Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1459. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul, stran 4593.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) ter 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 23/01) je Občinski svet Občine Horjul na 19. seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Horjul (ustanoviteljica) ustanavlja režijski obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave ter določa pristojnosti in obveznost ustanovitelja ter dejavnost in delovanje režijskega obrata.
2. člen
Režijski obrat deluje na področju Občine Horjul.
Režijski obrat je organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba.
II. UPRAVLJANJE REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo in obračun,
– vrši sprotni nadzor,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Redno zaposleni delavci režijskega obrata so vključeni v sistemizacijo delovnih mest občinske uprave.
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata župan s sklepom imenuje neposredno odgovorno osebo (vodjo) za izvajanje nalog režijskega obrata.
Režijski obrat lahko deluje z delavci, ki so redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO
5. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Horjul, ki za režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Režijski obrat lahko izvaja naslednje dejavnosti:
1. Oskrba s pitno vodo.
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
3. Urejanje lokalnih cest in javnih poti vključno s prometno signalizacijo.
4. Zimska služba.
5. Urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.
6. Urejanje javne razsvetljave v naseljih.
7. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje.
8. Urejanje javnih površin za pešce in kolesarje.
9. Urejanje tematskih poti.
10. Vzdrževanje športno rekreativnih objektov in površin.
11. Urejanje zelenih površin.
12. Urejanje javnih parkirišč.
13. Priložnostna krasitev naselij.
14. Urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.
15. Vodenje in izvajanje programa javnih del na področju komunalnega urejanja.
16. Druga dela in naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.
7. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka, režijski obrat s področja javnih služb opravlja še naslednje naloge:
– naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izvajajo dejavnost gospodarskih javnih služb
– strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanje, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb
– druge naloge določene z zakonom, predpisom občine ali programom dela.
VI. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2009
Horjul, dne 10. aprila 2009
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.