Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 4620.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), 12., 21., 25. in 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (ZPPDUP Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 Uradni list RS, št. 3/07 – UBP4, 29/07, 58/07, 61/08, 17/08, 78/08) 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče z dne 19. 11. 1999 ter 13. in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 9. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00).
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljalec po tem odloku je javno podjetje, ki na podlagi podeljene koncesije ali na krajevno običajen način opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter dejavnost urejanja pokopališč.«
3. člen
V četrtem odstavku 32. člena se za besedo »opreme« doda besedna zveza »in izravnave«.
4. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedna zveza »župan občine« nadomesti z besedno zvezo »Občinski svet Občine Radeče«.
Peti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: »Višino najemnin za grobove ter ceno storitev predlaga upravljalec, potrdi pa Občinski svet Občine Radeče.«
5. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 38. in 41. členom tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s 4., 5., 6., 16., 24., 39. in 40. členom tega odloka.
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca, ki ravna v nasprotju s 4., 5., 6., 16., 24., 39. in 40. členom tega odloka.
6. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka in ukrepe iz 42. člena tega odloka izvaja pooblaščena oseba Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2009/12
Radeče, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.