Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1455. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008, stran 4589.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 65. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/08) je občinski svet na 21. seji dne 15. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV          |        |
|    |IN ODHODKOV             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |Skupaj prihodki           |  6.390.700,85|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |Skupaj odhodki            |  7.078.866,20|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |Proračunski presežek/primanjkljaj  |  –688.165,35|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
|    |in prodaja kapitalskih deležev    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje      |      0,00|
|    |kapitalskih deležev         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila     |      0,00|
|    |in spremembe kapitalskih deležev   |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |Zadolževanje proračuna        |      0,00|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |Odplačila dolga           |      0,00|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev      |  –688.165,35|
|    |na računu              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |Neto zadolževanje          |      0,00|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |Neto financiranje          |   688.165,35|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih      |  1.150.359,80|
|    |na dan 31.12. preteklega leta    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |Stanje sredstev na računih      |   462.194,45|
|    |na dan 31. 12. 2008         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |SREDSTVA REZERV:           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |– prenos sredstev iz leta 2007    |   70.698,24|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |– oblikovanje sredstev v letu 2008  |   95.860,51|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |– poraba sredstev v letu 2008    |   97.850,93|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |– prenos sredstev v leto 2009    |   68.707,82|
+--------+-------------------------------------+---------------+
3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009.
Presežek sredstev rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve proračuna za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 4101-0002/2009-1
Dol pri Ljubljani, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.