Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008, stran 4583.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. redni seji dne 15. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+------------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov         |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |Skupaj prihodki             |  6.076.554|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki              |  5.124.323|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.– |   952.231|
|    |II.)                   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb      |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodanih|      0|
|    |kapitalskih deležev           |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |      0|
|    |deležev                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe |      0|
|    |kapitalskih deležev (IV.–V.)       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C) Račun financiranja              |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na    |   952.231|
|    |računih                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009-1
Dobrova, dne 1. aprila 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.