Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin, stran 4622.

Na podlagi 13. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), 2. in 39. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv Uradni list RS, št. 43/07 – UPB2), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 61/08, 17/08, 78/08), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče z dne 19. 11. 1999 ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00, 112/00, 5/04).
2. člen
Črta se V. poglavje. Naslednje poglavje se ustrezno preštevilči.
3. člen
16. člen se preštevilči tako, da postane 15. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik oziroma imetnik psa, če:
– vodi psa na otroška igrišča, obdelovalne površine in podobno (13. člen),
– redi več kot dva psa ali ima vzrejališče psov in ne prijavi vzreje v roku 8 dni (4. člen),
– psu ne zagotavlja zadostne količine zdravstveno neoporočne pitne vode in hrane, ustreznega bivališča, ustreznih higienskih pogojev, dovolj dolgo verigo, pravočasno veterinarsko oskrbo, preventivno omejitev prirastka nezaželenih živali in varnega in udobnega prevoza v skladu s predpisi o prometu, če ne vodi psa na povodcu oziroma, če nima nagobčnika, kadar je to potrebno (5. člen),
– ne odstranjuje pasjih iztrebkov svojega psa (14. člen),
– brez utemeljenega razloga psu povzroči trpljenje, bolezen ali smrt,
– psa usmrti na neprimeren oziroma nehuman način.«
4. člen
Doda se novo poglavje »VI. NADZOR« in nov 16. člen, ki se glasi:
»Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe iz 15. člena tega odloka izvaja pooblaščena oseba Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2009/8
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.