Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1475. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2008, stran 4619.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) 16. in 112. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 23. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2008
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2008.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2008 znašajo:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/podskupina kontov/konto     |   v eurih|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.425.905|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Tekoči prihodki (70+71)         |  4.825.865|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|70   |Davčni prihodki             |  4.305.553|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.475.391|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   301.890|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   528.272|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|71   |Nedavčni prihodki            |   520.312|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   50.306|
|    |premoženja                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.379|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni            |     987|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   35.419|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   430.221|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|72   |Kapitalski prihodki           |   20.223|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    9.084|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   11.139|
|    |nematerialnega premoženja        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|73   |Prejete donacije             |    6.700|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    6.700|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|74   |Transferni prihodki           |  4.573.117|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  3.737.307|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   835.810|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  9.578.918|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|40   |Tekoči odhodki              |  4.910.435|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   264.540|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   47.694|
|    |varnost                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.401.248|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   37.910|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |  3.159.043|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|41   |Tekoči transferi             |  1.974.423|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   117.874|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  1.158.716|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   200.701|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   497.132|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|42   |Investicijski odhodki          |  2.422.504|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.422.504|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|43   |Investicijski transferi         |   271.556|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   59.624|
|    |fizičnim osebam             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   211.932|
|    |uporabnikom               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |Proračunski primanjkljaj (I.-II.)    |  –153.013|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   15.640|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|44   |Dana posojila in povečanje kapitalskega |      |
|    |deleža                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |   11.250|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    4.390|
|    |naložb                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      –|
|    |privatizacije              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženje v  |      –|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –15.640|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|50   |Zadolževanje               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      –|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   34.239|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|55   |Odplačila dolga             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   34.239|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |  –202.892|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –34.239|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   153.013|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      |
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   648.532|
+-------+-----------------------------------------+------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0017/2009
Puconci, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.