Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1467. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice, stran 4608.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (v nadaljevanju: pravilnik), določa vsebino letnega programa športa, pogoje za sofinanciranje in merila za vrednotenje programa športa ter postopek za dodelitev sredstev, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Moravske Toplice v okviru sprejetega proračuna in programa športa za tekoče proračunsko leto.
2. člen
(upravičenci do sredstev za sofinanciranje letnega programa športa)
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje letnega programa športa so izvajalci iz 3. člena, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku so:
– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne ter
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje letnega programa športa)
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofinanciranje letnega programa športa:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Moravske Toplice delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanega programa športa,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da Občini Moravske Toplice redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
5. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva proračuna Občine Moravske Toplice, namenjena za sofinanciranje letnega programa športa pridobijo izvajalci le na osnovi prijave na objavljen javni razpis Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: vlagatelji), izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
(namen letnega programa športa)
Občina Moravske Toplice v skladu s sprejetim Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine, sofinancira naslednje vsebine:
– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Moravske Toplice,
– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Moravske Toplice ter
– obseg sredstev, ki jih Občina Moravske Toplice zagotavlja za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu za posamezno koledarsko leto.
7. člen
(vsebina letnega programa športa)
S sredstvi proračuna Občine Moravske Toplice se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine letnega programa športa:
a) Programi
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport in
– šport invalidov.
b) Razvojne in strokovne naloge v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– izgradnja javnih športnih objektov,
– delovanje športnih društev in zveze športnih društev,
– založniška dejavnost na področju športa in
– športne prireditve.
8. člen
(priprava letnega programa športa)
Letni program športa pripravi občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi predhodnega mnenja Občinske športne zveze Moravske Toplice. Kolikor Občinska športna zveza Moravske Toplice mnenja ne poda v roku 15 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, se šteje, da je podala pozitivno mnenje.
9. člen
(sprejem letnega programa športa)
Letni program športa sprejme Občinski svet Občine Moravske Toplice, ob sprejemu vsakoletnega proračuna.
10. člen
(obseg posameznih vsebin letnega programa športa)
Izvajalci letnega programa športa lahko kandidirajo le za tiste vsebine programa športa, ki so na osnovi sprejetega letnega programa športa navedene v javnem razpisu:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaji) in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– Zlati sonček,
– Krpan,
− Naučimo se plavati,
− drugi 80-urni programi vadbe in
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– cicibani in cicibanke, 240-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 240 do 400-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 300 do 800-urni programi.
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V programe so vključeni otroci s posebnimi potrebami (invalidi, otroci z motnjami v razvoju).
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanju primernih psihofizičnih sposobnosti, preprečevanju zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi.
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni programi.
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V programe so vključeni mladi od 15. do 20. leta starosti, s posebnimi potrebami (invalidi, mladina z motnjami v razvoju).
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
8. Interesna športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah.
9. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi.
10. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– do 250-urni programi.
11. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.
12. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine Moravske Toplice:
– 80-urni programi.
11. člen
(obseg posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu)
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport.
2. Vzdrževanje športnih objektov in opreme
Za potrebe izvajanja programa športa so potrebni športni objekti in oprema.
3. Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Vsa društva, ki delujejo potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društva, ki izvajajo program športa se lahko povezujejo v zvezo športnih društev, ki je namenjena njihovemu usklajenemu delovanju.
4. Založniška dejavnost na področju športa
Založniška dejavnost je namenjena izdajanju strokovne in druge literature, ki se uporablja na področju športa ali je z njim v povezavi.
5. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA
12. člen
(osnove za vrednotenje programa športa)
Vrednotenje programa športa se izvaja na podlagi:
– točkovnega sistema,
– odstotkov povračila dejanskih stroškov.
Vrednost točk točkovnega sistema je različna po posameznih vsebinah programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, določi se za vsako leto posebej, v sorazmernem deležu glede na skupno število točk posamezne vsebine programa športa ter razvojnih in strokovnih nalog ter razpoložljivih sredstev.
Višina odstotkov za izvajanje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu je različna in določena s tem pravilnikom.
