Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1480. Pravilnik o merilih za kategorizacijo občinskih javnih cest na območju Občine Radeče, stran 4622.

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za kategorizacijo občinskih javnih cest na območju Občine Radeče
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(opredelitev vsebine uredbe)
Ta pravilnik določa:
– merila za kategorizacijo občinskih cest;
– merila za razvrščanje lokalnih cest v naseljih v podkategorije;
– merila za razmejitev med lokalnimi cestami in javnimi potmi.
II. KATEGORIJE OBČINSKIH JAVNIH CEST
2. člen
(kategorija javne ceste)
Kategorija javne ceste določa funkcijo javne ceste, ki jo ima za prometno povezovanje v določenem prostoru (v nadaljnjem besedilu: povezovalna funkcija ceste), ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa v tem prostoru (v nadaljnjem besedilu: prometno tehnične lastnosti ceste).
3. člen
(opredelitev kategorij občinskih cest)
(1) Občinske ceste so javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
Kategorizirajo se na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobne in ni mogoče določiti dejanskega stalnega uporabnika).
(2) Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje, s skrajšano oznako KJ, in so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
(3) Občine lahko lokalne ceste v naseljih, ki imajo uveden ulični sistem, razvrstijo v te podkategorije:
– med glavne mestne ceste, s skrajšano oznako LG, ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ, ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij ali četrti mest in delov naselij na ceste višje kategorije;
– mestne ceste ali krajevne ceste, s skrajšano oznako LK, ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih ali četrtih mest in delih naselij.
(4) Lokalne ceste v naseljih se na območju mest v mestnih občinah razvrščajo v vse podkategorije iz prejšnjega odstavka, na območju drugih mest in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom pa samo v zadnji dve podkategoriji.
(5) Nivo rednega vzdrževanja lokalnih cest iz drugega odstavka tega člena je najmanj enak ali višji kot na drugih lokalnih cestah.
(6) Javne ceste v naseljih, katerih pretežna prometna funkcija je dostop do posameznih lokacij v zaključenih prostorskih enotah iz zadnje alinee tretjega odstavka tega člena (ulice, stanovanjske ceste, industrijske ceste in druge dostopne ceste), se kategorizirajo kot javne poti.
III. MERILA ZA KATEGORIZACIJO JAVNIH CEST
4. člen
(temeljno načelo kategorizacije javnih cest)
V cestnem omrežju, ki ga sestavljajo občinske in državne ceste od najnižje do najvišje kategorije, se javna cesta določene kategorije ne sme priključevati na cesto nižje kategorije, ampak le na cesto sebi enake ali višje kategorije.
5. člen
(merila za kategorizacijo javnih cest)
Merila za določitev kategorije javne ceste so vrednostno in/ali opisno določene povezovalne funkcije in prometno tehnične lastnosti, značilne za posamezno kategorijo javnih cest.
6. člen
(merila za določitev kategorije javne ceste)
(1) Kategorija javne ceste se določi glede na izpolnjena merila o povezovalnih funkcijah in prometno tehničnih lastnostih, ki jih ima ta cesta v primerjavi z zahtevanimi po posameznih kategorijah javnih cest.
(2) Javni cesti se določi tista kategorija, za katero izpolnjuje najmanj tri od petih meril, ki so v 9. členu tega pravilnika označena kot osnovna (skrajšano O) funkcija ali značilnost javne ceste določene kategorije. Hkrati mora po preostalih dveh merilih izpolnjevati povezovalne funkcije ali značilnosti javne ceste, ki so za to kategorijo v merilih označene kot dopustne (skrajšano D).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se javna cesta, ki ima po največ enem od petih meril iz 9. člena tega pravilnika neustrezno funkcijo ali značilnost (skrajšano N) za določeno kategorijo javne ceste, lahko razvrsti v to višjo kategorijo, če izpolnjuje vsa druga merila. To samo, če se s tako kategorizacijo zaokrožuje mreža cest iste kategorije in njeno navezovanje na mrežo cest višje kategorije.
7. člen
(merila za razmejitev med lokalnimi cestami in javnimi potmi)
(1) Merila, ki jih mora izpolnjevati občinska cesta, da je lahko kategorizirana kot lokalna cesta, so:
– zbirna prometna funkcija ceste: združevanje prometa z javnih poti s ciljem njegovega združenega in neprekinjenega vodenja do cest enake ali višje kategorije;
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj 3 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,50 m ali pločniki, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 4 m;
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obremenitve vozil najmanj 6 t.
(2) Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za kategorizacijo med lokalne ceste, se kategorizirajo kot javne poti, ki se navezujejo na cesto višje ali enake kategorije in omogočajo dostop k trem ali več stalno naseljenim stanovanjskim objektom, zgrajenim po Zakonu o graditvi objektov in izpolnjujejo naslednje zahteve:
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj 2,8 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,30 m, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 3,4 m;
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obremenitve vozil najmanj 6 t.
(3) Parametri cest iz prejšnje točke (2) v drugi alineji, se obvezno uporabljajo pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah občinskih cest.
8. člen
(merila za določitev kategorije javne ceste)
Merila povezovalnih funkcij in prometno tehničnih lastnosti, ki jih mora izpolnjevati posamezna kategorija javnih cest, se nanašajo na prostor, ki ga cesta povezuje, na družbenogospodarski in upravno teritorialni pomen naselij, ki jih cesta povezuje, na prometni pomen ceste po vrsti in strukturi prometa, ter na potek ceste v prostoru glede na naselja, in so:
-------------------------------------------------------------
Merila povezovalnih    Zap. št. Kategorije občinskih cest
funkcij in prometnega         – 3. člen pravilnika:
pomena javnih cest           1. odst. in 3. odst.
-------------------------------------------------------------
                   LC  JP  LG  LZ  LK
-------------------------------------------------------------
1. Prostor, ki ga cesta
povezuje:
 
– povezovanje držav s    1.1   N  N  N  N   N
sosednjimi državami
 
– med regionalne povezave  1.2   D  N  N  N   N
in povezave znotraj regij
 
– povezave med občinami   1.3   O  O  N  N   N
in znotraj občin
 
– povezave v mestih in    1.4   O  O  O  O   O
naseljih
 
 
2. Pomen naselij, ki jih
cesta povezuje:
 
– glavni centri v državi   2.1   N  N  N  N   N
in sosednjih državah (nad
50.000 prebivalcev,
razvite gospodarske in
negospodarske dejavnosti
 
– regionalna središča v   2.2   N  N  N  N   N
državi in sosednjih
državah (20.000 do 50.000
prebivalcev, razvite
gospodarske in
negospodarske dejavnosti)
 
– regionalna središča v   2.3   N  N  N  N   N
državi (5.000 do 20.000
prebivalcev,
razvite gospodarske
dejavnosti)
 
– lokalna središča (pod   2.4   N  N  N  N   N
5.000 prebivalcev,
gospodarske dejavnosti)
 
– povezovanje drugih     2.5   O  D  N  N   N
naselij med občinami in v
občini
 
– povezovanje v mestih in  2.6   D  O  O  O   O
naseljih
 
 
3. Prometna funkcija
ceste:
 
– daljinska cestna      3.1   N  N  N  N   N
povezava na razdaljah nad
100 km
 
– povezovalna cesta na    3.2   N  N  N  N   N
razdaljah od 50 do 100 km
 
– povezovalna cesta na    3.3   N  N  N  N   N
razdaljah od 20 do 50 km
 
– povezovalna cesta na    3.4   D  N  N  N   N
razdaljah do 20 km;
povezovanje za državo
pomembnih turističnih in
obmejnih območij
 
– zbirna cesta za      3.5   O  N  N  N   N
navezovanje prometa na
ceste višje kategorije
 
– povezovalna in zbirna   3.6   O  D  O  O   O
cesta v mestu ali
naselju, 7. čl. prav. min
širine 3,0 m;
 
– dostopna cesta v mestu   3.7   D  O  N  N   D
ali naselju, 7. čl. prav.
in širine 2,8 m
 
 
4. Struktura prometa:
 
– delež tranzitnega     4.1   N  N  N  N   N
prometa nad 15%
 
– delež med regionalnega   4.2   N  N  N  N   N
prometa nad 30%
 
– delež med regionalnega   4.3   N  N  N  N   N
prometa nad 15%
 
– delež regionalnega     4.4   D  N  N  N   N
prometa nad 50%
 
– delež lokalnega prometa  4.5   O  O  O  O   O
nad 80%.
 
 
5. Potek ceste glede na
naselje:
 
– zunaj naselij       5.1   N  N  N  N   N
 
– zunaj naselij in v     5.2   O  D  N  N   N
naseljih
 
– v naseljih         5.3   D  O  O  O   O
-------------------------------------------------------------
9. člen
(izjemna kategorizacija lokalnih cest)
Ne glede na določbe šestega odstavka 4. člena, 7. člena in prve alinee prvega odstavka 9. člena Uredbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) se lahko kot lokalna cesta ali njena podkategorija kategorizira občinska cesta, ki je namenjena dostopu do železniške ali avtobusne postaje, letališča, pristanišča, žičniških naprav in območij, pomembnih za razvoj turizma v občini.
10. člen
(spremembe in dopolnitve kategorizacije javnih cest)
(1) Predlogi za spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se dajejo po postopku, določenim v 17. členu Zakona o javnih cestah in morajo biti utemeljeni po merilih iz 7. in 8. člena tega pravilnika oziroma po merilih iz 11. in 12. člena Uredbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).
(2) Predloge sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest pošlje občina v predhoden pregled in mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste. Direkcija Republike Slovenije za ceste mora mnenje o predlogu, določeno v tretjem odstavku prejšnjega člena, dati najkasneje v 30 dneh po njegovem prejemu. Če v predlogu ugotovi sporne kategorizacije posameznih občinskih cest, razvrstitve lokalnih cest v podkategorije ali označitve občinskih cest, o tem pisno obvesti občino in Ministrstvo za promet in zveze. Sporne rešitve v kategorizaciji občinskih cest se rešujejo po postopku, kot ga določa zakon.
11. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2009/15
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.