Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1440. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 4567.

Na podlagi 3. točke II. Poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 102/00, 64/01 in 60/08) in upoštevaje določila Dogovora ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 61/08)
sprejmejo pogodbene stranke
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa ministrica za kulturo, Majda Širca,
ter
GLOSA – Sindikat kulture Slovenije, ki ga zastopa predsednik, Doro Hvalica in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik, Branimir Štrukelj,
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01 in 60/08) se 9. točka v poglavju II. spremeni tako, da se glasi:
»9. Stranki kolektivne pogodbe sporazumno imenujeta petčlanski odbor za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer sindikata GLOSA in SVIZ predlagata po enega člana, Ministrstvo za kulturo dva člana in obe stranki neodvisnega člana, ki vodi odbor. Vsak član, razen predsednika, ima namestnika, ki ima v času odsotnosti člana polna pooblastila.
Delo odbora organizira in financira Ministrstvo za kulturo.«
2. člen
103.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»103.a člen
(nadomestila sindikalnim zaupnikom za čas neprofesionalnega opravljanja funkcije)
(1) Zaposleni v javnem zavodu, ki neprofesionalno opravlja funkcijo sindikalnega zaupnika, je za opravljanje te funkcije upravičen do bruto mesečnih nadomestil v naslednji višini:
– ko je v zavodu do vključno 5 zaposlenih – 75 EUR,
– ko je v zavodu nad 5 do vključno 30 zaposlenih – 120 EUR,
– ko je v zavodu nad 30 do vključno 70 zaposlenih – 155 EUR,
– ko je v zavodu več kot 70 zaposlenih – 195 EUR.
(2) V zavodih z do vključno 70 zaposlenimi ima pravico do nadomestila samo en sindikalni zaupnik (predsednik sindikata zavoda). V zavodih nad 70 do vključno 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura v skladu z ustanovitvenim aktom zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, imata pravico do nadomestila dva (predsednik sindikata zavoda 195 EUR in en zaupnik v skladu s številom zaposlenih v njegovi organizacijski enoti, vendar ne več kot 100 EUR). V zavodih z nad 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, ima pravico do nadomestila več zaupnikov (predsednik sindikata zavoda 195 EUR in toliko zaupnikov, kolikor je enot s po več kot 20 zaposlenimi v skladu z merili v prvem odstavku, vendar ne več kot po 100 EUR).
(3) Sindikalni zaupnik ima pravico do nadomestila tudi, če z vodstvom zavoda še ni podpisana pogodba o pogojih za delo sindikata.
(4) Nominalni zneski, navedeni v tem dogovoru, se usklajujejo z rastjo plač v javnem sektorju.«
3. člen
(poračun nadomestila za sindikalne zaupnike)
(1) Sindikalnim zaupnikom, ki v času od vstopa v nov plačni sistem do uveljavitve tega aneksa niso prejemali dodatka za sindikalne zaupnike oziroma je bil njihov dodatek manjši, se nadomestilo poračuna tudi za ta čas.
(2) Previsoko izplačano nadomestilo sindikalnim zaupnikom za čas od vstopa v nov plačni sistem do uveljavitve tega aneksa, se ne vrača.
4. člen
(uveljavitev)
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10101-2/2009/4
Ljubljana, dne 6. aprila 2009
EVA 2009-3511-0033
Vlada Republike Slovenije
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
 
GLOSA
– Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l.r.
Predsednik
 
SVIZ
– Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Glavni tajnik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 4. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-6 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 35/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti