Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1460. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008, stran 4594.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03) je občinski svet na 23. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2008 izkazuje:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  6.898.076|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  5.946.327|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |  4.066.047|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.341.333|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   566.572|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   158.142|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|  1.880.280|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.138.796|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     186|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni           |    1.053|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    57.214|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   683.031|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |    95.276|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    79.100|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    16.176|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)         |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)       |   856.473|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   257.302|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   599.171|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |       |
|    |Evropske unije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  6.687.204|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.812.262|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   355.070|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    57.880|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.379.607|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    5.705|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    14.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  2.199.917|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    82.673|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   494.570|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   529.245|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.093.429|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  2.395.905|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.395.905|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |   279.120|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |   159.224|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |   119.896|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.– II.) (skupaj |   210.872|
|    |prihodki minus skupaj odhodki)     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|V.   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.–V.)            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |                    |      0|
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |                    |    2.917|
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    2.917|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   207.955|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH          |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –2.917|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |   –210.872|
|    |(VI.+X.-IX=-III.)           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   561.740|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Ostanek sredstev na računih občine   |   769.695|
|    |in KS na dan 31. 12. 2008       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2008 v višini 769.695 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2009 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2008, za investicije za leto 2009 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2009.
4. člen
Na dan 31. 12. 2008 znašajo sredstva proračunske rezerve 65.046 €.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 41002-01/09
Kanal, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.