Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1484. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009, stran 4626.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 18. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       |Proračun leta|
|    |                    |     2009|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 7.003.459,11|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.075.371|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  2.696.617|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček    |  2.420.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   158.130|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   118.487|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   378.754|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |    42.517|
|    |od premoženja             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    2.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    8.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     400|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   325.837|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   183.396|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    38.173|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   145.223|
|    |in neopr. dolgoročnih sredstev     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |  99.999,93|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |  99.999,93|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 3.644.692,18|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   | 1.031.433,34|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   | 2.613.258,84|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 6.726.335,44|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  809.248,18|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   194.791|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    31.018|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   527.589|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    43.750|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |  12.100,18|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.349.193|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    70.562|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   678.248|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   200.077|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   400.306|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 4.475.044,26|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.475.044,26|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    92.850|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. in  |    19.000|
|    |fiz. os., ki niso pror. uporabniki   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    73.850|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |  277.123,67|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    5.163|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    5.163|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |    5.163|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0|
|    |in naložb               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       |
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    5.163|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |ZAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    1.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    1.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    1.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |  413.664,56|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |  413.664,56|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |  413.664,56|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       | (130.377,89)|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | (412.664,56)|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           | (277.123,67)|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |  130.377,89|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      | (130.377,89)|
+--------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.
3. člen
Spremeni se druga alinea 4. člena tako, da se na novo glasi:
»– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda se uporabijo za financiranje projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine,«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2007-36
Semič, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.