Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1494. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, stran 4633.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5. in 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določata najvišja cena in pridobitev predhodnega soglasja k cenam proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 451/2008 z dne 23. aprila 2008 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65), v podrazredih:
– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki.
(2) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka se po tej uredbi določajo najvišje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: komunalne storitve), ki se oblikujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja dejavnosti navedene v prejšnjem členu, oblikuje ceno storitve na podlagi metodologije za oblikovanje cen komunalnih storitev, ki je navedena v pravilniku.
3. člen
(1) Zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predhodno soglasje) poviša ceno v naslednjih primerih:
– če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi doseganja predpisanih standardov,
– če so se njegovi stroški povečali, ker je zaradi objektivnih razlogov prenehal sam opravljati storitve posameznih komunalnih dejavnosti in jih zanj opravlja drug izvajalec, in
– če je skladno z okoljskimi predpisi, ki urejajo področje storitev iz pravilnika, upravičeno uvedel nove storitve v okviru izvajanja komunalnih storitev po tej uredbi in mu je nova storitev povzročila dodatne stroške, ki jih ni mogoče v celoti pokrivati z obstoječimi prihodki.
(2) Če zavezanec opravlja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, mora, v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka, vlogi priložiti kopijo dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali kopijo potrdila vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov, izdanega skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
4. člen
Zavezanec, ki začne opravljati novo storitev, oblikuje njeno ceno skladno z 2. členom te uredbe, pred začetkom njene uporabe pa mora pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Zavezanec sme uporabljati novo ali povišano ceno po preteku enega meseca od pridobitve predhodnega soglasja.
6. člen
Vloga za izdajo predhodnega soglasja, ki jo zavezanec vloži na Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslovnega registra ter navedbo vseh komunalnih storitev, ki jih podjetje opravlja kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: javne službe);
2. pogodbo o izdaji koncesije, sklenjeno skladno s predpisi, če je zavezanec koncesionar;
3. navedbo občin, v katerih zavezanec opravlja posamezno komunalno storitev;
4. navedbo dejavnosti in občin, kjer se bodo cene spremenile;
5. občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe;
6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja komunalnih storitev navedenih dejavnosti ter podrobno obrazložitev razlogov za spremembo cen;
7. število uporabnikov javne službe;
8. ceno za posamezno komunalno storitev ločeno po posameznih občinah, če je cena po občinah različna, in sicer:
a. obstoječo ceno oziroma zadnjo potrjeno skupno povprečno ceno;
b. predlagano ceno, ki je razdeljena na posamezne elemente cene, kot je navedeno v predpisu, in izračunano skupno ceno na enoto količine (količnik skupnih stroškov in fizičnega obsega storitve za zadnje zaključeno poslovno leto, izražen v m3 ali kg);
c. končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo porabniki za posamezno komunalno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne občinske prispevke in takse ter DDV;
d. izračun kalkulativnih elementov lastne cene za komunalno storitev (stroške javne infrastrukture in stroške izvajanja storitve), razdeljeno po občinah, ne glede na to, v kateri občini se predlaga nova cena, za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
e. podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene za občino, za katero se vlaga novo oblikovana cena; iz kalkulacije lastne cene mora biti razviden pregled deležev posameznih stroškov izvajanja storitve v skupnih stroških storitve za zadnje zaključeno poslovno leto, delež posameznih stroškov na enoto storitve za zadnje zaključeno poslovno leto ter stopnja povišanja posameznih stroškov storitve glede na predzadnjo zaključeno poslovno leto;
9. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije (neodpisano vrednost) po posameznih občinah, in sicer ločeno vrednost osnovnih sredstev javne infrastrukture in osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca, ter amortizacijske stopnje za posamezno osnovno sredstvo ali skupino osnovnih sredstev javne infrastrukture in osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca;
10. sklep občinskega sveta o višini amortizacije za zadnje zaključeno poslovno leto, ki jo javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti;
11. pogodbo o oddaji gospodarske infrastrukture v upravljanje javnemu podjetju oziroma pogodbo o najemu infrastrukture in podatke o zadnji cenitvi infrastrukture;
12. pregled skupnega fizičnega obsega opravljene komunalne storitve, razdeljen po občinah za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
13. skupno število vodomerov in število vodomerov v posamezni občini, prikazano ločeno glede na moč vodomera, skladno z določilom predpisa, oziroma število obračunskih vodomerov v posamezni občini, ki se uporablja za obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
14. prikaz poslovnega izida, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja posamezne javne službe in iz drugih dejavnosti, za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
15. bilanco stanja podjetja za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto;
16. podbilanco sredstev v upravljanju za posamezno komunalno storitev;
17. znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči za izvajanje dejavnosti v zadnjem poslovnem letu;
18. odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri vodnega povračila;
19. odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri okoljske dajatve;
20. soglasje pristojne lokalne skupnosti z navedbo predlagane cene in
21. pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
7. člen
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Predhodne prijave cen, ki so bile vložene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo po dosedanjih predpisih.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 00713-14/2009/11
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2111-0006
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik