Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1501. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev, stran 4640.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
1. člen
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 2/09) se v 44. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Splošno strokovno znanje delavcev, ki opravljajo dela pri izdelavi in razlagi operativnih prometno-tehničnih predpisov, usposabljanju in izpopolnjevanju izvršilnih železniških delavcev in pri organizaciji in nadzoru nad delom izvršilnih železniških delavcev, se mora redno preverjati vsaka tri leta, ob bistveni spremembi obstoječih predpisov pa tudi izredno, pred komisijo subjekta.«.
2. člen
Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi: »(prehodne določbe)«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v četrtem odstavku 43. člena tega pravilnika, in so ta dela opravljali pred uveljavitvijo tega pravilnika, lahko ta dela opravljajo še največ do 30. septembra 2009. V tem času morajo opraviti preverjanje znanja pred komisijo subjekta iz vsebin, ki jih morajo obvladati izvršilni železniški delavci, na katere se njihovo delo nanaša.
(6) Subjekt za izvajanje programov usposabljanja mora izdelati učne načrte iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika najkasneje do 30. junija 2009.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009/ZP19
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-2411-0041
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet