Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, stran 4642.

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
1. člen
V Pravilniku o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/07) se v 1. členu za besedo »evidentiranja« doda besedilo »koordinat točk tlorisa in višin stavbe,«.
2. člen
2. člen se črta.
3. člen
Za osmim odstavkom 3. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko neto tlorisna površina stavbe in dela stavbe izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, oziroma elaborata spremembe podatkov katastra stavb, s tem soglaša. V tem primeru se podatki o uporabni površini dela stavbe in razvrstitvi ter površini prostorov glede na namen uporabe vpišejo v elaborat na podlagi podatkov, ki jih da investitor gradnje, lastnik parcele, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe ali dela stavbe, upravnik stavbe ali lastnik stavbe oziroma lastniki delov stavbe.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Na tlorisu stavbe se prikažejo tudi pozicije značilnih prerezov stavbe iz 14. člena tega pravilnika.«.
V tretjem odstavku se besedilo »v državnem koordinatnem sistemu« nadomesti z besedilom »v koordinatnem sistemu, ki se uporablja v zemljiškem katastru,«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Nadmorske višine najnižje točke stavbe, najvišje točke stavbe in karakteristične točke stavbe morajo biti določene v višinskem koordinatnem sistemu, ki je predpisan v zemljiškem katastru.«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se za prvim stavkom dodata nova stavka, ki se glasita:
»Na obrazcu K-4 načrt dela stavbe mora biti označena smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je načrt izdelan. Na tlorisu stavbe se prikažejo tudi pozicije značilnih prerezov stavbe iz 14. člena tega pravilnika.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Na obrazcu K-5G spremembe grafičnih podatkov o stavbi in delih stavbe mora biti označena smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je načrt izdelan.«.
7. člen
V tretjem odstavku 21. člena se za besedo »popraviti» postavi pika, besedilo »in ga ponovno predstaviti strankam« pa se črta.
V četrtem odstavku se črtajo prva, druga, tretja in sedma alinea.
8. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
9. člen
Za četrtim odstavkom 23. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) V primeru spremembe podatka o dejanski rabi stavbe ali podatka o dejanski rabi dela stavbe ni treba izdelati elaborata spremembe podatkov katastra stavb, ampak se ta podatek lahko v katastru stavb spremeni na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka o dejanski rabi dela stavbe, če je na tem delu stavbe prijavljeno prebivališče.
(6) V primeru spremembe podatka o številu etaž, ali o pritlični etaži ali o številki etaže dela stavbe ni treba izdelati elaborata spremembe podatkov katastra stavb, ampak se ta podatek lahko v katastru stavb spremeni na podlagi izjave vlagatelja zahteve za spremembo podatkov katastra stavb.«.
10. člen
Obrazec K-0: ovitek elaborata, Obrazec K-2: lega in oblika stavbe, Obrazec K-4: načrt dela stavbe in Obrazec K-5P: spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe se nadomestijo z novimi obrazci Obrazec K-0: ovitek elaborata, Obrazec K-2: lega in oblika stavbe, Obrazec K-4: načrt dela stavbe in Obrazec K-5P: spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-53/2009
Ljubljana, dne 15. aprila 2009
EVA 2009-2511-0008
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor