Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2008, stran 4632.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitvami) in 106. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 12. redni seji dne 15. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2008. Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Štore se tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so podrobneje prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Štore za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2008 izkazuje:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |                     |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |  Zaključni|
|   |                     |    račun|
|   |                     | proračuna za|
|   |                     |  leto 2008|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.688.627|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.449.544|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.262.438|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.911.828|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    65.779|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   284.831|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   187.106|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    49.090|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     899|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    1.130|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    9.020|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   126.967|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    50.050|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    50.050|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |      0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sred.   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   189.033|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   118.151|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    70.882|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.232.644|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   679.655|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   141.235|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    22.071|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   465.137|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    46.042|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    5.170|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   755.465|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    16.923|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   506.723|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    57.564|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   174.255|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   754.248|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   754.248|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    43.276|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    16.922|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    26.354|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |   455.983|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   185.065|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   185.065|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |   185.065|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –185.065|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   593.809|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   593.809|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   593.809|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   677.676|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   677.676|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   677.676|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA REDSTEV         |   187.051|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –83.867|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –455.983|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |    –3.261|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Neporavnana sredstva proračunske rezerve iz preteklih let v višini 9.125,34 EUR se prenesejo v proračun za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2006-23
Štore, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.