Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče, stran 4621.

Na podlagi 52. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 Uradni list RS, št. 3/07 – UBP4, 29/07, 58/07, 61/08, 17/08, 78/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00, 112/00).
2. člen
V celotnem besedilu s besedna zveza »komunalni inšpektor« nadomesti z besedno zvezo »pooblaščena oseba« v ustreznem sklonu.
3. člen
V celotnem besedilu se za besedo »pravna« doda beseda »oseba« ter se besedna zveza »civilnopravna oseba« nadomesti z besedno zvezo »posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost« v ustreznem sklonu.
4. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Taksni zavezanec je po tem odloku pravna ali fizična oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne predmete ne glede na njihovo lastništvo, oziroma opravlja storitve, od katerih se plača taksa.«
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se znesek »200.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »800,00 EUR« ter znesek »50.000,00 SIT« z zneskom »200,00 EUR«.
6. člen
Prvi stavek 12. člena se črta.
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena ter 5., 8. in 12. členom tega odloka, z globo 50,00 EUR pa fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena ter 5., 8. in 12. členom tega odloka, z globo 300,00 EUR pa pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena ter 5., 8. in 12. členom tega odloka, z globo 100,00 EUR pa odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega odloka.«
8. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
»Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe iz tega odloka izvaja pooblaščena oseba Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2009/11
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.