Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1482. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče, stran 4625.

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) na 17. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče
1. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo:
------------------------------------------------------------
              Dnevni program   Poldnevni
                 (Dn)    program (PDn)
------------------------------------------------------------
1. I. starostno obdobje     391,22 EUR    334,74 EUR
2. Kombinirani oddelek      358,32 EUR    306,46 EUR
3. II. starostno obdobje     348,68 EUR    298,16 EUR
3. Varstvo po urah              2,20 EUR
4. Cicibanove urice             3,48 EUR
------------------------------------------------------------
2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen, je osnova za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03, 77/03 in 120/05), ne vsebuje pa stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, na podlagi odločbe o usmeritvi.
3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen
Cena živil v celodnevnem programu znaša 1,51 € na dan, cena v poldnevnem programu pa 1,33 € na dan. Cena živil je preračunana na 21 dni.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.
6. člen
V času od l. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek staršev 60% prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje.
8. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
9. člen
Cene programov in rezervacij v Enoti vrtca Radeče začnejo veljati s 1. 4. 2009.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 98/07).
Št. 900-3/2009/13
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.