Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1488. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2008, stran 4630.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 23. seji dne 14. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tolmin in sklada proračunske rezerve Občine Tolmin (v nadaljevanju: rezervni sklad) v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 izkazuje:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Prihodki                  12.307.092
 
   Odhodki                   13.216.544
 
   Presežek odhodkov nad prihodki         909.452
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   Prejeta vračila danih posojil in prodaja     9.334
   kapitalskih deležev
 
   Dana posojila in povečanje kapitalskih      3.554
   deležev
 
   Prejeta minus dana posojila in spremembe     5.780
   kapitalskih deležev
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   Zadolževanje                  400.000
 
   Odplačila dolga                400.000
 
   Neto zadolževanje                  0
 
   Zmanjšanje sredstev na računih         903.672
 
   Stanje sredstev na računih 31.12.      1.073.067
   preteklega leta (2007) – (prenesena
   sredstva na računih iz leta 2007)
 
   Stanje sredstev na računih 31.12.        5.586
   tekočega leta (2008) – (sredstva na
   računih,
   prenesena v leto 2009)
 
   REZERVNI SKLAD
 
   Prenos sredstev na računu iz preteklega     99.812
   leta (2007)
 
   Prihodki                    140.842
 
   Odhodki                    184.188
 
   Presežek sredstev na računu za prenos      56.466
   v leto 2009
------------------------------------------------------------
3. člen
(1) Sredstva na računih na dan 31. decembra 2008 v višini 5.586,32 EUR se prenesejo v leto 2009.
(2) Presežek rezervnega sklada v višini 56.4662 EUR se prenese v leto 2009.
4. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2009
Tolmin, dne 14. aprila 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.