Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, stran 4570.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena, v povezavi s 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 7. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (proj. št. 65/87, izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89, s spremembami in dopolnitvami) spremeni in dopolni po projektu št. 44/08, ki ga je izdelalo podjetje SGP Nova d.o.o., Celje.
2. člen
1. člen Odloka (Uradni list RS, št. 10/89) se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (št. proj. 65/87 za območje Bežigrad – Bukovžlak, izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje) se spremenijo in dopolnijo po projektu št. 44/08, ki ga je izdelalo podjetje SGP Nova d.o.o., Celje.«
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na novo območje z oznako 46 d in zajema naslednje parcele: 256/2, 258, 261 delno, 263, 264 delno, 270/2 delno, 394/1 delno, 394/3, 394/4 delno, 1465/4 delno, vse k.o. Bukovžlak.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»V novem ureditvenem območju z oznako 46 d je dovoljena gradnja:
– poslovnih objektov,
– proizvodnih in skladiščnih objektov,
– enostavnih in nezahtevnih objektov (Uradni list RS, št. 37/08),
– dovozne ceste,
– komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.«
4. člen
6. člen Odloka se dopolni tako, da se na koncu poglavja »pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje« doda nov odstavek, ki se glasi:
»V ureditvenem območju z oznako 46b je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri lociranju novogradenj se upošteva 4.0 m odmik od meje ureditvenega območja na parceli investitorja; gradnja bližje parcelnim mejam možna le s soglasjem lastnikov sosednjih parcel,
– upoštevajo se predpisani odmiki od prometnih površin ter komunalne in energetske infrastrukture,
– tlorisne dimenzije objekta ali objektov se prilagodijo obliki obravnavanega območja,
– etažnost praviloma ne presega treh etaž pri poslovnem delu in dveh etaž pri proizvodnem delu objekta oziroma maksimalne višine 12 m,
– kletna etaža možna glede na geološke značilnosti terena,
– sodobnejše oblikovanje objekta,
– varovalna ograje ne sme biti višja od 2.0 m,
– oporni zidovi dovoljeni kot sanacija obstoječega terena,
– objekt mora imeti na lastnem dvorišču zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter potrebne manipulacijske površine za svojo dejavnost.«
Za poglavjem »pogoji komunalnega urejanja« se doda nov odstavek, ki glasi:
»V ureditvenem območju z oznako 46b:
– se zgradi nova dovozna cesta, ki mora omogočati naknadne cestne priključke z okoliških parcel, z enovitim priključkom na Bežigrajsko cesto,
– oskrba z vodo je možna iz javnega vodovoda,
– odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uredi v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
Komunalne odpadne vode se speljejo v javni kanal preko enega od revizijskih jaškov.
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) uredi na način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zadrževanje padavinskih voda pred iztokom (zatravitev, morebitni suhi zadrževalniki …).
Za padavinske vode (iz streh, povoznih površin) se predvidi ponikanje.
Možnost ponikanja poda geološko poročilo v fazi PGD projekta.
Ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik na vzhodni strani območja:
– se za oskrbo z električno energijo zgradi nova TP in priključni SN podzemni vod in NN el. priključek,
– v primeru izgradnje plinovodnega omrežja možna priključitev,
– v primeru izgradnje TK omrežja možna priključitev,
– v primeru izgradnje kabelsko razdelilnega sistema možna priključitev,
– za vsak poslovni objekt zagotoviti zbirno mesto za odpadke in odvoz odpadkov.«
5. člen
7. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda novo poglavje, ki se glasi:
»Za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom se upoštevajo naslednje smernice:
– upoštevati je treba naravne omejitve (visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
– upoštevati je treba cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
– upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja;
– upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91 ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07);
– treba je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07);
– treba je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07);
– ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96);
– zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.
Investitor objektov mora pri pripravi projektne dokumentacije PGD zagotoviti izdelavo študije požarne varnosti in pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«
6. člen
9. člen Odloka se dopolni z odstavkom, ki glasi:
»Dovoljene so tolerance, ki dovoljujejo smiselno gradnjo prizidkov, nadzidav, adaptacije, spremembe namembnosti.
Možne so tolerance pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi, če le te pomenijo izboljšanje tehničnih in prostorskih rešitev, katere potrdijo upravljavci infrastrukture.«
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00001/2008
Celje, dne 7. aprila 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.