Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1449. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Cerknica, stran 4580.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, Uradni list RS, št. 91/08 Odl. US: U-I-380/06-11, 102/08 Odl. US: U-I-57/07-7) in 31. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 13. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje programov turističnih društev na območju Občine Cerknica oziroma za sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Cerknica.
Sredstva za sofinanciranje programov iz prvega odstavka se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov turističnih društev s strani Občine Cerknica. Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu tega pravilnika.
Investicije v prostore društev ter ostali stalni, neprogramski stroški, kot tudi programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov morajo turistična društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Cerknica oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Cerknica;
– da so registrirani po Zakonu o društvih;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
– da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
– da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se letno določi v občinskem proračunu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, katerega se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
V javnem razpisu je potrebno opredeliti:
– programe oziroma naloge s področja turizma, ki so predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna;
– okvirno višino finančnih sredstev, ki so predmet razpisa;
– upravičence do razpisanih sredstev ter pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi;
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge;
– rok za vložitev vlog;
– druge podatke, ki so potrebni glede na predmet javnega razpisa.
5. člen
Vloge za sofinanciranje programov v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Pri delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev se upoštevajo le programi predlagateljev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Komisija v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku osmih dni od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, in prepozno prispele vloge komisija zavrže.
6. člen
Naloga komisije je, da v postopku javnega razpisa vodi odpiranje vlog, opravi strokovni pregled popolnih vlog, oceni vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji ter pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
7. člen
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi sredstev upravičencu župan Občine Cerknica s sklepom. V sklepu o dodelitvi sredstev se upravičenca do sredstev pozove k podpisu pogodbe.
Sredstva za sofinanciranje letnih programov se društvom nakažejo v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju.
8. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj točno opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne more biti postavljanje meril za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna.
Odločitev župana je dokončna.
III. MERILA IN KRITERIJI
9. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
+---------------------------------------------+----------------+
|                       |Število točk  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Število članov v društvu s plačano članarino |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|do 50                    |do 25      |
+---------------------------------------------+----------------+
|nad 50                    |do 50      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Aktivnosti v razpisanem letu:        |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega |        |
|in širšega pomena              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|predstavitev občine in društva na raznih   |do       |
|sejmih, razstavah in drugih prireditvah v  |25/predstavitev |
|Sloveniji (samo število predvidenih     |        |
|predstavitev, kraje predstavitve navede v  |        |
|poročilu)                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|predstavitev občine in društva na raznih   |do       |
|sejmih, razstavah in drugih prireditvah v  |50/predstavitev |
|tujini                    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izdajanje promocijskega materiala      |do 25/prom.   |
|                       |material    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Spodbujanje lokalnega prebivalstva za    |        |
|sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja   |        |
|turizma:                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|organizacija in izvedba raznih natečajev   |do 100/projekt |
+---------------------------------------------+----------------+
|organiziranje oziroma sodelovanje pri    |do 100/projekt |
|projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo |        |
|več turističnih               |        |
|in drugih društev ter drugih subjektov v   |        |
|občini in izven občine            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Akcije na področju ohranjanja naravne in   |        |
|kulturne dediščine urejanja in olepševanja  |        |
|okolja,                   |        |
|oblikovanje turističnih produktov s področja |        |
|rekreacijskih dejavnosti           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|urejanje in vzdrževanje kolesarskih,     |do 50/leto   |
|sprehajalnih in ostalih tematskih poti    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik  |do 50/leto   |
|prostorov, vzdrževanje turistične      |        |
|signalizacije …               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|čistilne akcije               |do 25/leto   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji|        |
|turističnih prireditev lokalnega in širšega |        |
|pomena                    |        |
|(sejmi, razstave ...)            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|poldnevna prireditev             |do       |
|                       |50/prireditev  |
+---------------------------------------------+----------------+
|celodnevna prireditev            |do       |
|                       |100/prireditev |
+---------------------------------------------+----------------+
|večdnevna prireditev             |do       |
|                       |200/prireditev |
+---------------------------------------------+----------------+
|etnografske, etnološke prireditve      |do       |
|                       |100/prireditev |
+---------------------------------------------+----------------+
|Ostale prireditve              |do       |
|                       |50/prireditev  |
+---------------------------------------------+----------------+
|društvo je organizator in izvajalec     |do       |
|prireditve                  |100/prireditev |
+---------------------------------------------+----------------+
|V okviru prireditev sodeluje več društev   |do       |
|                       |25/prireditev  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti  |        |
|mladine za delovanje na področju turizma   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|delavnice za otroke in mladino        |do       |
|                       |25/prireditev  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za  |        |
|namene pospeševanja turizma         |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|organiziranje drugih delavnic, predavanj,  |do 15/delav.,  |
|predstavitev                 |predav.,    |
+---------------------------------------------+----------------+
|organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se  |do 50/leto   |
|nanašajo na področje delovanja društva    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|oblikovanje nove turistične ponudbe     |do 100/leto   |
|(programov)                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|trženje obstoječe turistične ponudbe     |        |
|(programov)                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izobraževanje članov društva         |do 25/leto   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Reference izvajalca             |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|sodelovanje na projektih Občine Cerknica v  |do 100/projekt |
|preteklem letu                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Drugo                    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
10. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Cerknica spremlja in preverja pristojna občinska služba.
Turistična društva, kot izvajalci programov, so dolžna posredovati poročila o izvedenih aktivnostih, predvidenih v okviru letnega programa, do 31. januarja naslednjega leta pa predložiti letno poročilo o izvedbi programov v preteklem letu z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Iz letnega poročila mora biti razvidno:
1. realizacija programa v preteklem letu v primerjavi z načrtovanimi aktivnostmi;
2. doseženi rezultati v primerjavi z načrtovanimi;
3. podatki o članstvu v turističnem društvu;
4. prikaz vseh virov financiranja programov.
12. člen
Upravičenci do sredstev so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primeru, da posamezno turistično društvo, kot izvajalec programa, zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov, ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim turističnim društvom.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009-24
Cerknica, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.