13. člen
(osnove za razvrstitev izvajalcev glede na športne panoge)
Osnove za razvrstitev izvajalcev glede na razvrstitev v športne panoge so:
– prva skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka,
– druga skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v kolektivnih športih in katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova ekipnih državnih prvakov,
– tretja skupina: izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativne programe in tekmovanja nižjega ranga in katerih cilj je s športnimi aktivnostmi bogatiti preživljanje prostega časa,
– četrta skupina: izvajalci, ki izvajajo programe miselnih iger.
14. člen
(osnove za razvrstitev izvajalcev v športnih panogah)
Osnove za razvrstitev izvajalcev v športnih panogah iz 13. člena tega pravilnika so lahko:
– kazalci za razširjenost športne panoge:
• število članov s plačano članarino,
• število registriranih tekmovalcev,
• število društev, vključenih v panožno športno zvezo …
– kazalci za kakovost športnih dosežkov:
• uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in državnem prvenstvu,
• uvrstitev v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze ….
15. člen
(elementi za opredelitev sofinanciranja programa športa)
Elementi za opredelitev sofinanciranja programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programa …
IV. VREDNOTENJE VSEBIN PROGRAMA ŠPORTA
16. člen
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader ter objekt za izvedbo programov, pod naslednjimi pogoji in izračuni:
– Zlati sonček:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaji):
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– drugi 60-urni programi vadbe:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader ter objekt za izvedbo programov, pod naslednjimi pogoji in izračuni:
– Zlati sonček:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 15 in največ 20 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– Krpan:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 15 in največ 20 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– Naučimo se plavati (20-urni plavalni tečaji):
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je največ 10 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– drugi 80-urni programi vadbe:
• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 14 in največ 20 otrok,
• sofinancira se material (knjižice, medalje in diplome), strokovni kader (3 točke/uro za skupino) ter objekt (10 točk/uro za skupino)
– šolska športna tekmovanja:
• za organizacijo športnih tekmovanj na Osnovnih šolah iz območja Občine Moravske Toplice se sofinancirajo stroški za priznanja in medalje (10 točk/za posamezno tekmovanje),
• za udeležbo na regijskem tekmovanju se sofinancirajo stroški za prevoz na tekmovanje (2 točki/tekmovalec).
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader, objekt ter materialni stroški za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti za:
– dosežene rezultate na državnem prvenstvu za starejše dečke in deklice v individualnih športih:
– za ekipe (število točk v tabeli 2),
– za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4).
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
5. Interesna športna vzgoja mladine
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih:
• za ekipe (število točk v tabeli 2),
• za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4).
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike mladinskega razreda (štev. točk v tabeli 8)
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
8. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
9. Športna rekreacija
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira objekt za vse programe, za starejše od 65 let in socialno ogrožene pa tudi strokovni kader (število točk v tabeli 5).
10. Kakovostni šport
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira objekt za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na državnem prvenstvu v individualnih športih:
• za ekipe (število točk v tabeli 2),
• za posameznike (število točk v tabeli 3),
– nastopanje v tekmovanju panožne športne zveze v kolektivnih športih (število točk v tabeli 4),
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike državnega razreda (število točk v tabeli 8).
Kolikor so v panožni športni zvezi manj kot tri državne lige, se pri točkovanju za društvo, ki tekmuje v I. ali II. državni ligi, upošteva točkovanje za III. državno ligo.
Če športno društvo izpade iz lige, se mu še eno leto po tistem upošteva točkovanje kot da bi še sodeloval v ligi in se mu s tem omogoči vrnitev v ligo.
Če ima športno društvo več selekcij, se vrednotenje za vsako naslednjo selekcijo zmanjša za faktor 0,25.
11. Vrhunski šport
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira objekt za izvedbo programov, glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1).
Kakovost športnih dosežkov se vrednosti:
– za dosežene rezultate na mednarodnih tekmovanjih:
• za ekipe (tabela 6),
• za posameznike (tabela 7),
– dodatno sofinanciranje za kategorizirane športnike vrhunskega športa (število točk v tabeli 8).
