Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče, stran 4621.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 61/08, 17/08, 78/08) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče (Uradni list RS, št. 91/04).
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za pravilno uporabo občinskih simbolov skrbi občinska uprava Občine Radeče, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi občinskih simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in daje pojasnila v zvezi z njuno uporabo.«
3. člen
V 6. členu se za besedo »samostojni podjetniki« vejica črta in doda besedilo »in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,«.
4. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zastava Občine Radeče izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije, se izobesi na način, ki ga določa vsakokrat veljavna zakonodaja.«
5. člen
V. Poglavje se preimenuje v »KAZENSKE DOLOČBE«.
5.a člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. uporablja občinske simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
2. uporablja občinske simbole brez dovoljenja,
3. uporablja občinske simbole na drug način, ki predstavlja kršitev določb tega odloka ali krnitev ugleda Občine Radeče.
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja občinske simbole na način kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, ki uporablja občinske simbole na način kot je določeno v prvem odstavku tega člena.«
6. člen
VI. Poglavje se preimenuje v »NADZOR«.
6.a člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe iz 15. člena tega odloka izvaja pooblaščena oseba Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2009/9
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.