Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1486. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič, stran 4628.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 18. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Semič
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojenca na območju Občine Semič (v nadaljevanju: pomoč) ter določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve pomoči.
2. člen
Pomoč je enkratna pomoč upravičencu, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravica do pomoči je vezana na novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Semič.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja:
– eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Semič,
– v primeru, da starša ne živita skupaj, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi oziroma v skladu s pisnim sporazumom med staršema,
– zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
4. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
5. člen
Višina pomoči znaša 200 EUR. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Semič.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Semič.
6. člen
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Upravičenec prejme obrazec v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Semič. Izpolnjen obrazec se pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Semič, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.
Po preteku tega roka pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
7. člen
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in upravičenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca in naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun,
– davčno številko vlagatelj,
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava. Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.
Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena pomoč.
9. člen
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
10. člen
Za novorojenca, rojenega v času od 1. 1. 2009 do začetka veljavnosti tega pravilnika, lahko upravičenec uveljavlja pravico do pomoči v roku devetih mesecev od otrokovega rojstva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-01/2009-3
Semič, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.