Šport invalidov
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število točk v tabeli 5).
V. VREDNOTENJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU
17. člen
(osnove za vrednotenje posameznih vsebin programa športa)
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški kotizacije za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti 1., 2. in 3. stopnje Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Število strokovnih kadrov, katerim se sofinancira usposabljanje je odvisno od dejanskih potreb društva, odločitev o tem je v pristojnosti komisije.
Sofinancirajo se strokovni kadri s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice, ki so dolžni vsaj še dve leti delati v športnih društvih na območju Občine Moravske Toplice.
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancirajo stroški kotizacije do višine 50%.
2. Vzdrževanje športnih objektov
Osnovo za vrednotenje predstavljajo stroški za izgradnjo športnih objektov ali rekonstrukcijo obstoječih ter vzdrževanje športnih objektov in opreme.
3. Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Osnovo za vrednotenje predstavlja število članov s plačano članarino (za delovanje športnih društev) ter število vključenih športnih društev v športno zvezo.
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|     |od 0 do| od 10 | od 21 | od 41 | od 61 | od 81 | nad |
|     |  10 | do 20 | do 40 | do 60 | do 80 | do 100| 100 |
|     | članov| članov| članov| članov| članov| članov|članov|
|     |    |    |    |    |    |    |   |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|Delovanje|    |    |    |    |    |    |   |
| športnih| 0 točk|3 točke| 6 točk| 9 točk|12 točk|15 točk| 20 |
| društev |    |    |    |    |    |    | točk |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
 
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |od 0 do|od 3 do|od 6 do|od 9 do| od 13 | nad 16|
|     |  3  |  5  |  8  |  12 | do 16 |društev|
|     |društva|društev|društev|društev|društev|    |
|     |    |    |    |    |    |    |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Delovanje|    |    |    |    |    |    |
| zveze | 0 točk|12 točk|24 točk|36 točk|48 točk|60 točk|
| športnih|    |    |    |    |    |    |
| društev |    |    |    |    |    |    |
+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
4. Založniška dejavnost na področju športa
Osnovo za vrednotenje predstavljajo materialni stroški tiskanja strokovne literature.
Občina Moravske Toplice sofinancira največ do 50% upravičenih stroškov tiskanja.
5. Športne prireditve
Iz proračuna Občine Moravske Toplice se sofinancirajo stroški organiziranih športnih srečanj in športnih tekmovanj, pomembnih za Občino Moravske Toplice v naslednjih deležih:
– organizacijski stroški (reklama, sodniki in delegati),
– materialni stroški (pokali, medalje, priznanja, plakete in drugo).
Občinska športna tekmovanja se sofinancirajo do 100%, ostale prireditve in tekmovanja do 50%.
VI. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
18. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Moravske Toplice za sofinanciranje letnega programa športa obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled in razvrstitev vlog ter izračuni,
– priprava predloga sofinanciranja,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– podpis pogodb o sofinanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
19. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog vlagateljev pripravi občinska uprava Občine Moravske Toplice najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za tekoče koledarsko leto.
20. člen
(objava javnega razpisa)
Občinska uprava Občine Moravske Toplice javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa, objavi na spletni strani Občine Moravske Toplice http://www.moravske-toplice.si/ najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema Letnega programa športa Občine Moravske Toplice za tekoče koledarsko leto in mora biti objavljen vsaj 30 dni.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objavljen javni razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevana dokumentacija za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
22. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) imenuje s sklepom župan občine najkasneje do roka objave javnega razpisa.
Komisija ima pet članov, sestavljajo jo: predstavnik občinske uprave, predstavnik pristojnega delovnega telesa občinskega sveta občine, ki ga predlaga pristojno delovno telo ter trije člani, ki jih predlaga Občinska športna zveza.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja občinska uprava.
23. člen
(odpiranje vlog)
Komisija opravi javno odpiranje vlog najkasneje v 8 dneh po roku, določenem za predložitev vlog.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na javni razpis.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o vlagateljih in vlogah (ime vlagatelja, vložene vsebine programa športa in razvojnih ter strokovnih nalog v športu, popolnost vlog oziroma navedba nepolnosti ...),
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev.
