Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1441. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 4567.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08), na podlagi 3. točke II. Poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01 in 60/08) in na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji), in upoštevaje določila Dogovora ob podpisu Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 61/08)
sklenejo pogodbene stranke
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo ministrica za kulturo, Majda Širca, ministrica za javno upravo, Irma Pavlinič Krebs, in minister za finance, dr. Franc Križanič,
ter
GLOSA – Sindikat kulture Slovenije, ki ga zastopa predsednik, Doro Hvalica in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik, Branimir Štrukelj,
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01 in 60/08)
1. člen
(višina povečanja osnovne plače prvaka in vrhunskega glasbenika)
(1) Javni uslužbenec, ki si pridobi naziv prvak ali vrhunski glasbenik, se za čas trajanja naziva uvrsti v izhodiščni, 52. plačni razred.
(2) V času trajanja naziva lahko javni uslužbenec napreduje do največ 57. plačnega razreda.
(3) Če javnemu uslužbencu naziv prvak ali vrhunski glasbenik ni ponovno podeljen, se mu na delovnem mestu, ki ga zaseda v času prenehanja naziva, upoštevajo plačni razredi napredovanja, ki jih je pridobil na tem delovnem mestu pred pridobitvijo naziva in v času trajanja naziva.
(4) Če javni uslužbenec v času trajanja naziva prvak ali vrhunski glasbenik izpolni pogoje za zasedbo delovnega mesta priznani ustvarjalec, z zadnjim dnem prenehanja naziva sklene pogodbo o zaposlitvi za zaposlitev na ustreznem tovrstnem delovnem mestu.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(razporeditev in plačna uvrstitev javnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta prvakov)
(1) Javnega uslužbenca, ki ima ob uveljavitvi tega aneksa naziv prvak ali vrhunski glasbenik in je razporejen na delovno mesto prvaka ali vrhunskega glasbenika, se v skladu s tem aneksom s prvim dnem meseca po uveljavitvi tega aneksa razporedi na delovno mesto G017032 Priznani baletni plesalec solist, G017033 Priznani dramaturg, G017034 Priznani dramski igralec, G017035 Priznani operni pevec solist, G017036 Priznani orkestrski glasbenik, G017037 Priznani solistični orkestrski glasbenik ali G017014 Koncertni mojster (v nadaljnjem besedilu: priznani ustvarjalec), pri tem pa javni uslužbenec za čas trajanja naziva ohrani doseženi plačni razred, če je ta višji od 52. plačnega razreda.
(2) Delodajalec je dolžan javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka vročiti pogodbo o zaposlitvi najkasneje v štirinajstih dneh po uveljavitvi tega aneksa.
(3) Javnega uslužbenca, ki ima ob uveljavitvi tega aneksa naziv prvak ali vrhunski glasbenik, se po preteku časa, za katerega mu je bil podeljen naziv, uvrsti v 47. plačni razred, ki je višji za število plačnih razredov napredovanja, ki jih je pridobil v obdobju pred začetkom novega plačnega sistema in po prehodu v nov plačni sistem. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni mogoče uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem na delovnem mestu priznanega ustvarjalca.
3. člen
(razporeditev in plačna uvrstitev javnih uslužbencev, ki imajo naziv prvak)
(1) Režiser in dirigent simfoničnega ali opernega orkestra, ki je pridobil naziv prvaka oziroma vrhunskega glasbenika po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom uvedbe novega plačnega sistema in jim naziv traja tudi po prehodu v nov plačni sistem, se z začetkom prvega meseca po uveljavitvi tega aneksa za obdobje od 1. 8. 2008 naprej razporedi na delovno mesto G017040 režiser oziroma na delovno mesto G017006 dirigent simfoničnega in opernega orkestra.
(2) Javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka tega člena za čas trajanja naziva prvak oziroma vrhunski glasbenik ohrani doseženi plačni razred, če je ta višji od 52. plačnega razreda, in sme v času trajanja naziva napredovati v višji plačni razred, vendar največ do 57. plačnega razreda.
(3) Po prenehanju naziva se ga uvrsti v 47. plačni razred in doda toliko plačnih razredov napredovanja, kolikor jih je dosegel v času trajanja naziva po 1. 8. 2008, vendar ne sme preseči najvišjega plačnega razreda delovnega mesta, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem.
4. člen
(prenehanje določb)
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati naslednje določbe Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji:
– v 5. člen sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 39/96) se v seznamu drugega odstavka črtajo vrstice G017038, G017039 in G017047 in
– v prvem odstavku 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se iz kataloga delovnih mest črtajo naslednja delovna mesta:
– zap. številka 49, šifra DM G017037 »Prvak v dramskem in lutkovnem gledališču«,
– zap. številka 50, šifra DM G017039 »Prvak v opernem in baletnem gledališču«,
– zap. številka 58, šifra DM G017047 »Vrhunski glasbenik«.
5. člen
(začetek veljavnosti aneksa)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-4/2008/9
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
EVA 2008-3511-0032
Vlada Republike Slovenije
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
 
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
 
GLOSA
– Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l.r.
Predsednik
 
SVIZ
– Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Glavni tajnik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 4. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-5 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 35/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti