Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1468. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju, stran 4616.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne 16. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
1. Splošno
1.1 S tem sklepom se določi začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju (Uradni list RS, št. 61/02, 27/05) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve UN Podrožnik.
1.2 Priprava sprememb in dopolnitev UN Podrožnik se nanaša na območje namenjeno stanovanjski gradnji.
1.3 Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Podrožnik so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
1.4 Spremembe in dopolnitve UN Podrožnik se pripravijo in načrtujejo kot občinski podroben prostorski načrt.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Z Odlokom o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju (Uradni list RS, št. 61/02, 27/05) je območje predvidenih sprememb in dopolnitev na zemljišču parc. št. 343/2, 362/4, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 139/2, 118/1, 118/2, 117 105/6 in 105/32, vse k.o. Mozirje, opredeljeno kot območje s podrobno namensko rabo, ki omogoča gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov.
2.2 S strani lastnikov zemljišč (v nadaljevanju investitorji) so predlagane spremembe v izbrani tipologiji stanovanjske gradnje in tej gradnji prilagojene gospodarske javne infrastrukture. Zaradi predlaganih sprememb in dopolnitev se lahko vključi v območje še zemljišča drugih parcelnih številk.
2.3 Na območje predvidenih sprememb in dopolnitev UN Podrožnik vpliva tudi rekonstrukcija Šmihelske ceste regionalne ceste RT 928/1253 Mozirje–Golte.
2.4 V območju predlaganih spremenjenih ureditev ni evidentirane varovane kulturne dediščine, varovane narave, posebnih varstvenih območij in vodotokov.
3. Vsebina in oblika prostorskega akta
3.1 Akt ima vsebino in obliko občinskega podrobnega prostorskega načrta predpisano z Zakonom o prostorskem načrtovanju in njegovimi podzakonskimi akti.
3.2 Sestavni del sprememb in dopolnitev UN Podrožnik je tudi okoljsko poročilo, kolikor bo tako določeno z odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor.
3.3 Spremembe in dopolnitve UN Podrožnik vsebujejo grafični in tekstualni del, ki se izdelajo v digitalni in analogni obliki. Grafični del se pripravi v datotekah programa Autocad.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve izhajajo iz analize dejanskega stanja, analize razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pridobljene na podlagi izdelanega osnutka sprememb in dopolnitev UN Podrožnik.
4.3 Načrtovalec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave tega akta izkazalo, da so še potrebna.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
5.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN Podrožnik:
– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z električno energijo);
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest).
5.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave sprememb in dopolnitev UN Podrožnik po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.
5.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.
6. Postopki in roki priprave
+-------------------------------------+------------+-----------+
|        Dejanje        | Nosilec  | Terminski |
|                   |      |  plan  |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|začetek - sklep o pripravi      |župan    |  7 dni  |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|izbor načrtovalca          |      | 30 dni  |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|priprava osnutka in manjkajočih   |investitor | 90 dni  |
|strokovnih podlag          |z      |      |
|                   |načrtovalcem|      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|smernice               |občina   | 37 dni  |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|priprava dopolnjenega osnutka in   |investitor | 105 dni |
|okoljskega poročila         |z      |      |
|                   |načrtovalcem|      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|javna razgrnitev in obravnava    |občina   | 37 dni  |
|osnutka in okoljskega poročila    |in     |      |
|                   |načrtovalec |      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|priprava predloga          |občina   | 60 dni  |
|                   |in     |      |
|                   |načrtovalec |      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|potrditev predloga z okoljskim    |občina in  | 75 dni  |
|poročilom              |nosilci   |      |
|                   |urejanja  |      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
|sprejem na OS in objava       |občina   | 30 dni  |
|v Uradnem listu RS          |      |      |
+-------------------------------------+------------+-----------+
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
7.1 Potrebne geodetske podlage za načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev UN Podrožnik zagotovijo investitorji.
7.2 Kolikor se izkaže, da so potrebne druge strokovne podlage kot z njimi razpolaga uprava občine, je njihova izdelava v breme investitorjev.
7.3 Prav tako zagotovijo sredstva za načrtovanje sprememb in dopolnitev UN Podrožnik ter okoljskega poročila investitorji.
7.4 Investitorji zagotavljajo ustrezno gradivo za vse faze priprave sprememb in dopolnitev UN Podrožnik, končni elaborat, katerega sestavni del so tudi vse dodatno izdelane strokovne podlage, pa prejme občinska uprava v najmanj petih izvodih.
7.5 Postopek priprave vodi Občina Mozirje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2009.
8. Začetek veljavnosti sklepa
8.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje ter začne veljati z dnem objave.
8.2 Občina Mozirje pošlje ta sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 032-0002/09
Mozirje, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.