Komisija pozove vlagatelje nepopolnih vlog na dopolnitev in jim določi največ 8 dni za dopolnitev.
24. člen
(pregled in razvrstitev vlog ter izračuni)
Komisija najkasneje v 20 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog opravi najprej pregled vlog, za katere je zahtevala dopolnitev, nato pa razvrstitev in izračune popolnih vlog.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega člena ne dopolnijo, se zavržejo. Sklep izda pristojni organ Občine Moravske Toplice.
O pregledu vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– podatki o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas pregleda vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red pregleda vlog,
– razvrstitev posameznih vlog, glede na vsebino programa in razvojne ter strokovne naloge v športu,
– izračuni za posamezne vsebine programa športa in razvojnih ter strokovnih nalog v športu,
– izračuni za posamezne vlagatelje,
– čas zaključka pregleda vlog,
– podpisi prisotnih članov komisije.
25. člen
(priprava predloga za sofinanciranje)
Komisija najkasneje v 30 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog, pripravi predlog za sofinanciranje letnega programa športa in ga posreduje občinski upravi Občine Moravske Toplice.
Predlog za sofinanciranje vsebuje naslednje podatke:
– podatki o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas priprave predloga,
– podatki o izvajalcih, vsebinah programa športa in razvojnih ter strokovnih nalogah, za katere se predlaga sofinanciranje ter pripadajoča sredstva z izračuni,
– imena navzočih članov komisije,
– čas zaključka priprave predloga za sofinanciranje,
– podpisi prisotnih članov komisije.
26. člen
(sprejem predloga)
Predlog za sofinanciranje programa športa sprejme občinska uprava Občine Moravske Toplice z izdajo sklepa, najkasneje v 40 dneh po odpiranju vlog.
Sklep o sofinanciranju letnega programa športa prejmejo vsi vlagatelji.
27. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa oziroma pritožbo, v roku 8 dni od vročitve sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožnika,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,
– podpis odgovorne osebe pritožnika.
O pritožbi odloči župan občine s sklepom v roku 8 dni od prejema zahtevka.
Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.
28. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa športa sklene župan občine pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca oziroma prejemnika sredstev,
– vsebina in obseg programa za katerega so sredstva dodeljena,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku realizacije programa športa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
29. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni v roku, navedenem v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o izvajanju programa športa, za katerega so prejeli sredstva občinskega proračuna.
30. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov na predpisanem obrazcu Občine Moravske Toplice.
Kolikor prejemniki ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim dodeljena sredstva ukinejo, morebitna že prejeta sredstva pa so dolžni vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preverita namensko porabo sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi.
Če izvajalec do rokov, dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
31. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali ostanejo sredstva zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan občine ta sredstva s sklepom razporedi v skladu z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za tekoče proračunsko obdobje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik.
33. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika)
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/02).
34. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
35. člen
Letni program športa za leto 2009 se sprejme hkrati s sprejemom tega pravilnika.
V letu 2009 se lahko društvom in zvezam, katerim so bila v letu 2008 dodeljena sredstva na podlagi javnega razpisa za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu ter za vzdrževanje športnih objektov, pred podpisom pogodbe iz 29. člena tega pravilnika, na podlagi utemeljene prošnje, s posebno pogodbo dodelijo akontativna sredstva v višini največ 50% sredstev, prejetih na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Moravske Toplice v letu 2008.
Ta akontativna sredstva se poračunajo s sredstvi, dodeljenim vlagateljem po javnem razpisu, ki bo na podlagi tega pravilnika objavljen v letu 2009.
V primeru, da posamezni vlagatelj prejme več sredstev kot mu pripada po javnem razpisu, je dolžan preveč prejeta sredstva vrniti; če sredstev ne vrne v določenem roku se izvede postopek izterjave oziroma se mu preveč prejeta sredstva poračunajo pri naslednjem razpisu.
Št. 007-00008/2009
Moravske Toplice, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.