem odstavku 8.a člena se za besedilom »upravičenca,« doda besedilo »EMŠO,«.
V drugem odstavku se črtata besedi »in ministrstvo«.
3. člen
Drugi odstavek 8.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene nepravilnosti, lahko izvajalec izreče naslednje ukrepe: pisni opomin, prepoved prodaje študentskih bonov za dobo najmanj enega in največ treh mesecev, prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev ter odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Prepoved prodaje študentskih bonov za dobo najmanj enega in največ treh mesecev se izreče za ponovno ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane ali kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene iz malomarnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev se izreče za večkrat ponavljajoče se pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane ali ponavljajoče se kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene iz malomarnosti.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/09-13/10
Ljubljana, dne 21. aprila 2009
EPA 238-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik