Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1453. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 4583.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) in Statuta občine (Naš časopis 252/99, 351/2008) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. redni seji dne 15. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo: namen, vrste pomoči, pogoje, omejitve, merila in upravičenci za sofinanciranje programov društev, ki se izvajajo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
Namen sofinanciranja je pospeševanje dejavnosti društev na območju občine, ki izvajajo kulturno, športno ali turistično dejavnost. Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
3. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kulture, športa in turizma s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec. Višina sredstev se za vsako leto določi z Odlokom o proračunu občine Dobrova - Polhov Gradec, vsebina pa z letnimi programi za kulturo, šport in turizem. Letne programe potrdi Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec. Na podlagi sprejetega odloka o proračunu in letnih programov se za posamezno leto objavi javni razpis, ki natančneje določa pogoje.
5. člen
Letne programe za kulturo, šport in turizem pripravijo strokovne službe občinske uprave na podlagi predlogov prejetih od upravičencev iz 3. člena tega pravilnika in druge zainteresirane javnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in določb tega pravilnika.
Letni programi določajo programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine.
6. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
9. rok, v katerem bodo prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
Postopek javnega razpisa obravnava strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan ali oseba, ki jo za to pooblasti župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področij za katera so razpisana sredstva, kar omogoča strokovno presojo vlog.
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– strokovni pregled popolnih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev,
– spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje kontrole,
– druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija mora o odpiranju vlog, strokovnem pregledu popolnih vlog in o ocenjevanju vlog na podlagi objavljenih pogojev in meril voditi zapisnik.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove vlagatelje k dopolnitvi nepopolnih vlog. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni.
8. člen
Župan ali oseba, ki jo je pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda odločbo o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi odločbe o izboru mora utemeljiti svojo odločitev. V obrazložitvi morajo biti navedeni razlogi za odločitev.
Odločbo o izboru občinska uprava posreduje prejemnikom sredstev in jih pozove k podpisu pogodbe. Za prejemnike sredstev, ki se v roku 8 dni od prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj se lahko na odločitev pritoži v roku 8 dni od prejema odločbe. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi mora biti odločeno v 15 dneh s sklepom.
9. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev;
6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev neposrednih uporabnikov glede obvezne vsebine pogodb.
10. člen
Sofinanciranje kulturnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški:
1.1. Administrativno delovanje društva
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računovodskih del, stroški zavarovanj.
1.2 Izvedba kulturnih programov
stroški najemnin objektov, stroški udeležbe na nastopu, stroški povezani z založništvom, stroški strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnega kadra, stroški izvedbe delavnic, stroški zavarovanja.
1.3. Priprava, izvedba in promocija kulturne prireditve
stroški priprave, izvedbe in promocije prireditve, zavarovanje.
Pogoji in omejitve:
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– kulturni programi oziroma kulturne dejavnosti, potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj devet (9) mesecev v letu, izvajalec je v preteklem letu redno predstavljal svoj program na javnih prireditvah (pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa) v občini,
– kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju predlaga in prijavi osnovna kulturna organizacija oziroma izvajalec,
– kandidat za izobraževanje se zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova - Polhov Gradec kot strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa kulture,
– da društvo izvaja dejavnost v kulturi, kamor prijavljajo kandidata za usposabljanje ali izpopolnjevanje,
– sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– društva se obvežejo, da bodo sodelovala na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvana.
Podrobnejša merila so priloga 1 tega pravilnika.
11. člen
Sofinanciranje športnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški:
2.1 Administrativno delovanje društev
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računovodskih del, stroški zavarovanja.
2.2 Izvedba športnih programov
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organizacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanj.
2.2.2 Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, zavarovanj.
2.2.3 Športna vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organizacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja.
2.2.4 Športni programi invalidov
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, organizacija športnih tekmovanj, stroški zavarovanja.
2.2.5 Športna rekreacija
stroški strokovnega kadra, stroški najemnin objektov za vadbo, stroški zavarovanja.
2.2.6 Strokovno izpopolnjevanje
stroški izpopolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja ali pridobivanja licenc amaterskih strokovnih kadrov, aktivnih članov društva.
2.3. Priprava, izvedba in promocija športne prireditve
stroški organizacije prireditve, stroški sodnikov, pomožnega osebja, stroški panožne zveze, stroški pokalov, diplom, stroški zavarovanja.
2.4 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti
stroški povezani z obratovalnimi stroški in investicijami v objekte.
2.4.1 Vzdrževanje objektov in prostorov za izvajanje športne dejavnosti, ki zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, odvoza odpadkov, vodarina, kanalščina, idr. do višine 40% dejanskih stroškov oziroma največ 500,00 EUR na leto.
2.4.2 Investicijsko vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali najemu upravičenca, do višine 40% dejanskih stroškov, vendar največ 1000,00 EUR na investicijo.
Pogoji in omejitve:
– kandidata na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanju predlaga in prijavi osnovna športna organizacija oziroma izvajalec,
– kandidat za izobraževanje zaveže, da bo po končanem usposabljanju, izpopolnjevanju ali izobraževanju najmanj 3 leta deloval v Občini Dobrova - Polhov Gradec kot strokovni delavec pri izvajalcu letnega programa športa,
– stroški organizacije prireditev in nastopov na teh prireditvah, ki se financirajo iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna, niso upravičen strošek,
– sofinancirajo se prireditve, ki so organizirane na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v lasti ali najemu vlagatelja niso upravičeni, v kolikor je iz prejetih vlog razvidno, da vlagatelj za izvajanje dejavnosti zaračunava najemnino,
– na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost vseh udeležencev,
– da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani.
Podrobnejša merila so priloga 2 tega pravilnika.
12. člen
Sofinanciranje turističnih programov
Vrste pomoči in opravičljivi stroški:
3.1 Administrativno delovanje društva
3.1.1 Število članov, sodelovanje povezovanje, spletna stran društva, pridobivanje sredstev
stroški dela in materialni stroški administrativnih, finančnih in računovodskih del, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja spletne strani, stroški oblikovanja spletne strani, stroški zakupa prostora za spletne strani.
3.1.2 Strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje članov društva in priprava in organizacija delavnic
stroški strokovnega izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje članov društva, stroški priprave in organizacije delavnic, kot so stroški strokovnega kadra za izvedbo, stroški najema prostora, stroški obveščanja, stroški materiala za delavnice.
3.1.3 Priprava in tisk promocijskega gradiva
stroški oblikovanja, priprave besedil, prevodov, odkup slikovnega gradiva, stroški tiska.
3.2 Priprava, izvedba in promocija turistične prireditve
stroški izvajalcev na prireditvi, stroški najema prostora, stroški promoviranja prireditve, stroški materiala za izvedbo prireditve, stroški zavarovanja.
3.3 Priprava, izvedba in udeležba na sejmih
stroški udeležbe na sejmu, stroški organizacije sejma stroški, osebja, ki predstavlja ponudbo v času sejma, stroški promoviranja sejma.
3.4 Priprava turističnih programov in vzdrževanje objektov turistične infrastrukture
stroški priprave programov, stroški izobraževanja kadra za izvajanje programov, stroški trženja programa, stroški nakupa klopi, smetnjakov in drugi materialni stroški povezani z vzdrževanjem objektov turistične infrastrukture.
Pogoji in omejitve:
– oblikovanje promocijskega materiala mora biti skladno s celostno podobo občine,
– društva se zavežejo, da bodo sodelovala na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvana,
– prireditev se organizira na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– stroški vzdrževanja objektov turistične infrastrukture, ki jih uveljavljajo vlagatelji morajo biti usklajeni z letnim programom za turizem in občinskim proračunom za tekoče leto in zgrajeni skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– objekti, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost niso upravičeni do sofinanciranja,
– na prireditvi mora biti poskrbljeno za strokovno vodenje in varnost vseh udeležencev.
Podrobnejša merila so priloga 3 tega pravilnika.
13. člen
Vrednost točke se izračuna za posamezno dejavnost iz 10., 11. in 12 člena, glede na višino sredstev na posamezni proračunski postavki.
14. člen
Upravičenci, ki poleg osnovne dejavnosti izvajajo tudi dejavnosti ostalih programov navedenih v pravilniku, lahko kandidirajo tudi za sofinanciranje dejavnosti ostalih programov, razen za sredstva namenjena delovanju društva in sredstva namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju objektov.
15. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
1. Pravilnik za vrednotenje programov turističnih dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 74/04),
2. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 54/03, Naš časopis – uradne objave 300/04)
3. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 54/03).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2009-1
Dobrova, dne 15. aprila 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.